120/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta 20 päivänä tammikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (40/2006) 1 §, 3 §:n 1 momentin 1 kohta, 4 §:n 1 momentti ja 5 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (28/2006), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (29/2006), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (31/2006);

4) vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (30/2006); sekä

5) vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (107/2006).

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;


4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sekä kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.


5 §
Hakemusten ja sitoumusten myöhästyminen

Jos maa- ja puutarhatalouden kansallisia tukia, lukuun ottamatta luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen kansallista lisäosaa, koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 17 §:ssä säädetään.

Jos luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 40 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva sitoumus myöhästyy, tuki alenee, siten kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 II osan II osastossa säädetään.

Luonnonhaittakorvauksen tai ympäristötuen kansallista lisäosaa koskevan hakemuksen ja sitoumuksen myöhästyessä tukeen kohdistuvat myöhästymisseuraamukset määräytyvät sen lomakkeen mukaan, joka on eniten myöhässä.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.