145/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä säädetään:

1 §
Neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi on ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sisäasiainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta).

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan toimikaudeksi valtioneuvosto nimeää jäsenistä ja varajäsenistä puolet sisäasiainministeriön ehdottamista ja puolet Suomen Kuntaliiton ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnassa tulee olla edustus ainakin sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja opetusministeriöstä.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnalle sen toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, sisäasiainministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuotantotapojen uudistamista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä tavoitteena varmistaa julkisten palvelujen saatavuus, tehokkuus ja laatu koko maassa;

2) seurata eri ministeriöiden kohdentamaa, kuntien toimintaa ohjaavaa tietohallintohankkeiden rahoitusta ja tehdä siitä ehdotuksia;

3) hyväksyä ja levittää toimintaa ohjaavia julkisen hallinnon suosituksia sekä julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia JHS-standardeja;

4) edistää omalta osaltaan tietosuojaa ja -turvaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hallinnon toimintatavoissa;

5) valmistella julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyötä koskevia valtion- ja kunnallishallinnon järjestelyjä;

6) käynnistää julkisen tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeitä selvitys-, pilotti- ja kehittämishankkeita;

7) tehdä vuosittain kohdissa 3-6 tarkoitettujen tehtävien hoitamista koskeva toimintasuunnitelma;

8) antaa lausuntoja merkittävistä tietoyhteiskunnan kehittämistä koskevista suunnitelmista;

9) toimia ohjausryhmänä sisäasiainministeriössä tapahtuvalle neuvottelukunnan tehtävien valmistelulle; ja

10) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sisäasiainministeriön itse tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.

4 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan tarpeellisia jaostoja. Jaostoille neuvottelukunta voi antaa myös esitysten tekemisen ja lausuntojen antamisen sekä muiden neuvottelukunnan tehtävien suorittamisen sen puolesta.

Neuvottelukuntaa ja sen tehtäviä koskevien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano tapahtuu sisäasiainministeriössä sen työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 7 päivänä lokakuuta 1988 annettu asetus (854/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavan asetuksen nojalla asetettu neuvottelukunta jatkaa toimikautensa loppuun 31.12.2006 saakka tämän asetuksen 2 §:n mukaisena julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukuntana.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Kehittämisjohtaja
Marko Puttonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.