71/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2006

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 15 §:n 7 momentin, 16 §:n 12 momentin, varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 3 momentin sekä väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetun lain (1078/2005) 12 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Tulotiedot

1 §
Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa, sellaisena kuin 15 § on laissa 565/2004 ja varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2―19 §:ssä tarkoitetut suoritukset.

2 §
Kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien (kotitalouksien) on ilmoitettava sellaiset maksamansa palkat ja ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksamansa korvaukset (työkorvaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1040/2001, toimittamatta, jos samalle saajalle maksettava määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

3 §
Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat, työkorvaukset sekä eräät veronalaiset palkkiot ja palkinnot

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitettava:

1) työ- ja virkasuhteessa maksamansa palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut palkkana pidettävät suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset edut, palkkaturvana maksamansa suoritukset sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;

2) ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin sekä urheilijan palkkiot;

3) sanoma- ja aikakauslehtien tilaushankinta-asiamiehille, vakuutusasiamiehille sekä myyntiedustajille maksamansa työkorvaukset, vaikka saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, jos saajana on luonnollinen henkilö sekä

4) muut kuin 1―3 kohdassa tarkoitetut satunnaiset, veronalaiset palkkiot ja palkinnot, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen palkinnot, jos suorituksen määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Seuraavat palkkatulot on ilmoitettava erillään edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista palkoista, jos palkansaaja on vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla palkanmaksajan harjoittamasta toiminnasta:

1) tuloverolain (1535/1992) 39 tai 40 §:ssä tarkoitetun yhtymän osakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtymästä saama palkka;

2) perheenjäsenen tai kuolinpesän osakkaan maataloudesta tai yritystoiminnasta saama palkka; sekä

3) työntekijän osake- tai muusta yhtiöstä saama palkka, jos työntekijää ei työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 d §:n mukaan pidetä osake- tai muuhun yhtiöön työsuhteessa olevana.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat tiedot;

1) autoedusta on ilmoitettava palkkaan lisätyn raha-arvon määrä, autoedusta perityn korvauksen määrä, auton ikäryhmä, tieto siitä, onko kysymyksessä vapaa autoetu vai käyttöetu sekä autolla ajettujen yksityiskilometrien määrä, jos työnantaja käyttää ennakonpidätyksessä kilometrikohtaista arvoa;

2) asuntolainan korkoedun määrä;

3) työsuhdeoptiosta saadun edun määrä;

4) tieto työsuhdematkalipusta, työsuhdematkalipusta palkaksi katsottu määrä sekä työntekijältä perityn korvauksen määrä;

5) muista kuin edellä 1―4 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista edun laatu, palkkaan lisätyn luontoisedun raha-arvon määrä, luontoisedusta perityn korvauksen raha-arvon määrä sekä tieto siitä, vastaako ravintoedusta peritty korvaus luontoisedun raha-arvoa.

Työnantajan, joka saa matalapalkkatuesta annetussa laissa (1078/2005) tarkoitettua tukea on annettava Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaiset tiedot matalapalkkatukeen oikeuttaville henkilöille kunkin kuukauden aikana maksamistaan palkoista. Työntekijöiden nimen ja henkilötunnuksen lisäksi työnantajan on ilmoitettava vähennyksen perusteena oleva palkka, osa-aikaeläkkeellä olevan laskennallinen palkka, tuen määrä, työtunnit sekä tieto siitä, onko tuki vähennetty ennakonpidätyksestä vai lähdeverosta.

4 §
Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1 momentin nojalla jättää palkasta ennakonpidätyksen toimittamatta, on velvollinen antamaan työskentelystä Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §
Kustannusten korvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta maksamansa verovapaat päivärahat, ateria- sekä kilometrikorvaukset.

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava vuoden aikana maksamansa tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivärahat, kilometrikorvaukset sekä korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verovapaista työmatkakustannusten korvauksista on ilmoitettava korvauksen laatu sekä päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä erillään kilometrikorvausten yhteismäärästä. Kilometrikorvauksista on ilmoitettava myös korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan ei tarvitse ilmoittaa työmatkakustannusten korvauksia, mikäli ne maksuperusteiltaan ja suuruudeltaan vastaavat Verohallituksen vuosittain vahvistamia verovapaiden matkakustannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisten matkojen matkakustannusten korvaukset on kuitenkin ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsinaista työpaikkaa.

Työnantajan on ilmoitettava maksamansa tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentämänsä veronalaiset kustannusten korvaukset.

Kunnan on ilmoitettava perhehoitajille maksetut kustannusten korvaukset.

Valmennusrahaston on ilmoitettava urheilijoille vuoden aikana maksamansa verovapaat valmennuskustannukset.

6 §
Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä valtion varoista maksettu korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, aikuiskoulutustuki, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

7 §
Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

8 §
Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle maksamansa stipendit, apurahat, sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

9 §
Vakuutuskorvaukset

Maksajan ja välittäjän on ilmoitettava veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautukset, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset. Jos edellä tarkoitettu suoritus maksetaan muulle kuin sellaiselle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle, jolla on välittömästi vakuutukseen perustuva oikeus vaatia korvausta, suoritusta ei ilmoiteta. Lisäksi maksajan on ilmoitettava vakuutuskassalaissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto. Liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta harjoittaville henkilöille, avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille sekä osakeyhtiöille, osuuskunnille ja muille tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille maksettuja vakuutuskorvauksia, vakuutusmaksun palautuksia, takaisinostoarvoa tai muita vakuutukseen perustuvia alle 1 700 euron suuruisia suorituksia ei ilmoiteta. Luonnollisille henkilöille maksetut lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset on kuitenkin ilmoitettava, jos samalle saajalle maksetaan vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Metsää kohdanneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava rajoituksetta.

10 §
Korot, jälkimarkkinahyvitys, muut pääomatulot sekä takausprovisio

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, jälkimarkkinahyvitys sekä osingon ja yhtiöveronhyvityksen sijaan maksamansa rahakorvaus. Myös takausprovisio on ilmoitettava.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

11 §
Rahastoyhtiön ja henkilöstörahaston maksamat suoritukset ja osingot

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ja yhteissijoitusyrityksen osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto rahastoittain.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät.

Osinkoa jakavan yhteisön on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan osingoista. Lisäksi osuuskunnan on ilmoitettava osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamansa korko. Kotimaisen säästöpankin on ilmoitettava kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamansa voitto-osuus ja korko. Keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava takuupääomalle maksamansa korko.

Sellaiselle osingonsaajalle, joka on vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla osingon jakaneen yhteisön harjoittamasta toiminnasta, maksettu osinko on ilmoitettava erillään muista osingoista.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja tilinhoitajayhteisön asiamiehen on ilmoitettava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettu tuotto.

12 §
Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun myyjästä ja kauppahinnasta, jos metsän omistaja luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle hakkuuoikeuden metsässään kasvavaan runkopuuhun tai myy hankintakaupalla runkopuusta valmistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten tukkeja, pylväitä, kuitupuita tai halkoja sekä haketta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

13 §
Julkiset tuet

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia.

Edellä 1 momentista poiketen metsätalouteen kohdistuvat tuet ja avustukset on ilmoitettava rajoituksetta.

14 §
Arvopaperikaupat ja sijoitusrahaston rahasto-osuuksien lunastukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän, vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun edustuston ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen on annettava tiedot välittämistään ja tekemistään osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien, merkintäoikeuksien, myyntioikeuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupoista. Myös yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkinnät ja lunastukset on ilmoitettava siltä osin kuin tietoja ei ole toimitettu 2 momentin nojalla. Lisäksi edellä tarkoitetun tiedonantovelvollisen on annettava tiedot vakioiduista johdannaissopimuksista, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetuista vakioituihin johdannaissopimuksiin rinnastettavista johdannaissopimuksista sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetuista muista johdannaissopimuksista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset sekä suoritetun varainsiirtoveron määrä. Merkinnöistä ja lunastuksista on ilmoitettava vastaavat tiedot.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on annettava tiedot verovelvolliselta lunastetuista sijoitusrahaston rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitusyritysten osuuksista. Lisäksi on annettava tiedot lunastettujen rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien hankintahinnasta ja hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perityistä kuluista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

Merkintäoikeuksien ja myyntioikeuksien kauppoja ei ilmoiteta, jos kauppahinta on enintään 100 euroa. Myöskään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52―52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksettuja enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoiteta.

15 §
Osakaslaina

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 % osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lainan määrä.

16 §
Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopaperinvälittäjän, joka toimii osakkeiden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään sijaisosingoista.

17 §
Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopaperinvälittäjän, joka toimii rahasto-osuuden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään rahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista.

18 §
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

Euroopan unionin neuvoston säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta antaman direktiivin (2003/48/EY) 4 artiklassa tarkoitetun maksuasiamiehen on ilmoitettava verohallinnolle tiedot direktiivin 6 artiklan tarkoittamista koroista ja koronsaajista.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa palkat, työkorvaukset, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuudet, osingot, korot, jälkimarkkinahyvitys, puun myyntitulo sekä muu lähdeveron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty lähdevero ja sairausvakuutusmaksu. Lisäksi maksajan on ilmoitettava sijoitusrahastojen rahasto-osuuksille ja yhteissijoitusyritysten osuuksille maksamansa tuotto ja siitä peritty lähdevero. Työkorvaus ja puun myyntitulo ilmoitetaan vain, kun se on maksettu luonnolliselle henkilölle. Edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos niitä ei ole ilmoitettu 1 momentin nojalla.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kyseisellä palkalla.

19 §
Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot poronomistajien omistamista poroista.

2 luku

Varallisuustiedot

20 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja yhteissijoitusyrityksen osuuden omistajien kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien lukumäärät sekä varojen arvostamisesta annetussa lain (1142/2005) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut vertailuarvot rahastoittain. Tässä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain yleisesti verovelvollisia.

21 §
Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvollisuus arvo-osuuksista

Arvopaperikeskuksen on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saajista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista, osaketalletustodistuksista, osuustodistuksista, merkintäoikeuksista, optio-oikeuksista, warranteista, ja yhteissijoitusyritysten osuuksista sekä muista kuin korkotulon lähdeverolain mukaisista joukkovelkakirjalainoista. Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN – koodi ja kunkin omistajan tai tuoton saajan arvo-osuuksien lukumäärä tai joukkovelkakirjalainan pääoma vuoden lopussa. Arvo-osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajista sekä tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetietoina nimi, henkilö- tai Y-tunnus sekä maatunnus. Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa ilmoitetaan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat tunnistetiedot ja osoitetieto.

22 §
Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tiedot osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista tai osuuksista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan.

Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyhteisön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä.

3 luku

Tarkemmat määräykset

23 §
Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset

Edellä 2―22 §:ssä tarkoitetuista tuloista ja varallisuudesta on ilmoitettava:

1) ilmoitusvelvollista koskevat yksilöintitiedot;

2) suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat yksilöintitiedot;

3) suorituksen tai varallisuuserän laatu ja rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu ennakonpidätys, ei kuitenkaan 21 ja 22 §:ssä tarkoitetun muun arvopaperin kuin joukkovelkakirjalainan arvoa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

24 §
Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) maksun saajaa ja jäsentä koskevat yksilöintitiedot;

2) jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

25 §
Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava kalenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset työntekijän eläkemaksut, merimieseläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työntekijältä perimänsä kollektiiviseen lisäeläketurvaan perustuvat maksut. Jos työntekijä on tullut kollektiivisen lisäeläketurvan piiriin 6.5.2004 tai myöhemmin, työnantajan on ilmoitettava työntekijältä perimänsä maksut ja itse maksamansa määrä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Jos työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja yli 8500 euroa vuodessa tai työnantaja on maksanut eläkevakuutusmaksuja eläkkeestä, joka on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen ja jossa vanhuuseläkkeen alkamisikä on alle 62 vuotta, maksut ilmoitetaan palkkana.

Avoimen yhtiön on ilmoitettava yhtiömiehelle ottamansa, kommandiittiyhtiön on ilmoitettava vastuunalaiselle yhtiömiehelle ottamansa ja osakeyhtiön on ilmoitettava sellaiselle osakkaalle, jota ei työntekijäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana, ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ulkomaisen vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän on annettava tiedot yksityishenkilöiden maksamista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten maksuista. Tiedot annetaan eriteltyinä sen mukaan, onko vakuutus otettu viimeistään 5.5.2004 vai sen jälkeen ja onko kysymyksessä ansio- vai pääomatulona verotettava eläke.

Kuntien on ilmoitettava omaishoitajille ja perhehoitajille maksamistaan palkkioista perimänsä työntekijän eläkemaksut. Maksajien ei ole ilmoitettava muita työkorvauksista perimiään eläkemaksuja.

Edellä olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

1) vakuutuslaitoksen, työnantajan tai muun ilmoittajan yksilöintitiedot;

2) vakuutettua ja vakuutuksen ottajaa koskevat yksilöintitiedot sekä

3) vakuutusmaksujen rahamäärä

26 §
Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisesti korvausta.

27 §
Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta verohallinnolle seuraavat tiedot:

1) velan antajaa koskevat yksilöintitiedot;

2) velan numero tai muu tunnus;

3) velan käyttötarkoitus;

4) kalenterivuonna maksetun koron määrä;

5) velan määrä kalenterivuoden päättyessä;

6) velallisten lukumäärä sekä

7) velallisten nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu kuin asuntovelka tai valtion taikka Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka ja velan pääoma on enintään 1700 euroa.

28 §
Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava seuraavat tiedot:

1) jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;

2) jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;

3) jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

29 §
Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa annetussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen ja edustuston, arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja sen asiamiehen, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivukonttorin ja edustuston ja sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön sekä ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoitetun ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen ja edustuston on annettava tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä perimistään maksuista. Arvopaperikeskuksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot sen toimiessa tilinhoitajayhteisön asemassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä tai kuolinpesää.

30 §

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava verohallinnolle opintolainavähennyksen myöntämistä varten tarpeelliset tiedot opintolainavähennykseen oikeutetuista verovelvollisista, vähennykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisvuodesta, opintolainavähennyksen enimmäismäärästä sekä vähennykseen oikeutettujen verovelvollisten opintolainan lyhennyksistä.

31 §

Kunnan ja kuntayhtymän, joka perii maksamistaan tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamushenkilömaksuja, on toimitettava verohallinnolle tiedot luottamushenkilöiltään perimistään luottamushenkilömaksuista. Luottamushenkilömaksun saajan on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot niistä luottamushenkilömaksuista , jotka verovelvollinen on itse suoraan maksanut luottamushenkilömaksun saajalle.

5 luku

Muut tiedot

32 §
Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

33 §
Takaisin perityt sosiaalietuudet

Jos eläkkeen, opintorahan tai muun lakisääteisen, veronalaisen sosiaalietuuden maksaja perii verovelvolliselta hänelle aikaisempana vuonna aiheetta maksamansa etuuden takaisin, maksajan on ilmoitettava takaisin perimänsä etuuden määrä. Jos takaisinperintä koskee edellisenä vuonna aiheetta maksettua etuutta ja maksaja ehtii antaa korjatut tiedot edellisen vuoden vuosi-ilmoituksessa, takaisin perittyä etuutta ei ilmoiteta takaisinperintävuoden vuosi-ilmoituksessa.

34 §
Sairausvakuutusmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää työntekijän ulkomaille on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten. Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus siinäkin tapauksessa, että palkan maksaa sen kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluva ulkomainen emo-, tytär- tai sisaryritys taikka sellainen ulkomainen yritys, jossa suomalaisella työnantajalla on määräämisvalta.

Eläkelaitoksen on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

6 luku

Muut määräykset

35 §
Tietojen antamisaika

Edellä 2 ja 3 §:ssä, 5―10 §:ssä, 11 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 12―14 §:ssä, 16―18 §:ssä, 20―22 §:ssä, 25 §:ssä ja 27―33 §:ssä ja 34 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Edellä 15, 24 ja 26 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun ennakonpidätys ensimmäisen kerran jätetään toimittamatta.

Edellä 11 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä

Edellä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohallituksen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Samoin edellä 34 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on toimitettava Verohallituksen kanssa sovittavina ajankohtina.

36 §
Tiedonantotapa

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa Verohallituksen lomakkeella tai sähköisesti joko linjasiirtona tai tietovälineellä. Työnantajan on annettava tiedot sähköisesti linjasiirtona, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 40 työntekijää. Määräys ei koske luonnollista henkilöä. Edellä 11 §:n 1 ja 5 momentissa, 14 §:ssä, 20, 21 ja 29 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa vain sähköisesti joko linjasiirtona tai tietovälineellä.

Verohallituksen lomakkeella annettavat tiedot annetaan sille verovirastolle, jonka virka-alueella ilmoituksen antajan kotipaikka on tai Verohallitukselle, jos niin on erikseen sovittu.

Tietovälineillä annettavat tiedot annetaan Verohallitukselle.

Edellä 16 ja 17 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen lomakkeella tai veroviraston muuten hyväksymällä tavalla Uudenmaan verovirastolle.

Edellä 22 ja 26 §:ssä sekä 34 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

37 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 annettaviin tietoihin.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 15 päivänä marraskuuta 2004 antama päätös (1115/2004), jota sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 2005 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2006

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.