5/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2006

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 13 §:n 3 momentin sekä 7 §:n 7 momentin, 8 §:n 1 momentin, 10 §:n, 11 §:n, 11 a §:n 2 ja 3 momentin, 12 §:n 2 momentin ja 13 §:n 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1079/2005, ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 209 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 325/2003, nojalla päättänyt:

I luku

Veroilmoituksen antaminen

1 §
Ilmoittamisvelvollisuuden laajuus

Veroilmoitus annetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 2 luvussa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Verovelvollisen velvollisuudesta antaa veroilmoitus ja palauttaa esitäytetty veroilmoitus säädetään verotusmenettelystä annetun lain 7 §:ssä.

2 §
Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus sekä asuntoyhteisön 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus annetaan tai lähetetään postitse verovelvollisen verotuksen toimittavaan verovirastoon tai muuhun verovirastoon.

3 §
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituspaikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava tai postitettava veroilmoitus sille verovirastolle

1) jonka alueella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta;

2) jonka alueella rajoitetusti verovelvollisen omistama kiinteistö sijaitsee;

3) jonka alueella on sellaisen yhteisön kotipaikka, jonka osakkeiden tai osuuksien omistamisen nojalla rajoitetusti verovelvollinen on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa; ja

4) Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle, jos rajoitetusti verovelvollisella on tuloja Ahvenanmaalta.

Muun tulon tai varallisuuden osalta veroilmoitus on annettava tai postitettava Uudenmaan verovirastolle.

Verovuodesta 2006 alkaen koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollisen on annettava tai postitettava veroilmoitus Uudenmaan verovirastolle. Jos koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollinen on saanut tuloa Ahvenanmaan maakunnasta, veroilmoitus on kuitenkin annettava tai postitettava Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle.

Rajoitetusti verovelvollinen voi jättää veroilmoituksensa myös Suomen ulkomailla sijaitsevaan lähetystöön, jonka on viipymättä lähetettävä se Uudenmaan verovirastolle.

4 §
Ilmoittamistapa

Veroilmoitus ja muut tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot ja selvitykset on annettava Verohallituksen kutakin tarkoitusta varten vahvistamia lomakkeita käyttäen tai muulla tavalla kirjallisesti, ellei tarkoitusta varten vahvistettua lomaketta ole.

Osakeyhtiön, osuuskunnan, elinkeinoyhtymän, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, maataloudenharjoittajan maatalouden sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa myös sähköisesti Verohallituksen julkaisemien sähköisten ilmoittamispalvelujen avulla.

5 §
Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus, joka on palautettava verohallinnolle, on allekirjoitettava. Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä niiden täällä olevan edustajan nimi ja osoite.

Veroilmoitus ja muu veroviranomaiselle sähköisesti toimitettava asiakirja täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu TYVI-tunnisteilla tai muilla Verohallituksen julkaisemissa sähköisissä ilmoittamispalveluissa käytettävillä tunnisteilla tai muulla Verohallituksen erikseen hyväksymällä varmennustavalla.

II luku

Veroilmoituksen antamisaika

LUONNOLLINEN HENKILÖ JA KOTIMAINEN KUOLINPESÄ
6 §
Veroilmoituksen antamisaikaa koskeva yleissäännös

Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 8 päivänä tai toukokuun 15 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty.

Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 15 päivänä.

Verovelvollisen, joka harjoittaa maataloutta tai elinkeinotoimintaa, on kuitenkin palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus 7―8 §:ssä määrättynä aikana.

7 §
Maataloudenharjoittajan veroilmoitus

Maatalouden veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 8 päivänä tai toukokuun 15 päivänä sen mukaan kuin verovelvollisen saamaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty. Jos verovelvollinen ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, hänen on annettava muuta kuin maataloutta koskeva veroilmoituksensa viimeistään verovuotta seuraavan vuoden toukokuun 15 päivänä.

Jos verovelvollinen harjoittaa maatalouden lisäksi myös elinkeinotoimintaa ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus on 8 §:n 1 momentin mukaisesti annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä, myös maatalouden ja muun toiminnan veroilmoitus on annettava ja korjattu esitäytetty veroilmoitus on palautettava viimeistään mainittuna päivänä.

8 §
Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia, on annettava veroilmoitus ja palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä.

Jos verovelvollisen saamaan elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeeseen on merkitty veroilmoituksen viimeiseksi antamisajankohdaksi muu kuin huhtikuun 3 päivä, verovelvollisen on annettava veroilmoitus viimeistään veroilmoituslomakkeeseen merkittynä päivänä ja palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus 6 §:n 1 tai 2 momentissa määrättynä aikana.

9 §
Metsätalouden veroilmoitus

Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, jos verovelvollinen on alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen.

Jos verovelvollinen tai hänen puolisonsa harjoittaa liikettä tai ammattia ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä, myös metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään mainittuna päivänä.

Muissa tapauksissa metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään silloin, kun verovelvollisen on 6 §:n 1 ja 2 momentin mukaan palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus tai annettava veroilmoitus.

10 §
Puolisoiden veroilmoituksen antamisaikaa koskeva poikkeus

Verovelvollisten, joihin tuloverolain (1535/1992) 7 §:n mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on annettava veroilmoitus tai palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus samassa määräajassa. Jos määräaika 6 – 9 §:n mukaan päättyisi eri aikaan, puolisoiden on annettava veroilmoitus tai palautettava korjattu esitäytetty veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Puolisoiden veroilmoituksen antamisaika määräytyy 1 momentin mukaisesti, jollei verovelvollisen saamaan veroilmoituslomakkeeseen ole toisin merkitty.

MUUT VEROVELVOLLISET
11 §
Verotusyhtymän veroilmoitus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

12 §
Elinkeinoyhtymän veroilmoitus

Elinkeinoyhtymän on annettava veroilmoitus kultakin verovuodelta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 3 päivänä.

13 §
Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Ulkomaisen kuolinpesän on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä lukien.

Asuntoyhteisön on annettava verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetut asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten annettavat tiedot kultakin kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä. Tiedot annetaan Verohallituksen lomakkeella n:o 102.

Valtio, kunta, kuntayhtymä, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksisen kirkon seurakunta antavat veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun 1 päivänä.

VEROILMOITUKSEN SAAPUMISAIKA
14 §
Postitse tai sähköisesti saapuneen veroilmoituksen antamisaika

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen sisältävä postilähetys on tässä päätöksessä määrätyssä ajassa jätetty postiin verovirastolle osoitettuna.

Sähköisesti saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallituksen julkaisemalle ilmoituspalvelujen välittäjälle tässä päätöksessä määrätyssä ajassa ja lähettäjä on saanut ilmoituspalvelujen välittäjältä sähköisen kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

III luku

Veroilmoituksessa annettavat tiedot

15 §
Tulojen, varojen ja vähennysten ilmoittamisvelvollisuus

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on tulolajeittain, tulolähteittäin ja varallisuusryhmittäin sekä muutoin riittävästi eriteltynä ilmoitettava veronalaiset tulot ja varallisuus. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen merkittävä myös ne vähennykset, jotka verovelvollinen haluaa lukea hyväkseen ja jotka edellyttävät verovelvollisen esittämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta. Tulo ja varallisuus sekä niistä tehtävät vähennykset on ilmoitettava sentin tarkkuudella.

Tulosta tai varallisuudesta, joita ei voida suuruudeltaan tai arvoltaan tarkalleen määrätä, on ilmoitettava seikat, joiden nojalla sellainen tulo tai varallisuus voidaan arvioida.

Niiden verovelvollisten, joiden verotettava tulo lasketaan tulolajeittain, on ilmoitettava erikseen pääoma- ja ansiotulot. Sellaisten tulojen osalta, jotka voivat olla osittain ansio- ja osittain pääomatuloa, on annettava verolomakkeilla vaaditut tiedot perusteista, joiden avulla tulo voidaan jakaa pääoma- ja ansiotuloksi.

Verovelvollisen tai puolison, jotka vaativat elinkeinotoiminnan tappion tai verotusyhtymän maatalouden tappion vähentämistä tuloverolain 59 §:ssä tarkoitetulla tavalla pääomatuloistaan, on vaatimusta esittäessään ilmoitettava, mikä määrä vähennetään pääomatuloista.

16 §
Tiedot eräistä varoista

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan ilmoitettava kunnittain omistamansa kiinteistöt. Kiinteistöistä ilmoitetaan maapohjaa ja rakennusta koskevat tiedot.

Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä osuutensa yhtymän tuloihin ja varallisuuteen.

Yhteisön osakkaan on veroilmoituksessaan erikseen ilmoitettava niiden yhteisöjen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja kotipaikka, joiden osakkeista tai osuuksista hän omistaa vähintään 10 prosenttia, sekä omistusosuutensa yhteisöstä.

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan erikseen ilmoitettava osuutensa tai omistamansa osakkeet sellaisissa elinkeinoyhtymissä ja yhteisöissä, joiden osuuksista tai osakkeista verovelvollinen yksin tai yhdessä puolison, lapsen, vanhemman tai muun omaisen kanssa omistaa suoraan tai välillisesti toisen yhtymän tai yhteisön kautta vähintään 50 prosenttia tai joissa osakkeiden tuottama äänivalta on vähintään 50 prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta.

17 §
Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja eräiden vakuutuslaitosten ilmoittamisvelvollisuus

Osakeyhtiön ja osuuskunnan, lukuun ottamatta 18 §:ssä tarkoitettua kiinteistöyhteisöä ja 20 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä tai muuta yhteisöä, säästöpankin ja sellaisten keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten, joilla on takuupääomaa, on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto siitä, onko yhteisöllä kiinteä toimipaikka ulkomailla ja laskelma kunkin ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta;

2) tieto siitä, onko yhteisö ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (1217/1994) 4 §:ssä tarkoitettu osakas, laskelma kunkin ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta ja 28 §:ssä väliyhteisön osakkaan annettavaksi määrätyt muut selvitykset;

3) tieto siitä, onko yhteisö osakkaana ulkomaisessa yhtymässä ja selvitys ulkomaisista yhtymistä saaduista tuloverolain 16 a §:n mukaisista tulo-osuuksista;

4) tieto siitä, onko yhteisön tilinpäätös laadittu kirjanpitolain (1336/1997) 7 a luvussa tarkoitetulla tavalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan;

5) tieto siitä, vaatiiko yhteisö ulkomaisen veron hyvittämistä, ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) 8 §:n mukainen selvitys vähennettävän veron perusteista;

6) tieto siitä, onko yhteisö verovuoden aikana toteuttanut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) mukaisen liiketoimintasiirron tai ollut osallisena tuon lain mukaisessa osakevaihdossa;

7) tieto siitä, onko yhteisön toimiala tai pankkitilin numero muuttunut;

8) tiedot sellaisen osakkeenomistajan nimestä, henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja omistusosuudesta yhtiössä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, tiedot jokaisesta osakkeenomistajasta sekä selvitys edellä mainituille osakkeenomistajille ja heidän puolisoilleen, lapsilleen, vanhemmilleen ja muille omaisilleen maksetuista vuokrista, koroista, luovutushinnoista ja muista suorituksista lukuun ottamatta palkkoja ja luontoisetuja samoin kuin mainituille henkilöille annetuista lainoista; niistä osakkaista, joille on annettu lainaa, on kuitenkin aina ilmoitettava tiedot henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnuksesta ja annetun lainan määrästä;

9) selvitys osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitetusta asunnosta;

10) selvitys voitonjaosta; jos voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jälkeen, selvitys tulee antaa kuukauden kuluessa voitonjakoa koskevan päätöksen tekemisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella;

11) tieto tilikauden päättyessä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä;

12) tiedot verovuoden päättymistä seuraavan tilikauden aikana tapahtuneista osakepääoman korotuksista ja alennuksista, omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta; jos osakepääomaa on korotettu tai alennettu taikka omia osakkeita hankittu, lunastettu tahi luovutettu veroilmoituksen jättämisen jälkeen, on tiedot annettava verovirastolle kuukauden kuluessa siitä, jolloin osakepääoman korotus tai alennus, omien osakkeiden hankinta, lunastus tai luovuttaminen on tapahtunut;

13) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen veronalaiset tuotot sekä verovapaat tuotot; elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista ja purkuvoitoista, saaduista osingoista, yhtymien voitto-osuuksista, tuloon palautuvista arvonalennuksista, satunnaisista tuotoista ja varausten vähennyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa tuloksi luettu määrä;

14) veroilmoituslomakkeella esitetyn tuloverolaskelmakaavan mukaan eriteltyinä tilikauden elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoiset kulut; elinkeinotoiminnan poistoista, käyttöomaisuuden arvonalentumisista, edustuskuluista, lahjoituksista, käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioista ja purkutappioista, muun rahoitusomaisuuden menetyksistä lopullisista arvonalentumisista ja varausten lisäyksistä ilmoitetaan lisäksi kirjanpidossa kuluna kirjattu määrä; vähennyskelvottomista kuluista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisista konsernituista ja saamisten arvonalentumisista ilmoitetaan kirjanpitoon kuluna kirjattu määrä;

15) tieto tilikauden elinkeinotoiminnan, muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tuloksesta tai tappiosta ja niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;

16) veroilmoituslomakkeella esitetyn varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma yhteisön niistä varoista ja veloista, jotka otetaan matemaattista arvoa laskettaessa huomioon, sekä näiden varojen ja velkojen erotuksesta;

17) veroilmoituksella esitetyn kaavan mukainen erittely oman pääoman muodostumisesta;

18) tieto siitä, onko tilintarkastus tilikaudelta suoritettu ja siitä, sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain (936/1994) 19 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja;

19) yhteisön, joka vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; käyttämättömän yhtiöveron hyvityksen vähentämistä tuloverosta vaativan yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

Raha- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin ei sovelleta 1 momentin 13, 14 ja 17 kohtien määräyksiä. 1 momentin 16 kohdan määräyksiä sovelletaan raha- ja vakuutuslaitoksiin sekä sijoituspalveluyrityksiin niin, että niiden on veroilmoituksessa annettava tiedot varojen ja velkojen yhteismäärästä sekä varojen ja velkojen erotuksesta.

Yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) erittely kirjanpidossa tehdyistä varauksista ja arvonmuutoksista, selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä, kirjanpidossa tulosta rasittavan suunnitelman mukaisten poistojen määrästä, poistoeron muutoksista ja poistoeron yhteismäärästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

2) selvitys konsernisuhteista sekä yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 prosenttia, näille yhteisöille jaetuista ja niiltä saaduista konserniavustuksista;

3) selvitys konserniavustuslain (825/1986) mukaisessa konsernisuhteessa olevista tytäryhteisöistä yhteisön tilinpäätöshetkellä;

4) erittely yhteisön muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista; muun toiminnan tulolähteen luovutusvoitot ja tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin;

5) laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitoista ja luovutustappioista sekä purkuvoitoista ja purkutappioista; laskelmalla on yhtiöittäin ja yhtymittäin selvitettävä osakkeiden verovapaiden luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, osakkeiden vähennyskelvottomien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, verotettavien yhtymäosuuksien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä, käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitosta vähennyskelpoisten yhtymäosuuksien luovutustappioiden ja purkutappioiden määrä, osakkeiden verotettavien luovutusvoittojen ja purkuvoittojen määrä ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta vähennyskelpoisten osakkeiden luovutus- ja purkutappioiden määrä;

6) tiedot yhteisön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista arvopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja verotusarvoista tai vertailuarvoista;

7) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;

8) tiedot muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja verotusarvosta tai vertailuarvosta;

9) erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä, verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;

10) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta;

11) tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna kuluksi kirjatusta määrästä jaoteltuna elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettujen lopullisiksi todettujen menetysten määrään ja todennäköisinä menetyksinä kuluksi kirjattuun määrään;

12) tiedot muun sijoitusomaisuuden kuin sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennuksien hankintamenoista ja arvonkorotuksista verovuoden päättyessä, sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja arvonkorotuksista verovuonna tehdyistä kulukirjauksista sekä selvitys kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

13) jäljennös tilintarkastuskertomuksesta, jollei veroilmoituksella ole 1 momentin 17 kohdan mukaisesti ilmoitettu siitä, että tilintarkastus tilikaudelta on suoritettu eikä tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja;

14) Sellaisen yhteisön, jonka on kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan liitettävä tilinpäätökseensä toimintakertomus, on lisäksi annettava jäljennös toimintakertomuksesta.

Verovelvollisen on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä 1 momentissa tarkoitetun tuloverolaskelmakaavan mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ja 1 momentissa tarkoitetun varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma varoista ja veloista. Tuloverolaskelman tuotto- ja kuluerien ja varallisuuslaskelman varallisuus- ja velkaerien tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin. Tuloverolaskelman ja varallisuuslaskelman erien yhteys kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

18 §
Kiinteistöyhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osuuskunnan on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä;

2) tieto osakkeiden nimellisarvosta tai kirjanpidollisesta vasta-arvosta;

3) laskelma verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon verotettavaa tuloa laskettaessa;

4) tieto niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;

5) erittely saaduista vuokratuloista, jos kyseessä on sellainen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet eivät oikeuta yhtiön omistamien tilojen hallintaan;

6) selvitys annetuista ja saaduista konserniavustuksista;

7) erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä, verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;

8) tiedot yhtiön tilinpäätöshetken mukaisista varoista ja veloista, jos kyseessä on sellainen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet eivät oikeuta yhtiön omistamien tilojen hallintaan;

9) selvitys voitonjaosta; jos voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jälkeen, selvitys tulee antaa välittömästi voitonjakoa koskevan päätöksen antamisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella;

10) yhteisön, joka vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; käyttämättömän yhtiöveron hyvityksen vähentämistä tuloverosta vaativan yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

Kiinteistöyhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden taseesta;

2) Jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden tuloslaskelmasta, jos kyseessä on sellainen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet eivät oikeuta yhtiön omistamien tilojen hallintaan;

3) 17 §:n 3 momentin 1, 2, 6 ja 8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

19 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, ei ole muutoin kuin vaadittaessa velvollinen antamaan veroilmoitusta muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos

1) yhteisön omistamassa rakennuksessa on vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyvää tilaa (asuntoyhteisö),

2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttömaksuja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä korvauksia tai vähäisiä korkotuloja taikka osinkotuloja ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle 30,00 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksenä on myös, että myöhemmältä verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei ole annettu, ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin viideltä verovuotta edeltäneeltä tilikaudelta.

Edellä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu asuntoyhteisön ilmoitus on annettava jokaiselta verovuodelta.

20 §
Yhdistyksen, säätiön, yleishyödyllisen yhteisön, osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän ilmoittamisvelvollisuus

Yhdistyksen, säätiön, yleishyödyllisen yhteisön, osittain verovapaan yhteisön, yhteisetuuden ja rajoitetusti verovelvollisen kuolinpesän on, jos ne ovat verotusmenettelystä annetun lain 7 §:n mukaan velvolliset antamaan veroilmoituksen, veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto yhdistyksen jäsenmäärästä;

2) laskelma toiminnan tuloksesta tulolähteittäin niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon verotettavaa tulosta laskettaessa;

3) tieto niistä eristä, joita ei oteta huomioon tappiota vahvistettaessa;

4) selvitys verotettavan tulon jakaantumisesta tuloveroprosentin mukaan;

5) tiedot yhteisön tilikauden tuloslaskelmasta. Muun kuin kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 3 §:n mukaisen tuloslaskelman tiedot annetaan veroilmoituksen liitteenä;

6) tiedot yhteisön tilinpäätöshetken mukaisista varoista ja veloista;

7) erittely saatujen osinkojen ja muiden voitonjakoluonteisten erien kokonaismääristä, verovapaista osuuksista ja veronalaisista osuuksista;

8) yhteisön, joka vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta; käyttämättömän yhtiöveron hyvityksen vähentämistä tuloverosta vaativan yhteisön on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko yhteisön omistussuhteissa tapahtunut yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

1 momentissa tarkoitetun yhteisön on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) jäljennös kirjanpitolain mukaisesta tilikauden taseesta;

2) 17 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa;

3) 17 §:n 3 momentin 4, 6 ja 8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

Rajoitetusti verovelvolliseen kuolinpesään sovelletaan 1 ja 2 momentin määräyksiä soveltuvin osin.

21 §
Elinkeinoyhtymän ilmoittamisvelvollisuus

Elinkeinoyhtymän on veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) laskelma verotettavasta tulosta tulolähteittäin niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon tulolähteen jaettavaa tuloa tai tappiota laskettaessa;

2) tieto avoimen yhtiön sekä kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön osakkaiden nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista taikka yritys- ja yhteisötunnuksista, osoitteista sekä kunkin osakkaan osuudesta yhtiössä;

3) tiedot yhtymän osakkailleen suorittamista palkoista, palkkioista, voitto-osuuksista, vuokrista, koroista ja muista osakkaiden saamista etuuksista sekä yhtymään verovuonna sijoitetun omaisuuden tai oikeuden todennäköisestä luovutushinnasta, samoin kuin yhtymästä verovuonna otetun kiinteistön, rakennuksen, rakennelman, arvopaperin tai oikeuden todennäköisestä luovutushinnasta sekä yhtymästä otetun muun omaisuuden, palvelun tai etuuden alkuperäisestä hankintamenosta tai sitä alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta;

4) selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 momentissa tarkoitetusta asunnosta;

5) erittely verovelvollisen omista ja leasing-sopimuksella vuokralle ottamista kulkuneuvoista, lukuun ottamatta linja-autoja ja kuorma-autoja, ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan niistä johtuneet menot on jaettu liikkeen kuluiksi ja yhtiömiesten yksityismenoiksi;

6) tiedot yhteisöistä ja elinkeinoyhtymistä, joiden osakkeista tai osuuksista yhtymä omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 50 prosenttia tai joissa osakkeiden tuottama äänivalta on vähintään 50 prosenttia yhteisön osakkeiden tuottamasta äänivallasta;

7) tieto emoyhtiön nimestä ja yritys- ja yhteisötunnuksesta;

8) laskelma niistä korkokuluista, jotka eivät ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia;

9) erittely tulolähteittäin saaduista osingoista ja osuuspääoman koroista;

10) laskelma tulolähteittäin verovuoden päättymishetken mukaisista varoista ja veloista;

11) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista;

12) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;

13) yhtymän, joka vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

Elinkeinoyhtymän on lisäksi veroilmoituksen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta;

2) tuloslaskelmaan sisältyvistä eristä on erikseen ilmoitettava arvonlisäverottoman myynnin määrä kotimaahan, myynnin määrä EU-alueelle ja EU:n ulkopuolelle, myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvonalennuksen määrä, arvopapereiden arvonalennuksen määrä, annettujen lahjoitusten määrä, tieto julkisyhteisöiltä yritystoimintaa varten saatujen avustusten, tukien ja lisien yhteismäärästä, verovuonna kuluksi kirjattujen siirtovelkoihin sisältyvien vastaisten menojen ja menetysten määrä ja tuloihin kirjaamattoman väliyhteisön tulon määrä;

3) selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä sekä suunnitelman mukaisten poistojen johdosta kertyneestä poistoerosta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

4) tiedot varauksista ja veronhuojennuslakien mukaisista vähennyksistä;

5) erittely yhtymän muun toiminnan tulolähteen tuotoista ja kuluista. Muun toiminnan tulolähteen luovutusvoitot ja tappiot on eriteltävä hyödykkeittäin. Vuokratusta kiinteistöstä tai osakehuoneistosta on annettava selvitys vuokrauskohteittain ja vuokralaisittain eriteltynä;

6) tiedot yhtymän omistamista käyttöomaisuusarvopapereista ja arvo-osuuksista, niiden tuloverotuksessa poistamatta olevista hankintamenoista ja verotusarvoista;

7) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;

8) tiedot käyttöomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja verotusarvosta;

9) jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

22 §
Liikkeenharjoittajan ja kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Liikkeenharjoittajan ja kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan on elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) laskelma elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon taikka tappioon tuloa tai tappiota laskettaessa;

2) tiedot saatujen elinkeinotoiminnan osinkojen ja osuuspääoman korkojen kokonaismäärästä ja niiden verovapaista osista;

3) erittely verovelvollisen omista ja leasing-sopimuksella vuokralle ottamista kulkuneuvoista, lukuun ottamatta linja-autoja ja kuorma-autoja, ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan niistä johtuneet menot on jaettu liikkeen tai ammatin kuluiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi;

4) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n mukaisten vähennysten perusteista;

5) selvitys oman asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa;

6) selvitys liikkeestä tai ammatista nostetun rahan ja muiden hyödykkeiden määristä ja liikkeeseen tai ammattiin sijoitetun rahan ja muiden hyödykkeiden määristä kalenterivuosittain eriteltynä;

7) laskelma niistä korkokuluista, jotka eivät ole elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia;

8) laskelma verovuoden päättymishetken mukaisista elinkeinotoiminnan varoista ja veloista;

9) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;

10) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista;

11) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen.

Lisäksi liikkeenharjoittajan ja kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan on elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa tai sen liitteessä annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot tilikauden tuloslaskelmasta ja taseesta;

2) tuloslaskelmaan sisältyvistä eristä on erikseen ilmoitettava arvonlisäverottoman myynnin määrä kotimaahan, myynnin määrä EU-alueelle ja EU:n ulkopuolelle, myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvonalennuksen määrä, arvopapereiden arvonalennuksen määrä, annettujen lahjoitusten määrä, tieto julkisyhteisöiltä yritystoimintaa varten saatujen avustusten, tukien ja lisien yhteismäärästä, verovuonna kuluksi kirjattujen siirtovelkoihin sisältyvien vastaisten menojen ja menetysten määrä ja tuloihin kirjaamattoman väliyhteisön tulon määrä;

3) selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä sekä suunnitelman mukaisten poistojen johdosta kertyneestä poistoerosta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

4) tiedot varauksista ja veronhuojennuslakien mukaisista vähennyksistä;

5) elinkeinotoimintaan kuuluvasta vuokratusta kiinteistöstä tai osakehuoneistosta on annettava selvitys vuokrauskohteittain ja vuokralaisittain eriteltynä;

6) selvitys niistä kirjanpidossa tehdyistä poistoista, joita ei ole verotuksessa tehty;

7) tiedot käyttöomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä, niiden tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista ja verotusarvosta.

23 §
Muun ammatinharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa tai sen liitteessä seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) laskelma elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään tilikauden voittoon tai tappioon tuloa taikka tappiota laskettaessa;

2) tiedot tuloslaskelmasta;

3) selvitys irtaimen käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksestä ja vähennyksestä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä poistoista ja hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä;

4) tieto julkisyhteisöiltä yritystoimintaa varten saatujen avustusten, tukien ja lisien yhteismäärästä;

5) tiedot saatujen elinkeinotoiminnan osinkojen ja osuuspääoman korkojen kokonaismäärästä ja niiden verovapaista osista;

6) erittely verovelvollisen omista ja leasing-sopimuksella vuokralle ottamista kulkuneuvoista, lukuun ottamatta linja-autoja ja kuorma-autoja, ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan niistä johtuneet menot on jaettu ammatin kuluiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi;

7) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n mukaisten vähennysten perusteista;

8) selvitys oman asunnon käyttämisestä elinkeinotoiminnassa;

9) laskelma verovuoden päättymishetken mukaisista elinkeinotoiminnan varoista ja veloista;

10) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;

11) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista;

12) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen.

24 §
Maataloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Maataloutta harjoittavan luonnollisen henkilön, kotimaisen kuolinpesän ja verotusyhtymän on maatalouden veroilmoituksessaan ilmoitettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) laskelma maatalouden verotettavasta tulosta niin, että laskelmassa on otettu huomioon ne erät, jotka lisätään tai vähennetään 37 §:n mukaisen muistiinpanokaavan voittoon tai tappioon verotettavaa tuloa taikka tappiota laskettaessa;

2) laskelma maatalouden tuloksesta niin, että verovuoden tulot ja menot on eritelty 37 §:n muistiinpanokaavan mukaisesti;

3) tiedot saatujen maatalouden osinkojen ja osuuspääoman korkojen kokonaismäärästä ja niiden verovapaista osista;

4) selvitys poistoina vähennettävien rakennusten, rakennelmien, koneiden ja kaluston, siltojen ynnä muiden vastaavien hyödykkeiden ja salaojien verotuksessa poistamatta olevien hankintamenojen määristä verovuoden alussa, hankinta- ja perusparannusmenoista verovuoden aikana, näiden hyödykkeiden hankintamenoon käytetystä tasausvarauksesta, niistä saaduista myyntihinnoista ja korvauksista, niiden hankkimiseen saaduista avustuksista ja tuista, verovuonna tehtyjen poistojen määristä ja verovuoden lopussa olevien poistamattomien hankintamenojen määristä;

5) selvitys verovuonna käyttöönottamattomien koneiden ja rakennusten hankintamenosta ja niiden hankintamenoon käytetystä tasausvarauksesta;

6) selvitys maatalouden ajoneuvojen käytöstä aiheutuvien menojen jakaantumisesta maatalouden menoiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi;

7) selvitys maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 10 e §:n mukaisten vähennysten perusteista;

8) laskelma verovuoden päättymishetken mukaisista maatalouden varoista ja veloista;

9) tieto verovuoden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista tuloverolain 41 §:n 6 momentissa tarkoitetuista palkoista;

10) selvitys maatalouteen kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitoista;

11) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä maataloudessa sekä heidän osuuksistaan maatalouden nettovarallisuuteen;

12) tiedot purkamattomista varauksista verovuoden lopussa.

25 §
Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen on metsätalouden tuloista ja menoista sekä varoista ja veloista annettava ne tiedot, jotka metsätalouden veroilmoituksessa edellytetään annettavaksi.

26 §
Verotusyhtymän ilmoittamisvelvollisuus

Verotusyhtymän on annettava veroilmoituksessaan tai sen liitteessä maataloutta ja metsätaloutta koskevien ilmoitusten lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tieto osakkaiden nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista taikka yritys- ja yhteisötunnuksista, osoitteista, kunkin osakkaan osuudesta yhtymän tuloihin ja varallisuuteen ja osuuksissa tapahtuneista muutoksista;

2) selvitys saaduista vuokratuloista vuokrauskohteittain ja vuokralaisittain.

27 §
Vuokraustoimintaa harjoittavan ilmoittamisvelvollisuus

Vuokraustoiminnasta tuloa saavan verovelvollisen, joka ei lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on annettava verovirastolle tarvittavat vuokralaisia koskevat tiedot sekä eritelty selvitys näiltä verovuoden aikana perityistä vuokrista. Vuokratuloon kohdistuvat vähennykset tulee esittää vuokrauskohteittain.

28 §
Ulkomaisen väliyhteisön osakkaan ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisen, joka on ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu osakas tai edunsaaja, on liitettävä veroilmoitukseensa seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) eritelty luettelo välittömistä ja ulkomaisista välillisistä omistusosuuksista ulkomaisiin väliyhteisöihin;

2) selvitys edunsaaja-asemasta ulkomaisessa väliyhteisössä;

3) riittävä ja luotettava selvitys muista mainitun lain nojalla verotettavan tulon laskemista varten tarvittavista tiedoista sekä ulkomaisen väliyhteisön voitonjaosta, tilikauden tappiosta ja yhteisön maksamista mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetuista veroista.

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu verovelvollisen tytäryritys tai 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu osakkuusyritys, verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa oikeaksi todistettu jäljennös ulkomaisen yhteisön tilikautta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta samoin kuin tilikautta edeltäneestä taseesta taikka vastaavista tilinpäätösasiakirjoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi kehotuksesta annettava virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Muussa kuin 2 momentissa mainitussa tapauksessa verovelvollisen on annettava 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat kehotuksesta, jollei verovelvollinen tee todennäköiseksi, ettei asiakirjojen hankkiminen ole mahdollista.

29 §
Toimintamuodon muutokseen liittyvät tiedot

Tuloverolain 24 §:n 5 momentissa tarkoitetun osakeyhtiötä edeltävän verovelvollisen tai yhtymän tuloslaskelma tai tuloslaskelman tiedot on annettava viimeiseltä verovuodelta ja taseen tiedot viimeisen verovuoden päättymisajankohdalta. Osakeyhtiön on annettava tuloslaskelman tiedot toimintamuodon muutoksesta alkavalta verovuodeltaan. Osakeyhtiön, johon sovelletaan poistojen enimmäismäärää koskevaa tuloverolain 24 §:n 2 momentin säännöstä, on annettava selvitys, josta ilmenee, että poistot ovat mainitun lainkohdan mukaiset.

30 §
Sulautumiseen ja jakautumiseen liittyvät tiedot

Yhteisöjen tai yhtymien sulauduttua tai yhteisön jakauduttua vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän on annettava selvitys:

1) vastaanottaneen yhteisön tai yhtymän tulosta vähennettävistä sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tai sulautuneen yhtymän menoista ja muista verotuksessa vähennyskelpoisista eristä sekä fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa;

2) tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta; sekä

3) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut tiedot.

31 §
Konserniverokeskuksen asiakkaiden tiedonantovelvollisuus

Konserniverokeskuksen asiakkaana olevan kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun konsernin emoyhtiön on ilmoitettava vuosittain erillisellä ilmoituksella konsernissa 30 päivänä kesäkuuta olevat yhtiöt ja yhtymät. Ilmoitus on annettava Konserniverokeskukselle viimeistään 31 päivänä elokuuta ja siinä on mainittava konserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhtymien nimet, yritys- ja yhteisötunnukset sekä kotipaikat. Ilmoituksessa ei anneta tietoja konserniin kuuluvista asunto-osakeyhtiöistä eikä keskinäisistä kiinteistöosakeyhtiöistä.

32 §
Tonnistoverovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Tonnistoverovelvollisen yhtiön on annettava Konserniverokeskukselle seuraavat tiedot;

1) kunkin aluksen nimi, IMO-numero tai tunnuskirjaimet, kansallisuus ja se alusrekisteri, johon alus on merkitty, aluksen bruttovetoisuus, nettovetoisuus, tieto aluksen strategisesta ja kaupallisesta johtopaikasta, tiedot aluksen käytöstä kansainvälisessä meriliikenteessä verovuoden aikana sekä tieto aluksen merkitsemisestä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon;

2) sellaisten yhtiön omistamien alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, joilla yhtiö itse liikennöi;

3) sellaisten yhtiön omistamien alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on antanut vuokralle miehistöineen;

4) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle bareboat-ehdoin ilman miehistöä;

5) sellaisten alusten yhteenlaskettu bruttovetoisuus, jotka yhtiö on ottanut vuokralle miehistöineen.

Tonnistoverokauden ensimmäiseltä verovuodelta yhtiön on lisäksi annettava seuraavat tiedot:

1) tonnistoverolain (476/2002) 13 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla laskettu tonnistoverotettavan toiminnan menojäännös ja tuloverotettavan toiminnan menojäännös;

2) tonnistoverolain 12 §:ssä tarkoitettuun tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden todennäköinen luovutushinta.

Yhtiön on annettava selvitys tonnistoverolain 15 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhankintavarauksen vähentämisestä verovuoden aikana hankitun käyttöomaisuuden hankintamenosta sekä verovuoden päättyessä käyttämättä olevasta määrästä.

33 §
Tiedot tilikauden muutoksista

Kirjanpitovelvollisen, joka muuttaa tilikautensa päättymisajankohtaa, on ilmoitettava siitä verovirastolle. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, ilmoitus on tehtävä kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan aikaisemmaksi, ilmoitus on tehtävä kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksesta, viranomaisen hyväksymisestä sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutokselle ja muutoksen merkitsemisestä rekisteriin. Jos selvityksiä ei voida liittää ilmoitukseen, ne tulee toimittaa verovirastolle kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus verovirastolle tehtiin.

IV luku

Muistiinpanot ja tositteet

34 §
Muistiinpanovelvollisuus

Tämän päätöksen määräykset muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista koskevat maataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa, sijoitustoimintaa tai muuta sellaista muuna kun elinkeinotoimintana pidettävä tulonhankkimistoimintaa harjoittavaa verovelvollista, joka ei ole kirjanpitovelvollinen.

35 §
Muistiinpanot

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen on tehtävä tuloista ja menoista sellaiset muistiinpanot, joista ja joihin liitettävistä tositteista riittävästi eriteltyinä käyvät selville tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet sekä tulonhankkimistoimintaa varten saadut tuet.

Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä. Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu.

Tulo- ja menoeriä sekä arvonlisäveron määriä ja veron perusteita osoittavien merkintöjen tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin sekä, milloin vähennetään maahantuonnin yhteydessä kannettua arvonlisäveroa, tullauspäätöksiin ja siihen liittyviin asiakirjoihin.

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen, joka antaa arvonlisäveroilmoituksen kuukausittain, on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat kuukausikohtaisesti kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä.

36 §
Maatalouden muistiinpanoja koskevat määräykset

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on 35 §:n lisäksi muistiinpanoissa erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) verovuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat;

2) maataloudesta johtuneet saamiset sekä maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen sekä velasta suoritettu korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot;

3) verovuoden päättyessä tilalla olleet kotieläimet;

4) verovuoden aikana luovutettujen kotieläinten luovutushinta tai korvaus ja siitä verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina luovutettujen kotieläinten verovuoden tuotoksi jaksotettu osuus;

5) verovuoden aikana hankittujen kotieläinten hankintameno ja siitä verovuoden poistoksi jaksotettu osuus sekä aiempina verovuosina hankittujen kotieläinten verovuoden poistoksi jaksotettu osuus;

6) rakennusten ja rakennelmien hankintamenot, menojäännökset sekä menojäännöksistä tehdyt poistot;

7) koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot ja menojäännökset sekä erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännökset sekä näiden menojäännöksistä tehdyt poistot;

8) maataloudessa työskennelleille henkilöille, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina, rahana maksetut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suoritetut sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajasuoritukset;

9) verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentely maataloudessa sekä heidän osuutensa maatalouden nettovarallisuuteen sekä tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutusvoitot ja niiden jakautuminen puolisoiden kesken;

10) maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maatilalla olevien rakennusten, rakennelmien tai niiden osien käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;

11) maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maataloutta varten palkattujen työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien koneiden sekä muun kohdassa 7 mainitun omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;

12) verovelvollisen kulkuneuvot sekä laskentaperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluiksi ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi menoksi;

13) peruste maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n mukaisten tilapäisten työmatkojen aiheuttamien lisääntyneiden elantokustannusten vähentämiseen ja yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla tehtyjen maatalouteen liittyvien matkojen aiheuttamien menojen vähentämiseen;

14) maatiloittain muodostettavan tasausvarauksen peruste; sekä

15) CAP-maatilatukioikeuksien hankintamenot ja niistä verotuksessa vähennetyt määrät sekä CAP-maatilatukioikeuksista saadut luovutushinnat.

37 §
Laskelma maatalouden tuloksesta

Laskelma maatalouden tuloksesta on laadittava kaikilta maatiloilta yhteensä seuraavan muistiinpanokaavan mukaisesti:

TULOT

Verollinen myynti 22 %

1. Eläinten myyntitulot

2. Verovuoden tuotoksi jaksotetut kotieläinten myyntitulot

3. Muut myyntitulot

Verollinen myynti 17 %

4. Kotieläintuotteiden myyntitulot

5. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot

Verollinen myynti 8 %

6. Majoituspalvelut yms. myyntitulot

Arvonlisäveroton myynti

7. Valtiolta saadut tuet

8. Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset

9. Tasausvarauksen suora tuloutus

10. Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot

MENOT

11. Palkkamenot

12. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 22 %

13. Verovuoden poistona vähennettävät kotieläinten jaksotetut hankintamenot

14. Arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoiset ostot 17 % / 8 %

15. Muut maatalouden menot

16. Poistot

17. Verovuodelta tehty tasausvaraus

EROTUS (Voitto / Tappio)

Tulot ja menot merkitään ilman arvonlisäveron osuutta.

38 §
Metsätaloutta harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen, jota verotetaan tuloverolain 43 §:n mukaisesti metsätalouden pääomatulosta, on muistiinpanoissa 35 §:n lisäksi erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) selvitys maatalouteen, elinkeinotoimintaan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvosta;

2) selvitys metsätalouden vuosimenoista eriteltyinä työntekijäin palkkauksesta aiheutuviin menoihin, metsätalouden matkakuluihin ja muihin vuosimenoihin sekä matkakulujen osalta perusteet yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla tehtyjen metsätalouteen liittyvien matkojen aiheuttamien menojen vähentämiselle;

3) selvitys menovarauksen ja metsätuhoalueen menovarauksen (tuhovaraus) tekemisestä ja käyttämisestä;

4) kiinteistöittäin eritelty selvitys metsävähennyksen perusteesta ja käytöstä;

5) selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden, rakennusten ja rakennelmien sekä metsäojien ja metsäteiden hankintamenoista, hankintamenon poistosta ja menojäännöksestä;

6) selvitys metsätien rakentamismenon jakautumisesta metsätalouden ja tien muun käytön kesken;

7) metsätaloudesta johtuneet velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta metsätalouteen ja muuhun kuin metsätalouteen sekä velasta suoritettu korko; sekä

8) maatilakohtainen selvitys tuloverolain 63 §:ssä tarkoitetun hankintatyön arvon arvioimisperusteista.

Tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettua metsävähennystä varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanoihinsa pystykaupassa puun ostajan antama selvitys ja hankintakaupassa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama tai muu luotettava selvitys puun myyntitulon kohdistumisesta metsävähennykseen oikeutettuun kiinteistöön tai määräalaan.

Tuloverolain 111 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuhovarausta varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanoihinsa metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antama tai muu luotettava selvitys tuhoutuneen metsän uudistamismenojen arvioidusta määrästä.

39 §
Muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Verovelvollisen, joka saa tuloa kiinteistöstä tai kalastuksesta tahi muusta toiminnasta kuin liikkeen tai ammatin harjoittamisesta ja joka ei lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on 35 §:n lisäksi pidettävä luetteloa toiminnassa käytetyistä koneista, kalustosta ja laitteista sekä rakennuksista ja rakennelmista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta saaduiksi tuloiksi katsotaan viran sivutulot ja palvelurahat sekä tulot tekijänoikeudesta, keksinnöstä, patentista ja tavaraleimasta, katsastusten ja tarkastusten toimittamisesta, velaksiannosta, toimeksisaannista, vuokrauksesta, kurssien järjestämisestä ja yksityistuntien antamisesta sekä muusta sellaisesta toiminnasta. Muistiinpanoja ei kuitenkaan tarvitse pitää, milloin tulo on saatu vain yhdestä vuokraukseen käytetystä asuinhuoneistosta tai tällaisen huoneiston alivuokralaisilta.

Verotusmenettelystä annetun lain 12 §:ssä tarkoitettua sijoitustoimintaa harjoittavan verovelvollisen on pidettävä sijoitustoiminnastaan sellaisia muistiinpanoja, joista ja joihin liittyvistä tositteista käyvät selville luovutusvoiton verotusta varten tarpeelliset tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien, sijoitusrahasto-osuuksien ja muun tällaisen sijoitustoimintaan kuuluvan omaisuuden hankinta-ajankohdasta, saantotavasta, hankintamenosta, luovutusajankohdasta, luovutushinnasta ja muista hankintaan ja luovutukseen liittyvistä kustannuksista. Tiedot on säilytettävä siinä muodossa, että verovelvollinen voi esittää ne tarvittaessa kirjallisina veroviranomaisen tai muutoksenhakuviranomaisen kehotuksesta.

Edellä 3 momentissa mainitulla sijoitustoiminnalla tarkoitetaan muuna kuin elinkeinotoimintana pidettävää varojen sijoittamista arvopapereihin, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja muuhun vastaavaan omaisuuteen ja kaupankäyntiä tällaisella omaisuudella.

40 §
Ammattiautoilijan ajopäiväkirja

Verovelvollisen, joka harjoittaa ammattimaista henkilötilausliikennettä muulla autolla kuin linja-autolla tai sairasautolla, on pidettävä kultakin kuukaudelta ajovuoroittain, tai jos ajovuoroa ei ole vahvistettu, vuorokausittain ajopäiväkirjaa. Jos verovelvollisella on käytössään kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, ajopäiväkirja muodostuu kuitinantolaitteen raporteista.

Ajopäiväkirjasta tai 1 momentissa tarkoitetuista raporteista on käytävä ilmi seuraava erittely:

1) ajotulot, jotka on jaettava käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin; sekä

2) verovuoden alusta yhteenlasketut tiedot ajokilometreistä, jotka on jaettava ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Ajopäiväkirja ja 1 momentissa tarkoitetut raportit on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa.

41 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9.1.2006.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen 31 tammikuuta 2005 antama päätös veroilmoituksesta (56/2005) ja Verohallituksen 22 päivänä joulukuuta 1995 antama päätös muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1807/1995) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Päätöksen määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2005 annettaviin veroilmoituksiin. Yhteisöjen veroilmoitusta koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vasta verovuodelta 2006 annettaviin veroilmoituksiin. Verovuodelta 2005 annettaviin yhteisöjen veroilmoituksiin sovelletaan valtiovarainministeriön ilmoittamisvelvollisuudesta antaman päätöksen (1760/1995) määräyksiä siinä muodossaan, kuin ne olivat ennen tuon päätöksen kumoutumista, ja Verohallituksen veroilmoituksesta antaman päätöksen (56/2005) määräyksiä siinä muodossa kuin ne olivat ennen tuon päätöksen kumoamista.

Muistiinpanovelvollisuutta ja muistiinpanoja koskevia määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2006 pidettäviin muistiinpanoihin lukuun ottamatta 34 §:n ja 39 §:n 3 ja 4 momentin määräyksiä sijoitustoiminnan muistiinpanoista, joita sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2005 pidettäviin muistiinpanoihin. Muistiinpanovelvollisuuteen ja muistiinpanoihin verovuodelta 2005 ja sitä edeltäneiltä vuosilta sovelletaan, tämän päätöksen 34 ja 39 §:n 3 ja 4 momentin sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä lukuun ottamatta, kumotun päätöksen (1807/1995) määräyksiä. Muistiinpanojen säilyttämiseen verovuodelta 2005 ja sitä edeltäneiltä vuosilta sovelletaan valtiovarainministeriön ilmoittamisvelvollisuudesta antaman päätöksen (1760/1995) määräyksiä siinä muodossaan, kuin ne olivat ennen tuon päätöksen kumoutumista.

Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2006

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Tomi Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.