31/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin sekä 9 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna maa- ja puutarhatalouden tukena maksetaan maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2006 pinta-alaperusteista perunantuotannon kansallista tukea enintään 7,2 miljoonaa euroa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta voidaan myöntää enintään neljä prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sertifioidulla siemenperunalla siemenperunan kaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 112/2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000), tarkoitettua siemenperunaa tai Euroopan unionin alueelta tuotua ja siellä virallisesti luokiteltua sekä terveystarkastuksessa hyväksyttyä siemenperunaa, josta viljelijällä on alkuperämaan vakuustodistus-kasvipassi;

2) ruokaperunalla sellaisenaan elintarvikkeena käytettäväksi viljeltävää perunaa, myös varhaisperunaa, jota ei viljellä katteen alla;

3) katteenalaisella varhaisperunalla avomaalla siirrettävän katteen alla viljeltävää varhaisperunaa;

4) ruokateollisuusperunalla sopimustuotantona elintarviketeollisuudelle tuotettavaa perunaa, ei kuitenkaan tärkkelysperunaa;

5) tilan omalla siemenlisäyksellä perunaa, jota tuotetaan tilalle hankitusta sertifioidusta siemenperunasta vuoden 2007 ruokaperunan, ruokateollisuusperunan tai katteenalaisen varhaisperunan tuotantoa varten;

6) tärkkelysperunan siemenlisäyksellä perunaa, jota tuotetaan tilalle hankitusta sertifioidusta siemenperunasta vuoden 2007 tärkkelysperunan tuotantoa varten;

7) tukikelpoisella perunalla 1―6 kohdassa tarkoitettua perunantuotantoa;

8) tärkkelysperunalla perunatärkkelyksen raaka-aineeksi viljeltävää teollisuusperunaa;

9) muulla perunalla tukikelvottomalla siemenperunalla kylvettyä perunaa, tilan omaan kulutukseen tai rehuksi käytettävää perunaa ja näihin tarkoituksiin viljeltyä siemenperunaa vuoden 2007 tuotantoa varten; sekä

10) kasvimaalla viljelyalaa, jossa viljellään puutarhakasveja ja perunaa omaan käyttöön.

3 §
Perunantuotannon tuen määräytymisestä

Tukikelpoisen kasvulohkon vähimmäispinta-ala on viisi aaria.

Tuki maksetaan pinta-alalta vain kerran, vaikka samalla alalla viljellään kyseisen kasvukauden aikana useita tukikelpoisia kasveja peräkkäin.

Perunantuotannon kansallista tukea ei makseta kasvimaaksi ilmoitetuille aloille.

4 §
Tukeen oikeuttava viljely

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) tukikelpoista perunaa viljellään markkinoitavaksi tai siemenlisäystä varten;

2) tukikelpoisen perunan viljelyala on yli kaksi hehtaaria tai varhaisperunan osalta varhaisperunaa viljellään katteen alla yli yhden hehtaarin alalla tai tärkkelysperunan siemenlisäyksen osalta tärkkelysperunaa viljellään yli puolen hehtaarin alalla; sekä

3) perunan istutukseen on käytetty sertifioitua siemenperunaa tai siitä enintään yhden kerran omalla tilalla lisättyä siemenperunaa.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu viljelyala ylittyy, tuki voidaan maksaa tilan koko tukikelpoiselle perunanviljelyalalle.

Tärkkelysperunan siemenlisäyksen osalta tukikelpoinen viljelyala voi olla ilman erillisselvitystä enintään 15 prosenttia tärkkelysperunan sopimusalasta. Kirjallisen erillisselvityksen perusteella voidaan ottaa huomioon tuotannon laajentuminen tai siementuotantorengas.

5 §
Tuen suuruus

Perunantuotannon tukea myönnetään enintään 303 euroa hehtaarilta.

Tuki myönnetään 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu viljelysopimus.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (574/2002) 1 §:ssä tarkoitetulla tuotantoalueella lisätukea myönnetään 2 §:n kohdissa 2―6 tarkoitetulle tuotannolle enintään 48 euroa hehtaarilta tai viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu viljelysopimus, enintään 67 euroa hehtaarilta.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettavan tuen määrä ylittää 1 §:n 1 momentissa säädetyn tuen enimmäismäärän vähennettynä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla erällä, tukea alennetaan.

6 §
Perunanviljelysopimus

Edellä 5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu korotettu tuki myönnetään, jos perunantuotannosta on tehty kirjallinen viljelysopimus, jonka nojalla koko sopimusalalta saatava sato toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle sekä jonka nojalla:

1) vähintään 20 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle; tai

2) vähintään 10 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle ja kysymys on katteenalaisesta varhaisperunasta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa korotettu tuki myönnetään vain pinta-alalta, joka mainituissa kohdissa säädetyn satotason mukaan laskien tarvitaan sovitun määrän tuottamiseen.

Tuen hakija ei voi toimia oman tuotantonsa ostavana sopimusosapuolena. Ostajana toimivalla sopimusosapuolella on oltava yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 9 §:ssä tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus, joka ei saa olla sama kuin myyjänä toimivan viljelijän yritys- ja yhteisötunnus.

Perunanviljelysopimuksessa, joka ei saa sisältää viljelysopimuksen vapaata purkamista mahdollistavaa ehtoa, on mainittava:

1) sopimuspuolet, ostaja ja viljelijä myyjänä sekä näiden yritys- ja yhteisötunnukset;

2) perunan käyttötarkoitus;

3) sopimusmäärä kiloina sekä se pinta-ala hehtaareina, jolta sopimusperuna on tilan satotaso huomioon ottaen tarkoitus tuottaa;

4) sopimushinta, joka voi olla kiinteä tai päivän hinta;

5) se, että sopimus on tehty vuoden 2006 sadosta; sekä

6) sopimuksesta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Perunanviljelysopimus on päivättävä ja sopimuspuolten on allekirjoitettava se.

Korotetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että viljelysopimus toimitetaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006 tukihakemuksen vastaanottaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 §
Rekisterit

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että perunantuotannon tuen hakija on rekisteröitynyt kasvinterveyden suojelusta annetun lain (702/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun kasvinsuojelurekisteriin.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.