6/2006

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1159/2002) 4 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §:n 2 momentti sekä liitteen 2.2 ja 2.3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti ja liitteen 2.3 kohta asetuksessa 434/2004 sekä liitteen 2.2 kohta asetuksessa 1111/2003, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 b § seuraavasti:

4 §
Analogiset radioverkot

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu neljä valtakunnallista radioverkkoa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä sen valtakunnallisissa ja alueellisissa radioverkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmista sallituista lähetystehoista on määräykset liitteen kohdassa 2.1.

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä radiolähettimien sijainnista on määräykset asetuksen liitteen kohdissa 2.2 ja 2.3. Radiolähettimen suurimman sallitun lähetystehon ja antennin korkeuden maanpinnasta määrää Viestintävirasto radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa. Radiolähettimen voi sijoittaa myös liitteessä mainitun kunnan naapurikuntaan, jos ei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) nojalla radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan määräyksissä toisin määrätä.

7 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Valtakunnallisia 1900–1980 MHz:n ja 2110–2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme. Alueellisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja varten on yhteinen taajuuskaista 2020―2025 MHz.


7 b §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700―456,925 MHz ja 463,700―466,925 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia laajakaistaisia 450 matkaviestinverkkoja on yksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006. Liitteen kohtia 2.2. ja 2.3 koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Viestintäneuvos
Ismo Kosonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.