Säädökset alkuperäisinä: 2005

850/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä
849/2005
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
848/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
847/2005
Valtioneuvoston asetus tiede- ja teknologianeuvostosta
846/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
845/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta
844/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta
843/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta
842/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä ravintovalmisteista
841/2005
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta
840/2005
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta
839/2005
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
838/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
837/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
836/2005
Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
835/2005
Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa
834/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus muutos- ja varantohausta
833/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutarvikekustannuksista
832/2005
Valtioneuvoston asetus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
831/2005
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
830/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta
829/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista
828/2005
Laki kirkkolain muuttamisesta
827/2005
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta
826/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
825/2005
Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta
824/2005
Laki WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
823/2005
Laki WIPOn tekijänoikeussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
822/2005
Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta
821/2005
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
820/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 metsämarjojen ja -sienten varastointituen maksatuksesta
819/2005
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
818/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
817/2005
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
816/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
815/2005
Laki jätelain muuttamisesta
814/2005
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
813/2005
Laki vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta
812/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
811/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
810/2005
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden opetussektorin tukihankkeen kolmannesta vaiheesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
809/2005
Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta
808/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
807/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointeja koskevien tukien hakuajan päättymisestä
806/2005
Valtiovarainministeriön asetus suomalaisen elokuvan juhlarahasta
805/2005
Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
804/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden kriteereistä ja painoalueista
803/2005
Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
802/2005
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
801/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.