14/2006

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2006 haussa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Vuonna 2006 annettavat uudet luonnonhaittakorvaussitoumukset

Uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen voi vuonna 2006 antaa hakija, jolla ei ole voimassa olevaa kyseistä sitoumusta. Vuonna 2001 kyseiseen tukeen sitoutunut viljelijä voi kuitenkin antaa uuden sitoumuksen vuonna 2006 peltoalaan perustuvien tukien hakuaikana. Hakija, joka on luopunut vuonna 2000 tai sen jälkeen antamastaan sitoumuksesta kolmen vuoden voimassaolon jälkeen muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuen, ei voi antaa uutta sitoumusta.

Vuonna 2006 annettavaan sitoumukseen sisällytettävän pellon on oltava sellaista peltoa, joka on ollut vuonna 2005 tukikelpoista luonnonhaittakorvauksen osalta tai jota ei voimassa olevien luonnonhaittakorvausta koskevien säännösten mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin.

2 §
Vuonna 2006 annettavat uudet ympäristötukisitoumukset

Uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden kasvinviljelytilaa koskevan sitoumuksen voi vuonna 2006 antaa hakija, jolla ei ole voimassa olevaa perus- ja lisätoimenpiteitä koskevaa sitoumusta. Viljelijä, joka on sitoutunut vuonna 2000 tai 2001 ympäristötukeen, ei voi antaa uutta sitoumusta. Hakija, joka on luopunut vuonna 2000 tai sen jälkeen antamastaan sitoumuksesta kolmen vuoden voimassaolon jälkeen muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuen, ei voi antaa uutta sitoumusta. Uuden sitoumuksen antaja ei ole voinut ennestään olla osakkaana ympäristötukisitoumuksen tehneessä yhteisössä.

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden kasvinviljelytilaa koskeva sitoumus voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä antaa vuonna 2006 edellyttäen, että

1) viljelijä on hakenut vuonna 2006 sopimusta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta erikseen säädettynä hakuaikana ja hänen kanssaan voidaan tehdä vuonna 2006 alkava kyseinen sopimus;

2) viljelijä on aiemmin valinnut maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteeksi tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistoimenpiteen; ja

3) ennen vuonna 2006 alkavan ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen antamista viljelijän harjoittamat tuotantosuunnat on hyväksytty luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (336/2005) mukaisessa alkutarkastuksessa ja hän kuuluu hyväksyttynä toimijana kyseisen asetuksen tarkoittamaan valvontajärjestelmään sekä kasvi- että eläintuotannon osalta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin vuonna 2006 annettaviin sitoumuksiin sisällytettävän pellon on oltava sellaista peltoa, joka on ollut vuonna 2005 tukikelpoista maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden osalta tai jota ei voimassa olevien ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevien säännösten mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin.

3 §
Uudet alueet ja voimassa olevat sitoumukset

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2006 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikelpoiseksi uusia ennestään tukikelvottomia peltoalueita. Tiettyjä aiemmin tukikelvottomia aloja voidaan kuitenkin liittää sitoumukseen voimassa olevien säännösten mukaan kuten yli 65-vuotiailta sitoutumattomilta viljelijöiltä tulleet peltoalat.

4 §
Sitoumuksen siirto

Jos tilalla tehdään koko tilan hallinnansiirto, tilalla voidaan tehdä kyseessä olevan sitoumuksen siirto, jos uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2005 ja koko tilan hallinta siirretään tilan uudelle haltijalle vuonna 2006 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä, voidaan tilalla vuoden 2005 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle. Edellä tarkoitetuissa tapauksissa uusi haltija ei voi antaa vuonna 2006 uutta ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevaa sitoumusta. Uusi haltija voi antaa uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen vain silloin, kun tilan edellinen haltija on tehnyt luonnonhaittakorvaussitoumuksen vuonna 2001. Tällöin sitoumuksen siirtoa ei tehdä.

5 §
Säännösten kiertäminen

Jos tilakokonaisuuteen sisältyvän pellon hallinnassa on tehty sellaisia toimenpiteitä, joiden ilmeisenä tarkoituksena on muodostaa uusi vähimmäispinta-alaedellytykset täyttävä tila, jotta sen osalta voidaan hakea uutta sitoumusta, katsotaan kyseessä olevan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 53 §:n mukainen tilanne. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi hyväksyä tällaisessa tapauksessa uutta sitoumusta.

6 §
Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten rajoitettu haku vuonna 2006

Vuonna 2006 maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia, jäljempänä erityistukisopimuksia, voidaan hakea ja tehdä vain 7―9 §:ssä säädetyissä tapauksissa. Erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen puitteissa.

7 §
Vuonna 2006 päättyvät erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla tehty erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti 31 päivänä toukokuuta 2006 tai 30 päivänä syyskuuta 2006, viljelijä voi hakea vastaavaa kyseisen valtioneuvoston asetuksen mukaista uutta erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä voidaan hakea erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita kuitenkin edellyttäen, että erityistukisopimukseen haettavat peltoalueet ovat ennestään ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteissä tukikelpoisia. Myös sellaisia peltoaloja voi hakea erityistukisopimukseen, joita ei voimassa olevien ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevien säännösten mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin kuten yli 65-vuotiailta sitoutumattomilta viljelijöiltä tulleet peltoalat.

Sopimusta säätösalaojituksesta, säätökastelusta ja kuivatusvesien kierrätyksestä ei voida kuitenkaan hakea.

8 §
Uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 7 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2006 hakea uutta erityistukisopimusta seuraavien erityistukisopimusten tekemiseen:

1) sopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta;

2) sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta;

3) sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta;

4) sopimus lannan käytön tehostamisesta;

5) sopimus perinnebiotooppien hoidosta; ja

6) sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta.

9 §
Uudet alueet luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2004 tai 2005 alkaneisiin luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskeviin sopimuksiin voi hakea vuonna 2006 uusia peltoalueita. Uuden sopimukseen liitettävän pellon on kuitenkin oltava sellaista peltoa, joka on ollut vuonna 2005 tukikelpoista maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden osalta tai jota ei voimassa olevien ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevien säännösten mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin. Uusien peltoalueiden osalta siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Uusi korvaava luonnonmukaista tuotantoa koskeva sopimus voidaan tehdä, jos vuosina 2002―2004 tai 2005 tehtyyn sopimukseen haettu peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on oltava sellaista peltoa, joka on ollut vuonna 2005 tukikelpoisia maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden osalta tai jota ei voimassa olevien ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevien säännösten mukaisesti lueta pinta-alan kasvamisiin.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.