8/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista.

Palkkiojärjestelmistä on edelleen säädetty tilatukiasetuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1973/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

Tämä asetus koskee soveltuvin osin myös uuhipalkkioita. Uuhipalkkiojärjestelmästä säädetään tilatukiasetuksen 113 artiklassa.

2 §
Määritelmiä

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia nautaeläinpalkkioita ovat:

1) sonnipalkkio;

2) härkäpalkkio (kuohitun sonnin palkkio);

3) emolehmien tuotantopalkkio; sekä

4) urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkio

3 §
Hallinnollinen asiakirja

Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävästä tietokannasta (nautarekisteri) tulostettu nautaeläinluettelo on Euroopan yhteisön säädöksissä tarkoitettu hallinnollinen asiakirja. Nautaeläinluetteloksi hyväksytään vain Maatalouden Laskentakeskus Oy:n tilalle lähettämä sekä Ammu & Elmer-ohjelmalla tai viljelijäselailupalvelu-ohjelmalla tulostettu luettelo, jossa on otsikko "Nautaeläinluettelo".

Kirjallisiin sonni- ja härkäpalkkiohakemuksiin on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on palkkiohakemuksen kohteena olevien nautaeläinten tiedot.

4 §
Sonnien ja härkien tilakohtaisen lukumäärän rajoitukset

Sonni- ja härkäpalkkioita myönnettäessä ei sovelleta tilatukiasetuksen 123 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 90 nautaeläimen tilakohtaista enimmäismäärää.

Jos tilatukiasetuksen 123 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu Suomelle vahvistettu enimmäismäärä (maakiintiö) ylittyy, tehtävä suhteellinen vähennys kohdistuu vain niihin tuottajiin, joiden hakemuksessa tai hakemuksissa olevien tukikelpoisten sonnien ja ensimmäisen ikäryhmän härkien yhteismäärä ylittää 25 eläintä kalenterivuotta ja tilaa kohti.

5 §
Hakemukset

Sonni- ja härkäpalkkiohakemus voidaan tehdä yhdestä tai useammasta tukikelpoisesta palkkiojärjestelmään kuuluvasta eläimestä.

Tilatukiasetuksen 113 artiklan 3 kohdan mukaan kunkin uuhipalkkiohakemuksen on koskettava vähintään kymmentä uuhta.

Tämän asetuksen 2 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisia tukia haetaan toimittamalla maa- ja metsätalousministeriön vahvistama osallistumisilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Hakemukset ja osallistumisilmoitus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen vahvistaa hakijalle toimitettavalla osallistumisilmoituksen jäljennöksellä hakijan osallistumisen.

6 §
Pitoaika

Soveltamisasetuksen 90 artiklassa tarkoitettu nautaeläinten pitoaika alkaa 2 §:n tukien 1 ja 2 osalta edellä mainitun artiklan mukaisesti kirjallisen hakemuksen jättämistä seuraavasta päivästä. Jos hakemus on jätetty ennen varsinaisen hakuajan alkamista, pitoaika alkaa kysymyksessä olevan hakukerran ensimmäistä hakupäivää seuraavasta päivästä. Jos sähköinen hakemus on jätetty lauantaina tai sunnuntaina, hakemus katsotaan jätetyksi seuraavana arkipäivänä ja pitoaika alkaa hakemuksen jättämistä seuraavana päivänä.

Soveltamisasetuksen 70 artiklan mukaan uuhien 100 päivän pitoaika alkaa kaikilla palkkiota hakeneilla uuhipalkkion hakuajan päättymistä seuraavasta päivästä.

7 §
Ilmoitus eläimen poistosta luonnonolosuhteen takia

Ilmoitus ja asiaan liittyvät todisteet luonnonolosuhteen takia poistetusta eläimestä on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin siitä tilatukiasetuksessa säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004, jäljempänä hallintoasetus, 61 artiklassa säädetään.

Jos todisteena käytettävää eläinlääkärin todistusta tai teurastamon vastaanottoilmoitusta ei ole saatavissa 61 artiklassa säädettynä määräaikana, nämä todisteet on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat saatavissa.

8 §
Kiellettyjen aineiden tai tuotteiden käyttöön tai laittomaan hallussapitoon liittyvät seuraamukset

Tilatukiasetuksen 140 artiklassa säädetään kiellettyjen aineiden tai tuotteiden käyttöön tai laittomaan hallussapitoon liittyvistä seuraamuksista.

Palkkiojärjestelmien ulkopuolelle sulkeminen koskee myös tilan tuottajana jatkavaa, jos tuotantojärjestelyt viittaavat palkkiojärjestelmän ulkopuolelle sulkemisen kiertämistarkoitukseen.

9 §
Palkkion minimimäärä

Palkkiota ei myönnetä, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän.

10 §
Asiakirjojen säilytys

Tuottajan on säilytettävä tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat vähintään hakuvuoden sekä sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

Tukihakemukseen liittyviksi asiakirjoiksi katsotaan myös nautaeläinluettelot ja lammaskatrasluettelot.

11 §
Koko tilan hallinnansiirrot

Hallintoasetuksen 74 artiklassa tarkoitetuissa tukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvissa koko tilan hallinnansiirroissa maksetaan eläinpalkkiot tilanpidon jatkajalle.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on toimitettava asiaa koskevat selvitykset ja lomake numero 156 viimeistään 11 päivänä syyskuuta, jos hallinnansiirto on tapahtunut viimeistään kyseisen vuoden elokuun 31 päivänä. Elokuun 31 päivän jälkeen tapahtuneesta hallinnansiirrosta on toimitettava selvitykset ja lomake numero 156 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään hallinnansiirtoa seuraavan vuoden tammikuun 2 päivänä tai, jos eläinpalkkion tilallapitoaika päättyy tämän jälkeen, viimeistään tilallapitoajan viimeisenä päivänä.

12 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia eläinpalkkioita koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä tammikuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista (15/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.