40/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin, 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (28/2006), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (29/2006), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (31/2006); sekä

4) vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (30/2006).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilalomakkeella maa- ja metsätalousministeriön maatilalomaketta numero 101A vuodelle 2006;

2) kasvintuotannon tukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101B vuodelle 2006;

3) peruslohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomaketta numero 102A vuodelle 2006;

4) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomaketta numero 102B vuodelle 2006;

5) peruslohkojen muutoslomakkeella maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomaketta numero 102C vuodelle 2006;

6) kotieläintukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101C kansallisista kotieläintuista vuodelle 2006, osat I ja II;

7) osallistumisilmoituksella maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomakkeita numero 144 nautarekisterin perusteella määräytyviin EU:n ja kansallisiin tukijärjestelmiin ja numero 282 maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään; sekä

8) maatilan osalliset 2006 -lomakkeella maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 101D.

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien ja ympäristötuen kansallisen lisäosan osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006. Lisäksi tuen hakijan on toimitettava maatilalomake;

2) maidontuotannon tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomakkeella numero 282. Lisäksi suoramyyntimaidon tuotantotuen osalta on toimitettava suoramyynti-ilmoituslomake numero 512007_06 viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2006;

3) kasvihuonetuotannon tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 109 viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2006;

4) puutarhatuotteiden varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 228 viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2006, lisäksi marraskuun ja joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erillisillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 29 päivänä joulukuuta 2006;

5) metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 237 viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2006;

6) uuhien osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 107A viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2006. Kyseisellä lomakkeella ilmoitetun uuhimäärän perusteella määräytyy myös uuhituen ennakko.

7) emolehmien, emolehmähiehojen, lypsylehmien, sonnien ja hiehojen sekä teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta osallistumisilmoituslomakkeella numero 144 viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006.

8) muiden kuin 6 ja 7 kohdassa mainittujen kotieläinten osalta kotieläintukihakemuslomakkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina;

9) edellä 7 ja 8 kohdassa mainittujen tukien ennakoiden osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 139 viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2006.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tukien kasvulohkojen käyttöä koskevien muutosten tekemisen osalta kylvöalailmoituslomake numero 117 on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.

Edellä 1 momentin 6―8 kohdassa mainittujen lomakkeiden lisäksi kotieläintuen hakijan on toimitettava maatilalomake, peruslohkolomake, kasvulohkolomake ja maatilan osalliset 2006 -lomake.

4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan sekä kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Maidon tuotantotukea koskeva osallistumisilmoitus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi, jollei tuottaja tee muutoksia osallistumisilmoitukseensa tai ilmoita tuotannon lopettamisesta tai tuottajaa ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle muusta syystä. Suoramyyntimaidon osalta tuotantotukea koskeva suoramyynti-ilmoitus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella varasto sijaitsee.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitettava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

5 §
Hakemusten ja sitoumusten myöhästyminen

Jos maa- ja puutarhatalouden kansallisia tukia, lukuun ottamatta ympäristötuen kansallista lisäosaa, koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 17 §:ssä säädetään.

Jos ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva hakemus myöhästyy, maksettava tuki alenee siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 40 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos ympäristötuen kansallista lisäosaa koskeva sitoumus myöhästyy, tuki alenee, siten kuin yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 II osan II osastossa säädetään.

Ympäristötuen kansallista lisäosaa koskevan hakemuksen ja sitoumuksen myöhästyessä tukeen kohdistuvat myöhästymisseuraamukset määräytyvät sen lomakkeen mukaan, joka on eniten myöhässä.

6 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 11 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 19 §:ssä säädetyt laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

7 §
Kotieläintukien ennakkohakemusten liitteet

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 15 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 23 §:ssä määritellyissä kotieläintuotannon merkittävässä laajentamistapauksessa sekä kotieläintuotannon aloittamistapauksessa kotieläintukien ennakon hakijan on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennakkohakemuksen liitteenä selvitys, jonka perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistautua siitä, että tuotantoa harjoitetaan haetussa laajuudessa.

Jos kuttujen tuotanto laajenee merkittävästi, ennakkohakemuksen liitteenä tulee olla 1 momentissa tarkoitetun selvityksen lisäksi arvio 1 päivän syyskuuta 2005 ja 31 päivän elokuuta 2006 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta. Kutun pidon aloittajien on toimitettava arvio 1 päivän toukokuuta 2006 ja 31 päivän elokuuta 2006 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta.

8 §
Hallinnansiirrot ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että tilalla harjoitetaan vuonna 2006 kotieläintaloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa.

9 §
Poikkeushakemukset

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut poikkeushakemukset tuen myöntämisen edellytyksistä on kasvihuonetuotannon tuen osalta toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2006, puutarhatuotteiden varastointituen osalta viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2006 ja muiden tukien osalta viimeistään 28 päivänä huhtikuuta 2006.

Sanotun säännöksen 3 momentissa tarkoitettu poikkeushakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2006.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Liite 1

KOTIELÄINTUKIEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT, VIIMEISET HAKUPÄIVÄT SEKÄ TUKIHAKEMUSLOMAKKEET
1) Kotieläinten laskentapäivät, viimeiset hakupäivät ja hakemuslomakkeet
Eläimet Laskentapäivät 2006 Tukea haettava viimeistään Lnro
Siat
-emakot 1.10.1), 1.11.1) ja 1.12.1) sekä 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.2006 101C I osa
1.10.2), 1.11.2) ja 1.12.2) vuonna 2007
-karjut 1.5. ja 1.9. 15.9.2006 101C I osa
Siipikarja
-kanat, mukaan lukien emokanat sekä broileri- ja kalkkunaemot 1.101), 1.11.1) ja 1.12.1) sekä 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 15.9.2006 101C I osa
1.10.2), 1.11.2) ja 1.122) vuonna 2007
-ankka- ja hanhiemot sekä tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9. 15.9.2006 101C I osa
-broilerit 1.5. ja 1.9. 15.9.2006 101C I osa
Uuhet 8.6 28.2.2006 107A
Kutut 1.5. 15.9.2006 101C I osa
Hevoset 1.5. 15.9.2006 101C I osa
1) Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2005, 1.11.2005 ja 1.12.2005 otetaan huomioon vuoden 2006 tukia laskettaessa.
2) Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2006, 1.11.2006 ja 1.12.2006 otetaan huomioon vuoden 2007 tukia laskettaessa.
2) Kotieläinten muut tuen määräytymisajanjaksot kuin laskentapäivät, viimeiset hakupäivät ja hakemuslomakkeet
Eläimet Tuen määräytymisajanjakso Tukea haettava viimeistään Lnro
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.7.2005-30.6.2006 28.4.20063) 144
Teurastetut hiehot ja sonnit Vuonna 2006 teurastettujen eläinten lukumäärä 28.4.20064) 144
Lihasiat Vuonna 2006 teurastettujen eläinten lukumäärä 31.1.2007 101C II osa
Nuoret emakot ja karjut Vuonna 2006 siitokseen myytyjen eläinten lukumäärä 31.1.2007 101C II osa
Ankat, hanhet, kalkkunat, tarhatut fasaanit ja tarhatut sorsat Vuonna 2006 teurastettujen eläinten lukumäärä 31.1.2007 101C II osa
3) Jos tuottaja on hakenut nautarekisterin perusteella määräytyvää eläinyksikkötukea lomakkeella nro 167 siten, että hakemus on voimassa 2002, 2003, 2004 tai 2005 alkaen, tukea ei tarvitse hakea uudelleen lomakkeella nro 144. Jos tuottaja ei ole hakenut aikaisemmin nautarekisterin perusteella määräytyvää eläinyksikkötukea, on tukea haettava lomakkeella nro 144 viimeistään 28.4.2006.
4) Jos tuottaja on hakenut nautarekisterin perusteella määräytyvää teurastukea hiehoista ja sonneista lomakkeella nro 162 siten, että hakemus on voimassa 2001, 2002, 2003, 2004 tai 2005 alkaen, tukea ei tarvitse hakea lomakkeella nro 144. Jos tuottaja ei ole hakenut aikaisemmin nautarekisterin perusteella määräytyvää teurastukea, on tukea haettava lomakkeella nro 144 viimeistään 28.4.2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.