7/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä terveydenhuollosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/1990) 4 §:n, 9 a §:n ja 10 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 689/2005:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin (152/1990) perustuvien lupahakemusten, ilmoitusten ja toimintakertomusten sisällöstä, kaavasta ja tekemisestä.

2 §
Luvan hakeminen

Lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen haetaan sen läänin lääninhallitukselta, jossa palveluja tullaan antamaan ja jossa palvelujen tuottajalla on toimintayksikkö.

Sen lisäksi, mitä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä säädetään, lupahakemukseen liitetään

1) jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä, kun hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö;

2) selvitys terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen suunnitellusta sisällöstä, kohderyhmästä ja laajuudesta sekä laadunhallinnasta;

3) toiminnassa käytettävien huonetilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma; sekä

4) tieto siitä,

a) tulevatko terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja ja potilasasiamies työskentelemään toimintayksikössä,

b) onko lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvitetty ja

c) onko toimintayksikössä sosiaalipalvelutoimintaa.

3 §
Ilmoitus itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskeva ilmoitus tehdään sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.

Sen lisäksi, mitä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:ssä säädetään, itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevaan ilmoitukseen liitetään

1) toimipaikan tai toimipaikkojen sijaintia koskeva tieto ja selvitys siitä kunnasta tai niistä kunnista, joissa terveyden- ja sairaanhoidon palveluja annetaan ja

2) tieto siitä, onko toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana ilmoittajan päätyö tai sivutyö.

4 §
Toimintakertomus

Toimintakertomustieto annetaan tämän asetuksen liitteinä olevilla lomakkeilla.

Terveydenhuollon toimintayksikkö, jonka tiloissa toimii itsenäisiä terveydenhuollon ammatinharjoittajia, voi sisällyttää myös tätä toimintaa koskevat tiedot antamaansa toimintakertomukseen. Tällöin toimintakertomuksessa yksilöidään ne itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden toiminnan se sisältää.

Toimintakertomus annetaan kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tämän asetuksen 4 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran kerättäessä toimintakertomustiedot vuodelta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.