19/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n 2 momentin, 12 §:n ja 13 §:n 1 ja 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentti ja 12 § osaksi laissa 424/1994 ja 13 §:n 1 ja 2 momentti laeissa 809/1992 ja 424/1994, ja Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 11 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maitoon, maitopohjaisiin tuotteisiin ja maidon prosessoinnissa syntyviin sivutuotteisiin, jotka toimitetaan käytettäväksi elintarviketuotannossa käytettävien eläinten, jäljempänä eläin, ruokinnassa. Tätä asetusta ei sovelleta maidon ja siitä saatujen tuotteiden käyttöön alkuperätilalla edellyttäen, että kyseisiä tuotteita ei ole missään vaiheessa toimitettu pois alkuperätilalta.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuotteita, joita käytetään eläinten ruokinnassa, voidaan käsitellä tässä asetuksessa esitettyjen menetelmien lisäksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, liitteessä VII olevassa V luvussa tarkoitetulla tavalla.

Sivutuoteasetuksessa asetetaan myös eläinten ruokintaan tarkoitetun maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden tuoteselostemerkintöjä, varastointia, kuljetusta, kaupallisia asiakirjoja, kirjanpitoa sekä vientiä ja sisämarkkinakauppaa koskevia vaatimuksia.

Lisäksi eläinten ruokintaan tarkoitetun maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden vientiä ja sisämarkkinakauppaa koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta asetuksessa luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettujen tuotteiden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 79/2005 säädökset.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) käsitellyillä tuotteilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 3 sivutuotteiksi määriteltyjä tuotteita, huuhdevedet mukaan lukien, jotka on käsitelty liitteen 1.a tai 1.b kohdan mukaisesti, ja

2) käsittelemättömillä tuotteilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 3 sivutuotteiksi määriteltyjä tuotteita, huuhdevedet mukaan lukien, joita ei ole käsitelty liitteen 1.a tai 1.b kohdan mukaisesti sekä tuotteita, jotka ovat joutuneet kosketuksiin näiden tuotteiden kanssa.

4 §
Käsiteltyjen tuotteiden käyttö eläinten ruokinnassa

Jos maitoalan laitos luovuttaa liitteen 1.a tai 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan, luovutuksen edellytyksenä on, että laitos on hyväksytty eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996), jäljempänä hygienialain, nojalla ja että se pitää luetteloa toimittamistaan liitteen 1.a ja 1.b kohdan mukaisesti käsitellyistä tuotteista, niiden määristä sekä toimitusten vastaanottajista.

Jos rehualan laitos luovuttaa liitteen 1.a tai 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan, luovutuksen edellytyksenä on, että laitos on rekisteröity rehulain (396/1998) nojalla ja että se pitää luetteloa toimittamistaan liitteen 1.a ja 1.b kohdan mukaisesti käsitellyistä tuotteista, niiden määristä sekä toimitusten vastaanottajista.

Liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita käyttävän tilan on rekisteröidyttävä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen rekisteriin. Rekisteröintiä haetaan Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta. Rekisteröintiä on haettava Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta heti liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjen tuotteiden käytön alkaessa. Hakemuksessaan tilan on ilmoitettava:

1) tilan yhteystiedot;

2) tilalla eläinten ruokinnassa käytetyt liitteen mukaisesti käsitellyt tuotteet;

3) toimija, joka toimittaa tuotteet tilalle; ja

4) eläinlajit,joiden ruokintaan 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita käytetään.

Tilan rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on, että tuotteet toimitetaan tilalle hygienialain nojalla hyväksytystä maitoalan laitoksesta.

5 §
Käsittelemättömien tuotteiden käyttö eläinten ruokinnassa

Käsittelemättömiä tuotteita saa käyttää vain sikojen ruokinnassa. Käsittelemättömiä tuotteita käyttäväntilan on rekisteröidyttävä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen rekisteriin. Rekisteröintiä on haettava Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta heti käsittelemättömien tuotteiden käytön alkaessa. Hakemuksessaan tilan on ilmoitettava 4 §:n toisessa momentissa ilmoitetut tiedot.

Tilan rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on:

1) että käsittelemättömät tuotteet ovat peräisin hygienialain nojalla hyväksytystä maitoalan laitoksesta;

2) että käsittelemättömiä tuotteita sikojen ruokinnassa käyttävä tila sitoutuu toimittamaan käsittelemättömillä tuotteilla ruokitut siat kasvatuksen loppuessa suoraan teurastamoon;

3) että tila on tehnyt valitsemansa eläinlääkärin kanssa eläinten säännöllisestä terveydenhuollosta terveydenhuoltosopimuksen, johon tulee sisältyä sikojen terveydentilan tarkastaminen vähintään kahdesti vuodessa; ja

4) että tila pitää luetteloa sikojen ruokintaa varten vastaanottamistaan käsittelemättömistä tuotteista sekä teurastamoon toimittamistaan sioista.

Maitoalan laitoksen on pidettävä luetteloa rehukäyttöön toimittamistaan käsittelemättömistä tuotteista, niiden määristä sekä toimitusten vastaanottajista. Maitoalan laitos, joka vastaanottaa raakamaitoa, raakaheraa tai raakakermaa toisista EU:n jäsenvaltioista tai kolmansista maista, ei saa toimittaa mitään tuotteita eläinten ruokintaan.

Jos rehualan toimija toimii käsittelemättömien tuotteiden jakeluyrityksenä, on sen pidettävä luetteloa rehukäyttöön toimittamistaan käsittelemättömistä tuotteista, niiden määristä sekä toimitusten vastaanottajista.

6 §
Käsittelemättömien tuotteiden toimittaminen tilalta, joka on salmonellan takia rajoittavien määräysten alainen

Käsittelemättömän maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden toimittaminen eläinten ruokintaan on kielletty, jos ne ovat peräisin tilalta, joka on salmonellan takia rajoittavien määräysten alainen. Tällaisten tuotteiden toimittaminen eläinten ruokintaan on kielletty myös siinä tapauksessa, että tuotteet toimitettaisiin tilalle maito- tai rehualan laitoksen kautta.

7 §
Valvontaviranomaiset

Hygienialain nojalla hyväksytyissä maitoalan laitoksissa tapahtuvaa maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käsittelyä valvovat Elintarvikevirasto, lääninhallitukset ja hygienialain mukaisesta valvonnasta huolehtivat kunnan valvontaviranomaiset yhteistyössä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen kanssa.

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden varastointia tarkoitukseen varatussa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisessa varastointilaitoksessa valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuotteita eläinten ruokinnassa käytettäväksi käsittelevien tai toimittavien rehualan toimijoiden valvonnasta säädetään rehulaissa (396/1998) ja sen nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa rehuvalvonnasta (MMMa 138/1998).

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuotteita eläinten ruokinnassa käyttäviä tiloja valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus käyttäen apunaan TE-keskuksia siten kuin rehulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä säädetään.

8 §
Tuotteiden jäljittämistä koskevat rekisteröintivelvollisuudet

Hygienialain mukaisesti maitoalan laitoksia valvovan viranomaisen on ilmoitettava Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle ne maitoalan laitokset, jotka toimittavat käsittelemättömiä tai liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on rekisteröitävä rehualan toimijat, jotka ottavat vastaan käsittelemättömiä tai liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita maitoalan laitoksesta ja toimittavat niitä edelleen eläinten ruokintaan sekä näitä tuotteita eläinten ruokinnassa käyttävät tilat.

Rehualan toimijoiden ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuudesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 183/2005. Toimijan on pyydettäessä ilmoitettava Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle ne tilat, joille hän on 2 momentin mukaisesti tuotteita välittänyt.

9 §
Rekisteristä poistaminen

Jos tila luopuu käsittelemättömien tai liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjen tuotteiden käytöstä eläinten ruokinnassa, tulee sen ilmoittaa tästä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, jolloin Kasvintuotannon tarkastuskeskus poistaa tilan rekisteristä.

10 §
Käsittelemättömien ja liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjen tuotteiden käytön kieltäminen eläinten ruokinnassa

Jos valvontaviranomainen toteaa, että 4 tai 5 §:ssä esitetyt tilan rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty, Kasvintuotannon tarkastuskeskus kieltää käsittelemättömien tai liitteen 1.b kohdan mukaisesti käsiteltyjen tuotteiden käytön eläinten ruokinnassa kyseisellä tilalla sekä poistaa tilan rekisteristä. Kasvintuotannon tarkastuskeskus merkitsee tilan rekisteriin uudelleen välittömästi ilman eri hakemusta, kun rekisteristä poistamisen syyt eivät ole enää voimassa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus ilmoittaa tästä päätöksestä asianosaiselle viipymättä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission asetus (EY) N:o 79/2005 (32005R0079); EUVL N:o L 16, 20.1.2005, s. 46

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Kirsti Huovinen

Liite

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käsittelyvaatimukset

Kohta 1.a) Käsittelyvaatimukset

1) iskukuumennus (vähintään 135 °C, vähintään 1 sek.) tai

2) sterilointi (vähintään 115 °C, vähintään 20 min. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

3) pastörointi (vähintään 71,7 °C vähintään 15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) + kuivaus tai pH:n lasku alle 6:een vähintään tunnin ajaksi

Kohta 1.b) Käsittelyvaatimukset

1) pastörointi (vähintään 71,7 °C vähintään 15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

2) kun kysymyksessä on hera, joka on saatu lämpökäsittelemättömistä maitotuotteista:

heran on maidon saostumisen jälkeen annettava seistä vähintään 16 tuntia ja heran pH on laskettava alle 6:een (ennen toimitusta laitoksesta).

Kaupasta palautetulle maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joita käytetään eläinten ruokinnassa, ei vaadita toistamiseen edellä 1.a ja 1.b kohdissa kuvattuja käsittelyjä, jos kyseisten tuotteiden valmistusprosessi on sisältänyt vastaavan käsittelyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.