Säädökset alkuperäisinä: 2006

1460/2006
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1459/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1458/2006
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1457/2006
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1456/2006
Tasavallan presidentin asetus Ariane-kantoraketin tuotantovaihetta koskevan julistuksen jatkamista vuoteen 2008 koskevan päätösasiakirjan voimaansaattamisesta
1455/2006
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1454/2006
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1453/2006
Laki yliopistolain muuttamisesta
1452/2006
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
1451/2006
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen kumoamisesta
1450/2006
Laki autoverolain muuttamisesta
1449/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 b §:n muuttamisesta
1448/2006
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1447/2006
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
1446/2006
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1445/2006
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1444/2006
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta
1443/2006
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
1442/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1441/2006
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1440/2006
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
1439/2006
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1438/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
1437/2006
Valtioneuvoston asetus Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta
1436/2006
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta annettujen lakien voimaantulosta
1435/2006
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1434/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1433/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1432/2006
Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1431/2006
Laki rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta
1430/2006
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1429/2006
Laki eläinten kuljetuksesta
1428/2006
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1427/2006
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1426/2006
Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
1425/2006
Laki tuloverolain muuttamisesta
1424/2006
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1423/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista
1422/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista ja vähennettävistä eristä
1421/2006
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1420/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1419/2006
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1418/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
1417/2006
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1416/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1415/2006
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1414/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1413/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää
1412/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
1411/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1410/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1409/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1408/2006
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta
1407/2006
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1406/2006
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
1405/2006
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
1404/2006
Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä
1403/2006
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
1402/2006
Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta
1401/2006
Rakennerahastolaki
1400/2006
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1399/2006
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä
1398/2006
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
1397/2006
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta
1396/2006
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta
1395/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
1394/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perussäännön muutosten voimaansaattamisesta
1393/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1392/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luontaiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päättymisestä
1391/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
1390/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1389/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2007 suoritettavasta määrärahasta
1388/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
1387/2006
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1386/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
1385/2006
Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista
1384/2006
Sisäasiainministeriön asetus S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta
1383/2006
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1382/2006
Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualueesta
1381/2006
Valtioneuvoston asetus Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta
1380/2006
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
1379/2006
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
1378/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän yli 2,55 metriä leveän kuorma-auton, kuorma-auton perävaunun ja vaihtokuormatilan sisäpuolisesta kaventamisesta
1377/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1376/2006
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1375/2006
Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1374/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1373/2006
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
1372/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinkolain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1371/2006
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
1370/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1369/2006
Laki liikennevakuutuslain 18 b §:n muuttamisesta
1368/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 60 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
1367/2006
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1366/2006
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1365/2006
Laki postipalvelulain muuttamisesta
1364/2006
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1363/2006
Laki merilain muuttamisesta
1362/2006
Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1361/2006
Laki merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta
1360/2006
Laki laivaväen luetteloinnista
1359/2006
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1358/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1357/2006
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1356/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1355/2006
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista
1354/2006
Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1353/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan erinäisistä säännöksistä
1352/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä
1351/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
1350/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta
1349/2006
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2007
1348/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1347/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1346/2006
Opetusministeriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista
1345/2006
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1344/2006
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1343/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1342/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1341/2006
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1340/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1339/2006
Valtioneuvoston asetus seulonnoista
1338/2006
Tasavallan presidentin asetus Guatemalan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1337/2006
Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
1336/2006
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
1335/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1334/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007 liikenneturvallisuusmaksusta
1333/2006
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1332/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1331/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1330/2006
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
1329/2006
Laki sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta
1328/2006
Laki kansanterveyslain 6 §:n muuttamisesta
1327/2006
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1326/2006
Laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta
1325/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1324/2006
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1323/2006
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta
1322/2006
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1321/2006
Laki tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1320/2006
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
1319/2006
Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1318/2006
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta
1317/2006
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta
1316/2006
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
1315/2006
Laki asumistukilain muuttamisesta
1314/2006
Laki työntekijän eläkelain 140 §:n muuttamisesta
1313/2006
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
1312/2006
Laki tapaturmavakuutuslain 53 d §:n muuttamisesta
1311/2006
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
1310/2006
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1309/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1308/2006
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
1307/2006
Laki äitiysavustuslain muuttamisesta
1306/2006
Laki lapsilisälain muuttamisesta
1305/2006
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 55 ja 58 §:n muuttamisesta
1304/2006
Laki vammaistukilain muuttamisesta
1303/2006
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
1302/2006
Laki perhe-eläkelain 33 ja 37 §:n muuttamisesta
1301/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1300/2006
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1299/2006
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
1298/2006
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
1297/2006
Laki valtion eläkerahastosta
1296/2006
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta
1295/2006
Valtion eläkelaki
1294/2006
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1293/2006
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1292/2006
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1291/2006
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta
1290/2006
Merimieseläkelaki
1289/2006
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1288/2006
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1287/2006
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1286/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
1285/2006
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
1284/2006
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
1283/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1282/2006
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1281/2006
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta
1280/2006
Maatalousyrittäjän eläkelaki
1279/2006
Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
1278/2006
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
1277/2006
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1276/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1275/2006
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1274/2006
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1273/2006
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
1272/2006
Yrittäjän eläkelaki
1271/2006
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1270/2006
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
1269/2006
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1268/2006
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1267/2006
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
1266/2006
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä
1265/2006
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta
1264/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1263/2006
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta
1262/2006
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista
1261/2006
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta
1260/2006
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1259/2006
Laki kasvinsuojeluaineista
1258/2006
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
1257/2006
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1256/2006
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1255/2006
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
1254/2006
Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta
1253/2006
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
1252/2006
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1251/2006
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
1250/2006
Laki ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta
1249/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1248/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1247/2006
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1246/2006
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1245/2006
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusten maksullisista suoritteista
1244/2006
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
1243/2006
Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1242/2006
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1241/2006
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta
1240/2006
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1239/2006
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta
1238/2006
Laki isyyslain muuttamisesta
1237/2006
Laki hedelmöityshoidoista
1236/2006
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1235/2006
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1234/2006
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2007
1233/2006
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
1232/2006
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1231/2006
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
1230/2006
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1229/2006
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1228/2006
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1227/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain 3 §:n muuttamisesta
1226/2006
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1225/2006
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1224/2006
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1223/2006
Laki tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
1222/2006
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1221/2006
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1220/2006
Laki varainsiirtoverolain 13 §:n muuttamisesta
1219/2006
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1218/2006
Laki tuloverolain muuttamisesta
1217/2006
Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki
1216/2006
Laki tuloverolain 3 §:n muuttamisesta
1215/2006
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1214/2006
Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta
1213/2006
Laki tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta
1212/2006
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1211/2006
Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1210/2006
Laki ajoneuvoverolain 48 §:n muuttamisesta
1209/2006
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista
1208/2006
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1207/2006
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1206/2006
Ympäristöministeriön asetus Valtion asuntorahaston maksullisista suoritteista
1205/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1204/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1203/2006
Laki Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1202/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1201/2006
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1200/2006
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista
1199/2006
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1198/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1197/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1196/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1195/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1194/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1193/2006
Valtion talousarvio vuodelle 2007
1192/2006
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2007
1191/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista
1190/2006
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1189/2006
Vuoden 2006 kolmas lisätalousarvio
1188/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1187/2006
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1186/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1185/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1184/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1183/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1182/2006
Oikeusministeriön asetus Vankeinhoitolaitoksen kaksikielisistä osastoista
1181/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1180/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
1179/2006
Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta
1178/2006
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta
1177/2006
Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista
1176/2006
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä
1175/2006
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista vuodelle 2007
1174/2006
Valtioneuvoston asetus elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
1173/2006
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
1172/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvien tukien hakuajan päättymisestä
1171/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1170/2006
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1169/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1168/2006
Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta
1167/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007
1166/2006
Valtioneuvoston asetus Zoonoosikeskuksesta
1165/2006
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1164/2006
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta
1163/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1162/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1161/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1160/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1159/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1158/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1157/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1156/2006
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1155/2006
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
1154/2006
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1153/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
1152/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1151/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1150/2006
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1149/2006
Laki Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1148/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta
1147/2006
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1146/2006
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä
1145/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1144/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1143/2006
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
1142/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1141/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1140/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista
1139/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1138/2006
Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa
1137/2006
Sisäasiainministeriön asetus passivalokuvasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
1136/2006
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1135/2006
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1134/2006
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1133/2006
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1132/2006
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1131/2006
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
1130/2006
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2007
1129/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1128/2006
Laki vakuutuskassalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta
1127/2006
Laki eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja 65 §:n 4 momentin kumoamisesta
1126/2006
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
1125/2006
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1124/2006
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 48 a §:n muuttamisesta
1123/2006
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1122/2006
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1121/2006
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1120/2006
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1119/2006
Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta
1118/2006
Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta
1117/2006
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
1116/2006
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1115/2006
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1114/2006
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta
1113/2006
Verohallituksen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1112/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1111/2006
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1110/2006
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1109/2006
Valtioneuvoston asetus liiketoimintakieltorekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta
1108/2006
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1107/2006
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
1106/2006
Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1105/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastuksen valvontatoimista
1104/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2007 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2007
1103/2006
Laki arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta
1102/2006
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
1101/2006
Laki verohallintolain muuttamisesta
1100/2006
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1099/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
1098/2006
Laki pakkokeinolain 5 luvun 12 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
1097/2006
Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta
1096/2006
Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
1095/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 13 luvun 2 §:n muuttamisesta
1094/2006
Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta
1093/2006
Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta
1092/2006
Laki vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
1091/2006
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1090/2006
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta
1089/2006
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1088/2006
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1087/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1086/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1085/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1084/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 21 ja 25 §:n muuttamisesta
1083/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän välillä Saimaan kanavan ja Malyj Vysotskij -saaren huoltohenkilökunnan kulkulupamenettelystä noottienvaihdolla tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1082/2006
Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta
1081/2006
Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta
1080/2006
Laki opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta
1079/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista
1078/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
1077/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1076/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista
1075/2006
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta
1074/2006
Laki Kiinan kanssa kansainvälisen ilmakuljetusliiketoiminnan vastavuoroisesta vapauttamisesta eräistä veroista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1073/2006
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2007
1072/2006
Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1071/2006
Valtioneuvoston asetus väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1070/2006
Valtioneuvoston asetus kotikuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1069/2006
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1068/2006
Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista
1067/2006
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1066/2006
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1065/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuonna 2006 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
1064/2006
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1063/2006
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
1062/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
1061/2006
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
1060/2006
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1059/2006
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1058/2006
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1057/2006
Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta
1056/2006
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 annetun lain muuttamisesta
1055/2006
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1054/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1053/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
1052/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1051/2006
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta ja työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
1050/2006
Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1049/2006
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1048/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2006 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
1047/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1046/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1045/2006
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2006
1044/2006
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1043/2006
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
1042/2006
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1041/2006
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1040/2006
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä
1039/2006
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1038/2006
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1037/2006
Laki Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1036/2006
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1035/2006
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1034/2006
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1033/2006
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
1032/2006
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1031/2006
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1030/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä
1029/2006
Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta
1028/2006
Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio
1027/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
1026/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 tilatuen maksatuksesta
1025/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 uuhipalkkion ja sen LFA-lisän maksatuksesta
1024/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 peltokasvien tuotantopalkkion maksatuksesta
1023/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1022/2006
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
1021/2006
Valtioneuvoston asetus valtion perimiskuitista annetun asetuksen kumoamisesta
1020/2006
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 5 ja 6 luvun kumoamisesta
1019/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottoasetuksen kumoamisesta
1018/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottolain 5 luvun 18 §:n soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1017/2006
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen kumoamisesta
1016/2006
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1015/2006
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1014/2006
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1013/2006
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
1012/2006
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2005 suoritettavista korvauksista
1011/2006
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta
1010/2006
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta
1009/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
1008/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1007/2006
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
1006/2006
Laki yksityisten arkistojen valtionavusta
1005/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 17 §:n muuttamisesta
1004/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1003/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1002/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1001/2006
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1000/2006
Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2007
999/2006
Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta
998/2006
Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta
997/2006
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
996/2006
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
995/2006
Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä
994/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2007 työttömyysvakuutusmaksuista
993/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tahdosta riippumattomaan päihdehoitoon käytettävistä lomakkeista
992/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
991/2006
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
990/2006
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
989/2006
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
988/2006
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
987/2006
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
986/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
985/2006
Laki ortodoksisesta kirkosta
984/2006
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
983/2006
Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
982/2006
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
981/2006
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
980/2006
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
979/2006
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
978/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
977/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
976/2006
Laki vesikulkuneuvorekisteristä
975/2006
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
974/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 sonni- ja härkäpalkkion ennakoiden maksatuksesta
973/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta
972/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
971/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta
970/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
969/2006
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
968/2006
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
967/2006
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
966/2006
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
965/2006
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä
964/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta
963/2006
Valtioneuvoston asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
962/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
961/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
960/2006
Laki perintökaaren muuttamisesta
959/2006
Laki isyyslain 20 ja 22 §:n muuttamisesta
958/2006
Laki nimilain muuttamisesta
957/2006
Laki kotikuntalain 7 e ja 9 §:n muuttamisesta
956/2006
Laki rekisterihallintolain muuttamisesta
955/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
954/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien myöntämisestä ja vahvistamisesta
953/2006
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
952/2006
Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
951/2006
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
950/2006
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
949/2006
Laki elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta
948/2006
Laki perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
947/2006
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa
946/2006
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
945/2006
Tasavallan presidentin asetus tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
944/2006
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
943/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
942/2006
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
941/2006
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
940/2006
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta
939/2006
Laki metsästyslain 23 §:n muuttamisesta
938/2006
Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta
937/2006
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
936/2006
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
935/2006
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta
934/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen maksatuksesta
933/2006
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
932/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
931/2006
Verohallituksen päätös Nokia International Oy:n ja NSN Finland Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
930/2006
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
929/2006
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
928/2006
Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta
927/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
926/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
925/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
924/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
923/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
922/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista
921/2006
Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
920/2006
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
919/2006
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
918/2006
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
917/2006
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
916/2006
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
915/2006
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
914/2006
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
913/2006
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
912/2006
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
911/2006
Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta
910/2006
Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta
909/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
908/2006
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
907/2006
Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta
906/2006
Eurooppaosuuskuntalaki
905/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
904/2006
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä
903/2006
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
902/2006
Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
901/2006
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä
900/2006
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
899/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
898/2006
Laki Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi
897/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista
896/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista
895/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista
894/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
893/2006
Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
892/2006
Laki Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
891/2006
Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
890/2006
Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta
889/2006
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
888/2006
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä
887/2006
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta
886/2006
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
885/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
884/2006
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
883/2006
Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
882/2006
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
881/2006
Tasavallan presidentin asetus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksajaviraston tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
880/2006
Laki vaalilain muuttamisesta
879/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
878/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
877/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2006 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
876/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
875/2006
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 2006
874/2006
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta
873/2006
Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
872/2006
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta
871/2006
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
870/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
869/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista ja tutkittavalle suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta
868/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
867/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta
866/2006
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
865/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
864/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
863/2006
Valtioneuvoston asetus Marokon diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
862/2006
Tasavallan presidentin asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
861/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
860/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
859/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
858/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
857/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
856/2006
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa
855/2006
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
854/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista
853/2006
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
852/2006
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
851/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta
850/2006
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
849/2006
Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta
848/2006
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
847/2006
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
846/2006
Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta
845/2006
Laki sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta
844/2006
Laki tullilain muuttamisesta
843/2006
Laki rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta
842/2006
Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta
841/2006
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
840/2006
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle koskevista vaatimuksista
839/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
838/2006
Työministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
837/2006
Oikeusministeriön asetus tutkintavankilana toimivista vankiloista
836/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta
835/2006
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2007
834/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
833/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
832/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
831/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Peräseinäjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
830/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Harjavallan kaupunkiin ja Kullaan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
829/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Peräseinäjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
828/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Euran kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
827/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kiikoisten kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
826/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Punkalaitumen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
825/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nakkilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
824/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
823/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Someron kaupunkiin ja Tammelan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
822/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Töysän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
821/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Evijärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
820/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siuntion kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
819/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Halsuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
818/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kaustisen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
817/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruokolahden kuntaan perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
816/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
815/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Enon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
814/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Orimattilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
813/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vaasan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
812/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ilomantsin kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
811/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Hollolan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
810/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapuan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
809/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Juuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
808/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Perniön kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
807/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapinlahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
806/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kuusjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
805/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsänkosken kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
804/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
803/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
802/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ylistaron kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
801/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kerimäen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
800/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
799/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
798/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruskon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
797/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
796/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
795/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
794/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
793/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen eräiden virustautien leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
792/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siilinjärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
791/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nivalan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
790/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kesälahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
789/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen maksatuksesta
788/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta laserskannaukseen perustuvasta puutavaran kehyskuvamittauksesta
787/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
786/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
785/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
784/2006
Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
783/2006
Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
782/2006
Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
781/2006
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
780/2006
Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä
779/2006
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista
778/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta vuonna 2006
777/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
776/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
775/2006
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2005 ennakonpalautusten maksamisesta
774/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
773/2006
Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
772/2006
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
771/2006
Valtioneuvoston asetus siviilipalvelusasetuksen 1 luvun 6 §:n kumoamisesta
770/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
769/2006
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2005 verotuksen päättymisestä
768/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 liitteen muuttamisesta
767/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
766/2006
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista
765/2006
Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista
764/2006
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
763/2006
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
762/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
761/2006
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
760/2006
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
759/2006
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
758/2006
Verohallituksen päätös vuoden 2006 kiinteistöverotuksen päättymisestä
757/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luvanvaraisen tavaraliikenteen vakavaraisuudesta ja yrittäjäkoulutuksen järjestämisestä
756/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta
755/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista
754/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista
753/2006
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa
752/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
751/2006
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta
750/2006
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta
749/2006
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin eräiden jäsenvaltioiden liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
748/2006
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
747/2006
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n 5 momentin muuttamisesta
746/2006
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
745/2006
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
744/2006
Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta
743/2006
Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta
742/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000―2006 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksatuksesta vuonna 2006
741/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2005/2006 kuivattujen rehujen jalostusyritykselle suoritettavan jalostustuen ja viljelijätuen maksatuksesta
740/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 EU:n suorien tuen modulaatioon (tuen vähentäminen) liittyvän lisämäärän maksatuksesta
739/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
738/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
737/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2006 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen
736/2006
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
735/2006
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
734/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
733/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
732/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
731/2006
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin
730/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen tarkemmasta arvioinnista
729/2006
Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisestä
728/2006
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
727/2006
Tasavallan presidentin asetus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
726/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
725/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
724/2006
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
723/2006
Valtioneuvoston asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
722/2006
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
721/2006
Tasavallan presidentin asetus Libanonin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
720/2006
Laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
719/2006
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 7 §:n muuttamisesta
718/2006
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
717/2006
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
716/2006
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
715/2006
Laki aravalain muuttamisesta
714/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
713/2006
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
712/2006
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
711/2006
Valtioneuvoston asetus luopumiseläkeasetuksen 4 b §:n muuttamisesta
710/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräystenvoimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
709/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
708/2006
Sisäasiainministeriön asetus passivalokuvasta
707/2006
Valtioneuvoston asetus poliisin myöntämistä henkilöllisyyttä osoittavista asiakirjoista
706/2006
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
705/2006
Valtioneuvoston asetus passeista
704/2006
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
703/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta
702/2006
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
701/2006
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
700/2006
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
699/2006
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n ja asetuksen liitteen muuttamisesta
698/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
697/2006
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
696/2006
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
695/2006
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
694/2006
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta
693/2006
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä
692/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 798/2004 kumoamisesta
691/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta presidentti Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
690/2006
Kauppa ja teollisuusministeriön asetus ruokaperunan kaupan pitämisestä
689/2006
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta
688/2006
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
687/2006
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
686/2006
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
685/2006
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
684/2006
Laki patenttilain muuttamisesta
683/2006
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
682/2006
Laki toiminimilain muuttamisesta
681/2006
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta
680/2006
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
679/2006
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
678/2006
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta
677/2006
Laki valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta
676/2006
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
675/2006
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
674/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
673/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
672/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
671/2006
Passilaki
670/2006
Oikeusministeriön työjärjestys
669/2006
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta
668/2006
Valtioneuvoston asetus Rautatievirastosta
667/2006
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
666/2006
Laki Maaseutuvirastosta
665/2006
Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta
664/2006
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista
663/2006
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta
662/2006
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen virkapuvusta, virka-asematunnuksista ja henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
661/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
660/2006
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
659/2006
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
658/2006
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta
657/2006
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
656/2006
Laki Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
655/2006
Laki Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
654/2006
Laki Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
653/2006
Laki Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
652/2006
Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
651/2006
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
650/2006
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
649/2006
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
648/2006
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
647/2006
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 14 ja 15 §:n muuttamisesta
646/2006
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
645/2006
Laki kiinnitysluottopankkilain 3 ja 18 §:n muuttamisesta
644/2006
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
643/2006
Laki säästöpankkilain 66 ja 71 §:n muuttamisesta
642/2006
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
641/2006
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
640/2006
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
639/2006
Laki tilintarkastuslain 27 §:n muuttamisesta
638/2006
Laki kauppakamarilain muuttamisesta
637/2006
Laki yritys- ja yhteisötietolain 15 §:n muuttamisesta
636/2006
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
635/2006
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 §:n muuttamisesta
634/2006
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta
633/2006
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
632/2006
Laki maakaaren 2 luvun 4 §:n muuttamisesta
631/2006
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
630/2006
Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta
629/2006
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 81 §:n muuttamisesta
628/2006
Laki osuuskuntalain 16 luvun 2 §:n ja 18 luvun 2 §:n muuttamisesta
627/2006
Laki eurooppayhtiölain muuttamisesta
626/2006
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 8 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta
625/2006
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta
624/2006
Osakeyhtiölaki
623/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koe-eläintoiminnasta
622/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
621/2006
Laki kirkkolain muuttamisesta
620/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
619/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
618/2006
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
617/2006
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
616/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
615/2006
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
614/2006
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
613/2006
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
612/2006
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
611/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
610/2006
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 25 §:n muuttamisesta
609/2006
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
608/2006
Laki pelastuslain 15 §:n muuttamisesta
607/2006
Laki Pelastusopistosta
606/2006
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
605/2006
Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
604/2006
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
603/2006
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta
602/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista elämistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
601/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
600/2006
Laki kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
599/2006
Laki Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
598/2006
Laki Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
597/2006
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
596/2006
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista
595/2006
Laki ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta
594/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
593/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
592/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä ja merikotiloista
591/2006
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
590/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 5 luvun 3 §:n kumoamisesta
589/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
588/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
587/2006
Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
586/2006
Laki yliopistolain muuttamisesta
585/2006
Verohallituksen päätös Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
584/2006
Valtiovarainministeriön asetus Suomen EU-puheenjohtajuuden juhlarahoista
583/2006
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
582/2006
Laki merimieslain muuttamisesta
581/2006
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
580/2006
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
579/2006
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
578/2006
Laki kuntalain muuttamisesta
577/2006
Työministeriön työjärjestys
576/2006
Korkeimman oikeuden työjärjestys
575/2006
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
574/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
573/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
572/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
571/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
570/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 4 ja 10 §:n muuttamisesta
569/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
568/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
567/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja muille maatalouskohteille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
566/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
565/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
564/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Haapajärven ja Nivalan kaupunkien välillä
563/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
562/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä
561/2006
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
560/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luodon kunnan ja Pietarsaaren kaupungin välillä
559/2006
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
558/2006
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
557/2006
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
556/2006
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta
555/2006
Rautatielaki
554/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
553/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä
552/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
551/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
550/2006
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
549/2006
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
548/2006
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 20 §:n ja 7 luvun 5 §:n muuttamisesta
547/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n ja 7 luvun 3 §:n muuttamisesta
546/2006
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
545/2006
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
544/2006
Laki kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta
543/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 metsänhoitomaksun perusteesta
542/2006
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
541/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista
540/2006
Laki ilmailulain muuttamisesta
539/2006
Lannoitevalmistelaki
538/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
537/2006
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
536/2006
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2, 3 ja 4 §:n muuttamisesta
535/2006
Valtioneuvoston päätös Vöyrin kunnan ja Maksamaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyri-Maksamaan kunnan perustamisesta
534/2006
Laki merimieslain muuttamisesta
533/2006
Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta
532/2006
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
531/2006
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
530/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
529/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
528/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsälain soveltamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
527/2006
Valtioneuvoston päätös Ruukin kunnan ja Siikajoen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikajoen kunnan perustamisesta
526/2006
Valtioneuvoston päätös Vuolijoen kunnan liittämisestä Kajaanin kaupunkiin
525/2006
Valtioneuvoston päätös Kodisjoen kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin
524/2006
Valtioneuvoston päätös Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Akaan kunnan perustamisesta
523/2006
Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lakkauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin
522/2006
Valtioneuvoston päätös Pieksämäen kaupungin ja Pieksänmaan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pieksämäen kunnan perustamisesta
521/2006
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
520/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
519/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
518/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
517/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
516/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
515/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
514/2006
Valtioneuvoston päätös Kuivaniemen kunnan ja Iin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Iin kunnan perustamisesta
513/2006
Valtioneuvoston päätös Haukivuoren kunnan liittämisestä Mikkelin kaupunkiin
512/2006
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
511/2006
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
510/2006
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta
509/2006
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
508/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
507/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
506/2006
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
505/2006
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
504/2006
Valtioneuvoston asetus Merenkulkulaitoksesta
503/2006
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä
502/2006
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin kumoamisesta
501/2006
Vuoden 2006 lisätalousarvio
500/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohin TSE-tautien vastustamisesta
499/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta
498/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
497/2006
Valtioneuvoston asetus mittanormaalijärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta
496/2006
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
495/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
494/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
493/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
492/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
491/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus etikasta annetun asetuksen kumoamisesta
490/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kalasta ja kalavalmisteista annetun asetuksen kumoamisesta
489/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten kaupan pitämisestä
488/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kasvisten kaupan pitämisestä
487/2006
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
486/2006
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
485/2006
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
484/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen 132/96 kumoamisesta
483/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
482/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
481/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
480/2006
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (538/2002) 2 luvun muuttamisesta
479/2006
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta
478/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
477/2006
Valtioneuvoston päätös Luopioisten kunnan ja Pälkäneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pälkäneen kunnan perustamisesta
476/2006
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
475/2006
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
474/2006
Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2005/2006
473/2006
Laki osamaksukaupasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
472/2006
Laki autokiinnityslain 22 §:n 2 momentin kumoamisesta
471/2006
Laki perintökaaren muuttamisesta
470/2006
Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta
469/2006
Laki ulosottolain muuttamisesta
468/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista
467/2006
Laki rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta
466/2006
Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
465/2006
Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin
464/2006
Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin
463/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta
462/2006
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
461/2006
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
460/2006
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
459/2006
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
458/2006
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
457/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
456/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
455/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
454/2006
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
453/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
452/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
451/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
450/2006
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
449/2006
Laki rikoslain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta
448/2006
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
447/2006
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
446/2006
Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa yhteisömetsien integroitua käsittelyä koskevan Pichis Valleyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumeviljelylle tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
445/2006
Laki Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
444/2006
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
443/2006
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
442/2006
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
441/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
440/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa
439/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
438/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
437/2006
Valtioneuvoston päätös Mietoisten kunnan ja Mynämäen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Mynämäen kunnan perustamisesta
436/2006
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelman muuttamisesta
435/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
434/2006
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
433/2006
Tasavallan presidentin asetus ylioppilastutkinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
432/2006
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä tarkistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
431/2006
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
430/2006
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
429/2006
Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta
428/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
427/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 18 §:n muuttamisesta
426/2006
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
425/2006
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
424/2006
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
423/2006
Laki kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta
422/2006
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
421/2006
Työministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimistoista
420/2006
Laki ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta
419/2006
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
418/2006
Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä
417/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta eläkekassan ja eläkesäätiön toimintapääomassa
416/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön lainanotosta
415/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan vastuuvelan ja eläkesäätiön eläkevastuun laskemisessa käytettävästä enimmäiskorosta
414/2006
Valtioneuvoston päätös Sumiaisten kunnan, Suolahden kaupungin ja Äänekosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Äänekosken kunnan perustamisesta
413/2006
Laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
412/2006
Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
411/2006
Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
410/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2006/2007 kuivattujen rehujen jalostusyrityksille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
409/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
408/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintukien valvonnasta
407/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
406/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta
405/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmäpalkkio-oikeuksien siirtämisestä kansalliseen varantoon
404/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
403/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
402/2006
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
401/2006
Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
400/2006
Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
399/2006
Laki opintotukilain muuttamisesta
398/2006
Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta
397/2006
Laki Eläketurvakeskuksesta
396/2006
Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki
395/2006
Työntekijän eläkelaki
394/2006
Verohallituksen päätös Cidron International Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
393/2006
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
392/2006
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
391/2006
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
390/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
389/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista ja kartongista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
388/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden sillivalmisteiden kauppatavan mukaisista nimistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
387/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden lastenruokia koskevien säädösten kumoamisesta
386/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä
385/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvamiehen koulutuksesta
384/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a ja 14 §:n muuttamisesta
383/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
382/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 39 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
381/2006
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
380/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
379/2006
Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
378/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
377/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilakohtaisen sokerijuurikkaan lisäosan hakumenettelystä vuonna 2006
376/2006
Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
375/2006
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
374/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
373/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
372/2006
Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa tehdyn velkavaihtosopimusta koskevan muutossopimuksen voimaansaattamisesta
371/2006
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
370/2006
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
369/2006
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin
368/2006
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan lisäosan myöntämisestä kansallisesta varannosta
367/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
366/2006
Valtioneuvoston asetus vuoden 2005 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
365/2006
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
364/2006
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
363/2006
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
362/2006
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
361/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
360/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:n muuttamisesta
359/2006
Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
358/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
357/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
356/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
355/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
354/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
353/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
352/2006
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
351/2006
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen muuttamisesta
350/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
349/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
348/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
347/2006
Tasavallan presidentin asetus eräiden työttömyysturvalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
346/2006
Tasavallan presidentin asetus palkkaturva-asioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
345/2006
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
344/2006
Laki Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
343/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
342/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
341/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
340/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
339/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
338/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansainvälisestä liikennevälineistä peräisin olevan ruokajätteen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
337/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
336/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
335/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
334/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
333/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
332/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
331/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
330/2006
Valtioneuvoston asetus vesiliikenneasetuksen 2 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
329/2006
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta
328/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
327/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
326/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
325/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon viitemäärän perusteella määräytyvän tilatuen lisäosan muutos- ja varantohausta vuonna 2006
324/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
323/2006
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
322/2006
Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukemisesta vuonna 2006
321/2006
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta
320/2006
Valtiovarainministeriön asetus eduskuntauudistuksen juhlarahasta
319/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
318/2006
Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
317/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
316/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuseoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
315/2006
Työministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta
314/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 11 §:n muuttamisesta
313/2006
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n 1 momentin 2 kohdan muuttamisesta
312/2006
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
311/2006
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen muuttamisesta
310/2006
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
309/2006
Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
308/2006
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
307/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
306/2006
Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
305/2006
Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä
304/2006
Laki helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain muuttamisesta
303/2006
Laki eläintautilain muuttamisesta
302/2006
Laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta
301/2006
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
300/2006
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
299/2006
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
298/2006
Laki lääkelain muuttamisesta
297/2006
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
296/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
295/2006
Laki patenttilain 3 §:n muuttamisesta
294/2006
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
293/2006
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
292/2006
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
291/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen perustana olevista rakennusten yksikkökustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
290/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-auton turvavöiden käyttövelvollisuuden ilmoittamisesta kuvamerkillä
289/2006
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
288/2006
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
287/2006
Laki kemikaalilain muuttamisesta
286/2006
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
285/2006
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
284/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella
283/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
282/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
281/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
280/2006
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
279/2006
Valtioneuvoston asetus varmuusvarastoitujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista
278/2006
Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta
277/2006
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
276/2006
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
275/2006
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
274/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista
273/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 17 §:n muuttamisesta
272/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaamisesta ja pelastussuunnitelmasta
271/2006
Valtioneuvoston asetus kihlakunnansyyttäjästä annetun asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
270/2006
Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
269/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
268/2006
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
267/2006
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
266/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 emolehmäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2005 laajaperäistämispalkkion, vuoden 2005 teurastuspalkkion ja lisätuen loppuosan sekä vuoden 2005 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta
265/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
264/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2006
263/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
262/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
261/2006
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
260/2006
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
259/2006
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
258/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta
257/2006
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
256/2006
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
255/2006
Rahankeräyslaki
254/2006
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista
253/2006
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
252/2006
Laki vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta
251/2006
Laki eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta
250/2006
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta
249/2006
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta
248/2006
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
247/2006
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
246/2006
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
245/2006
Laki esitutkintalain muuttamisesta
244/2006
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
243/2006
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
242/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
241/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
240/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
239/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
238/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
237/2006
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
236/2006
Laki kirkkolain muuttamisesta
235/2006
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
234/2006
Laki tieliikennelain muuttamisesta
233/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2005 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
232/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
231/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista
230/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
229/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä
228/2006
Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa
227/2006
Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
226/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estämisestä
225/2006
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
224/2006
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
223/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
222/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
221/2006
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
220/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdystä sopimuksesta
219/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta
218/2006
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 18 §:n muuttamisesta
217/2006
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta
216/2006
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
215/2006
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
214/2006
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
213/2006
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
212/2006
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta
211/2006
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
210/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
209/2006
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 16 §:n muuttamisesta
208/2006
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
207/2006
Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
206/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2005 suoritettavan tuen sekä vuoden 2005 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
205/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointeja koskevien tukien hakuajan alkamisesta
204/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista
203/2006
Laki Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
202/2006
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
201/2006
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
200/2006
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
199/2006
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
198/2006
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
197/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
196/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
195/2006
Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
194/2006
Laki Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
193/2006
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
192/2006
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
191/2006
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
190/2006
Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
189/2006
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
188/2006
Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
187/2006
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
186/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006
185/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2006
184/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
183/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
182/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2006
181/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta
180/2006
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista
179/2006
Valtioneuvoston asetus sotilasajoneuvoasetuksen kumoamisesta
178/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen viljakasvien kiloperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
177/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisen nurmikasvien hehtaariperusteisen siementuotannon tuen maksatuksesta
176/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen valvonnan järjestämisestä
175/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
174/2006
Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa Suomen tuesta vammaispolitiikan kehityshankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
173/2006
Tasavallan presidentin asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
172/2006
Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
171/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta erityisistä rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyihin tiettyihin henkilöihin
170/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
169/2006
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2006
168/2006
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
167/2006
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
166/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non food -kesantopalkkion maksatuksesta
165/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista
164/2006
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta
163/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
162/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
161/2006
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
160/2006
Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
159/2006
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
158/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
157/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä
156/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
155/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 EU:n siementuotannon tuen maksatuksesta
154/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
153/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
152/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 energiakasvituen maksatuksesta
151/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden alkutuotannon elintarviketurvallisuutta koskevien maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
150/2006
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
149/2006
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
148/2006
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
147/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjestelyistä
146/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
145/2006
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta
144/2006
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
143/2006
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
142/2006
Tasavallan presidentin asetus patenttilakisopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
141/2006
Valtioneuvoston asetus pesuaineasetuksen kumoamisesta
140/2006
Valtioneuvoston asetus pesu- ja puhdistusaineiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
139/2006
Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
138/2006
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
137/2006
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
136/2006
Laki kemikaalilain muuttamisesta
135/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta varmennetusta lisäys- ja taimiaineistosta
134/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista
133/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
132/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
131/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
130/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
129/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
128/2006
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
127/2006
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 28 §:n muuttamisesta
126/2006
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta annetun tasavallan presidentin asetuksen 4 §:n 2 momentin muuttamisesta
125/2006
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
124/2006
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
123/2006
Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
122/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
121/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ajoverkkojen käytön rajoittamisesta vuosina 2006 ja 2007
120/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
119/2006
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
118/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta
117/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta
116/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 19 §:n muuttamisesta
115/2006
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta
114/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006
113/2006
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
112/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 8 §:n 1 momentin muuttamisesta
111/2006
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
110/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 perunantuotannon kansallisen tuen maksatuksesta
109/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta
108/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
107/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
106/2006
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
105/2006
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
104/2006
Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
103/2006
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta
102/2006
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
101/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus pakastettujen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja mittausmenetelmistä
100/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
99/2006
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
98/2006
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
97/2006
Verohallituksen päätös Finlandia Vodka Worldwide Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
96/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisen maidon tuotantotuen maksatuksesta
95/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
94/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2006 sekä uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2006
93/2006
Valtiovarainministeriön asetus Ahvenanmaan demilitarisoinnin 150-vuotisjuhlarahasta
92/2006
Valtiovarainministeriön asetus J.V. Snellmanin juhlarahasta
91/2006
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
90/2006
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
89/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys
88/2006
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
87/2006
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa
86/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
85/2006
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta
84/2006
Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta
83/2006
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
82/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2006
81/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
80/2006
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 2008―2009
79/2006
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta
78/2006
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta
77/2006
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta
76/2006
Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
75/2006
Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
74/2006
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
73/2006
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
72/2006
Nuorisolaki
71/2006
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
70/2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006 maksettavan korvauksen perusteista
69/2006
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
68/2006
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien toimialueista annetun sisäasiainministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
67/2006
Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
66/2006
Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
65/2006
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
64/2006
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
63/2006
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
62/2006
Laki koe-eläintoiminnasta
61/2006
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
60/2006
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
59/2006
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta
58/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
57/2006
Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
56/2006
Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
55/2006
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta
54/2006
Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
53/2006
Laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta
52/2006
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
51/2006
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta
50/2006
Laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta
49/2006
Laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta
48/2006
Laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n muuttamisesta
47/2006
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta
46/2006
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta
45/2006
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
44/2006
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
43/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2005 muille kuin puutarhatuotteille, korjatulle sadolle, puustolle ja maatalouden tuotantorakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen korvausten maksatuksesta
42/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 maitopalkkion ja sen lisäpalkkion maksatuksesta
41/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
40/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
39/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
38/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
37/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
36/2006
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
35/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
34/2006
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
33/2006
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
32/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
31/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
30/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
29/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta
28/2006
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
27/2006
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
26/2006
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
25/2006
Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta
24/2006
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
23/2006
Elintarvikelaki
22/2006
Laki lääkelain muuttamisesta
21/2006
Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
20/2006
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista
19/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa
18/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
17/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
16/2006
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 kiinteistöveron eräpäivistä
15/2006
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2005
14/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2006 haussa
13/2006
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
12/2006
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
11/2006
Edukunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta
10/2006
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
9/2006
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
8/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
7/2006
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä terveydenhuollosta
6/2006
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
5/2006
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
4/2006
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
3/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
2/2006
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
1/2006
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.