65/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 2 §:n 21 kohta, 24 §:n 8 ja 9 momentti ja 47 §, sellaisena kuin niistä ovat 24 §:n 8 ja 9 momentti asetuksessa 813/2003, sekä

lisätään asetuksen 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 813/2003, uusi 20 a kohta ja 31 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 199/2004, uusi 5 momentti, jolloin nykyiset 5―8 momentit siirtyvät 6―9 momenteiksi seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


20 a) euroopanliikenteellä liikennettä lähiliikennealueen ulkopuolella, ei kuitenkaan lännempänä kuin 12° läntistä pituutta, etelämpänä kuin 30° pohjoista leveyttä eikä idempänä kuin 45° itäistä pituutta;

21) kaukoliikenteellä liikennettä lähiliikennealueen ja euroopanliikennealueen ulkopuolella; sekä


24 §
Vähimmäisvaatimukset aluksen päällikön pätevyydeksi

Euroopanliikenteen tai kaukoliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on alle 500, päälliköllä tulee olla yliperämiehenkirja taikka vahtiperämiehenkirja sekä 36 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä tai 24 kuukautta meripalvelua vahtiperämiehenä, josta vähintään 12 kuukautta yliperämiehenä. Tästä vahtiperämiehenä suoritetusta meripalvelusta on vähintään 12 kuukauden oltava lähiliikenteessä.

Aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 3 000, ja euroopanliikenteen tai kaukoliikenteen aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, päälliköllä tulee olla merikapteeninkirja.

31 §
Vähimmäisvaatimukset aluksen konepäälli- kön pätevyydeksi

Euroopanliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 mutta alle 1500 kW, konepäälliköllä tulee olla vahtikonemestarinkirja sekä meripalvelua vahtikonemestarina vähintään 12 kuukautta.


47 §
Ro-ro-matkustaja-aluksen ja muun matkustaja-aluksen laivaväen lisäpätevyydet

Ro-ro-matkustaja-aluksella laivaväeltä, joka on vastuussa ro-ro-matkustaja-aluksella matkustajien avustamisesta hätätilanteissa, vaaditaan sen pätevyyskirjan lisäksi, mitä toimeen muuten vaaditaan, ro-ro-matkustaja-aluksiin perehdyttävä hätätilanne- ja turvallisuuskoulutus.

Muulla matkustaja-aluksella kuin ro-ro-matkustaja-aluksella aluksen laivaväeltä, joka on vastuussa matkustajien avustamisesta hätätilanteissa, vaaditaan sen pätevyyskirjan lisäksi, mitä toimeen muuten vaaditaan, matkustaja-aluksiin perehdyttävä hätätilanne- ja turvallisuuskoulutus.

Ro-ro-matkustaja-aluksen päälliköltä, yliperämieheltä, konepäälliköltä, 1. konemestarilta ja muulta henkilöltä, joka on välittömässä vastuussa matkustajien avustamisesta hätätilanteissa tai jolla on välitön vastuu alusturvallisuudesta tai lastista ja sen kiinnittämisestä tai luukkujen ja porttien sulkemisesta, vaaditaan sen pätevyyskirjan lisäksi, mitä toimeen muuten vaaditaan, ro-ro-matkustaja-aluksien laivaväen erikoisturvallisuuskoulutus.

Muulla matkustaja-aluksella kuin ro-ro-matkustaja-aluksella aluksen päälliköltä, yliperämieheltä, konepäälliköltä, 1. konemestarilta ja muulta henkilöltä, joka on välittömässä vastuussa matkustajien avustamisesta hätätilanteissa tai jolla on välitön vastuu alusturvallisuudesta tai matkustajien alukseen nousemisesta ja aluksesta poistumisesta taikka kriisitilanteiden hallitsemisesta, vaaditaan sen pätevyyskirjan lisäksi, mitä toimeen muuten vaaditaan, matkustaja-aluksien laivaväen erikoisturvallisuuskoulutus.

Edellä 3 ja 4 momentissa mainituissa tehtävissä toimivien henkilöiden on uusittava erikoisturvallisuuskoulutus viiden vuoden välein tai heidän on muulla tavoin todistettava, että he ovat säilyttäneet vaaditun pätevyystason.

Koulutuksesta annetaan joko erillinen todistus tai asiasta tehdään merkintä aluksella pidettävään luetteloon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission direktiivi 2005/23/EY (32005/L0023); EYVL N:o L 62, 9.3.2005, s. 14

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.