133/2006

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (655/2003) 9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 78/2005, seuraavasti:

9 §
Koirat, kissat, hillerit ja fretit

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien sisämarkkinakaupassa sekä muussa tuonnissa ja viennissä on noudatettava seuraavaa:

1) eläinten on täytettävä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetyt vaatimukset;

2) eläinten mukana olevan todistuksen on oltava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten tehdyn komission päätöksen 2003/803/EY mukainen; ja

3) Suomeen tuotavien yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen mukana olevasta 2 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan; eläimeltä ei kuitenkaan vaadita kyseistä lääkitystä, jos se tuodaan suoraan Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista tai Norjasta muualta kuin Huippuvuorilta, taikka jos eläin tuodaan takaisin Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rokottamattomia alle kolmen kuukauden ikäisiä koiria ja kissoja saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että:

1) eläin on lähtöisin jäsenvaltiosta, joka on Maailman eläintautijärjestön (OIE) eläinten tuontia ja vientiä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti raivotautivapaa maa;

2) eläimen mukana on komission päätöksen 2003/803/EY mukainen todistus;

3) eläimen mukana on eläimen kasvattajan allekirjoittama vakuutus siitä, että eläin on syntymästään asti oleskellut ainoastaan syntymäpaikassaan erossa villieläimistä; ja

4) eläin kuljetetaan lähtömaastaan suoraan Suomeen. Lisäksi kaupallisessa tuonnissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 22 artiklan säännöksiä.

Rokottamattomien alle kolmen kuukauden ikäisten hillerien ja frettien tuonti Suomeen on kielletty.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri Suomessa on eläinlääkäri, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2006.

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY; (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003; (32003R0998); EUVL N:o L 146, 13.6.2003, s. 1
Komission päätös 2003/803/EY; (32003D0803); EUVL N:o L 312, 27.11.2003, s. 1

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.