115/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain (25/2006) 1 §:n 2 momentin ja 8 §:n sekä 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 29 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Organisaatio

Elintarviketurvallisuusvirastossa on osastoja ja yksiköitä sekä osasto- ja yksikköjaon ylittäviä toimintakokonaisuuksia. Osasto tai yksikkö, jonka tehtävänä on riskinarviointi tai tieteellinen tutkimus, voidaan työjärjestyksessä määrätä tutkimusosastoksi tai -yksiköksi.

Viraston organisaatio on järjestettävä siten, että valvonta on toiminnallisesti erillään riskinarvioinnista, tieteellisestä tutkimuksesta ja laboratoriotutkimuksesta.

Viraston, osaston tai yksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena viraston virkoihin on:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viraston toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osaston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys osaston toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä tutkimusosaston johtajalla lisäksi tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) yksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä tutkimusyksikön johtajalla lisäksi tohtorin tutkinto;

4) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) tutkimusprofessorilla tohtorin tutkinto ja tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalan tutkimus- ja kehittämistehtäviin;

6) yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Pääjohtajalla, osaston johtajalla ja yksikön johtajalla on kelpoisuusvaatimuksena myös suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

3 §
Arvonimet

Viraston tutkimusjohtajalla sekä tutkimusosaston ja -yksikön johtajalla on professorin arvonimi.

4 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Osaston tai tutkimusosaston johtajan, yksikön tai tutkimusyksikön johtajan, tutkimusjohtajan, tutkimusprofessorin sekä osasto- ja yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajan nimittää pääjohtaja.

Muun kuin edellä mainitun virka- tai työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen pääjohtaja tai muu viraston henkilöstöön kuuluva siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Tutkimusprofessorin virka voidaan täyttää kutsusta.

5 §
Virkavapaus

Virkavapauden myöntää:

1) pääjohtajalle enintään kahdeksi vuodeksi maa- ja metsätalousministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) osaston tai tutkimusosaston johtajalle, yksikön tai tutkimusyksikön johtajalle, tutkimusjohtajalle, tutkimusprofessorille sekä osasto- ja yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden johtajalle pääjohtaja;

3) muulle virkamiehelle pääjohtaja tai muu työjärjestyksessä tehtävään määrätty virkamies.

Sellaisen virkavapauden tai muun vapauden myöntämisestä, johon henkilöstöllä on oikeus lain, asetuksen taikka virka- tai työehtosopimuksen nojalla, määrätään työjärjestyksessä.

6 §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa virastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että viraston tehtävät hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Pääjohtajan tulee seurata alan kehitystä sekä huolehtia viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja uudistamisesta.

Pääjohtaja päättää neuvoa-antavien toimielimien asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä.

7 §
Muiden esimiesasemassa olevien tehtävät

Viraston esimiesasemassa olevat henkilöt vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle osastolle tai tutkimusosastolle, yksikölle tai tutkimusyksikölle tai muulle sisäisen organisaation toimintayksikölle taikka toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Heidän tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten toteuttamiseksi.

8 §
Työjärjestys

Viraston työjärjestyksessä määrätään tarkemmin viraston osaston tai tutkimusosaston, yksikön tai tutkimusyksikön, muun sisäisen organisaation toimintayksikön sekä osasto- ja yksikköjaon ylittävän toimintakokonaisuuden tehtävistä ja työnjaosta, pääjohtajan ja muun henkilöstön sijaisten määräämisestä, henkilöstön tehtävistä, pääjohtajan apuna toimivasta viraston sisäisestä johtoryhmästä sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

9 §
Valtion edustaminen

Virasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa virastolle kuuluvissa asioissa, jollei muualla toisin säädetä.

10 §
Tutkijat ja harjoittelijat

Virastoon voidaan ottaa määräaikaisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka palkkaa tai palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai muuta viraston toimialaan kuuluvaa työtä tai osallistuvat työharjoitteluun ja saavat siinä käyttää viraston tiloja, laitteita ja tarvikkeita.

Tutkijan ja harjoittelijan ottamisen ehdoista ja asemasta määrätään työjärjestyksessä.

11 §
Ministeriöiden yhteistyö elintarvikevalvonnassa

Maa- ja metsätalousministeriö allekirjoittaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n mukaisen tulostavoiteasiakirjan Elintarviketurvallisuusviraston kanssa ja antaa saman asetuksen 66 i §:ssä tarkoitetun tilinpäätöskannanoton. Tulostavoiteasiakirja ja tilinpäätöskannanotto on valmisteltava yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

12 §
Elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmä

Elintarvikevalvonnan yhteistyötä varten maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimii elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä:

1) Elintarviketurvallisuusviraston tulosohjauksen yhteensovittamista siltä osin kuin käsiteltävä asia liittyy elintarvikeketjun turvallisuuteen ja kuluttajan suojaamiseen säännösten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta taloudellisilta tappioilta;

2) elintarvikevalvonnan yleistä suunnittelua ja valvonnan ohjausta;

3) yhteisiä toimintalinjoja elintarvikeketjuun liittyvissä terveysvaaratilanteissa; sekä

4) muita, elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmän jäsenten sen käsiteltäviksi saattamia asioita.

Yhteistyöryhmä voi tarvittaessa antaa lausuntonsa sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta.

13 §
Elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmän kokoonpano

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa elintarviketurvallisuuden yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään kuuluvat jäseninä kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Elintarviketurvallisuusviraston edustajat sekä Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstön edustaja. Jokaiselle jäsenelle määrätään myös varajäsen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa kutsua yhteistyöryhmään asiantuntijoiksi myös muiden ministeriöiden, virastojen ja laitosten edustajia, jos se on tarpeen elintarvikeketjun kattavan valvonnan yhteensovittamiseksi.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön edustaja. Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (1289/2000).

Ne viraston virkamiehet, joilla on tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan kuuluva professorin arvonimi, säilyttävät edelleen arvonimen niin kauan kuin ovat samassa virassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.