121/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tällä asetuksella toimeenpannaan kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 9 artiklan ajoverkkojen käyttöä koskevat rajoitukset.

Tätä asetusta sovelletaan Suomen lipun alla purjehtiviin ja Suomen kalastusalusrekisteriin rekisteröityihin kalastusaluksiin, jotka pitävät ajoverkkoja aluksella ja käyttävät niitä kalastukseen, ei kuitenkaan niihin kalastusaluksiin, joiden rekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa.

2 §

Vuotta 2006 koskevat luvat pitää ajoverkkoja aluksella ja käyttää niitä kalastukseen (ajoverkkolupa) on haettava viimeistään 24 päivänä maaliskuuta 2006. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt vuotta 2006 koskevat ajoverkkoluvat jäävät voimaan, eikä luvanhaltijoiden tarvitse hakea sanottua vuotta koskien uusia lupia.

Vuotta 2007 koskevat ajoverkkoluvat on haettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2006. Luvat on haettava erikseen Itämeren osa-alueille ICES 22―24 ja ICES 25―32.

3 §

Kalastusaluksen omistaja tai haltija hakee 2 §:ssä tarkoitetun luvan kalastusaluksen rekisteröintipaikan työvoima- ja elinkeinokeskukselta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää luvan aluskohtaisesti saatuaan siihen vahvistuksen maa- ja metsätalousministeriöltä.

4 §

Ajoverkkoluvat myönnetään aluskohtaisesti kalastusaluksen omistajalle tai haltijalle seuraavassa järjestyksessä:

1) aluksille, joilla oli lupa ajoverkkojen käyttöön kalastuksessa vuonna 2005 ja aluksille, jotka on hankittu niiden tilalle;

2) aluksille, joilla tai joiden haltijoilla on ollut merelläolopäiviä tai pyyntipäiviä ajoverkkokalastuksessa vuosina 2000―2004; luvat myönnetään päivien lukumäärän mukaisessa järjestyksessä laskettuna suurimmasta pienimpään;

3) aluksille, joilla tai joiden haltijoilla on ollut merelläolopäiviä tai pyyntipäiviä muussa kalastuksessa vuosina 2000―2004; luvat myönnetään päivien lukumäärän mukaisessa järjestyksessä laskettuna suurimmasta pienimpään.

Mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitetuille aluksille haetaan enemmän lupia kuin voidaan myöntää, luvat myönnetään alusten tai niiden haltijoiden ajoverkkokalastuksessa vuonna 2005 käyttämien merelläolopäivien ja pyyntipäivien lukumäärän perusteella samalla tavalla kuin kohdissa 2 ja 3.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2005-2007 29 päivänä maaliskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (185/2005).

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Maija Mela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.