Säädökset alkuperäisinä: 2005

950/2005
Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta
949/2005
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
948/2005
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
947/2005
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
946/2005
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
945/2005
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
944/2005
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
943/2005
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
942/2005
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
941/2005
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
940/2005
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
939/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
938/2005
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
937/2005
Laki omaishoidon tuesta
936/2005
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
935/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
934/2005
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
933/2005
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
932/2005
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
931/2005
Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
930/2005
Laki perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta
929/2005
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
928/2005
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
927/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta
926/2005
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta
925/2005
Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
924/2005
Valtioneuvoston asetus maanteistä
923/2005
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
922/2005
Laki Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
921/2005
Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta
920/2005
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
919/2005
Vuoden 2005 toinen lisätalousarvio
918/2005
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
917/2005
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
916/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
915/2005
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
914/2005
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n muuttamisesta
913/2005
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
912/2005
Valtioneuvoston asetus Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
911/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksatuksesta
910/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kansallisten kotieläintukien maksatuksesta
909/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
908/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
907/2005
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
906/2005
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
905/2005
Laki tullilain 23 b §:n muuttamisesta
904/2005
Laki tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
903/2005
Laki arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta
902/2005
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
901/2005
Sisäasiainministeriön asetus paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta annetun sisäasiainministeriön määräyksen voimassaolon jatkamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.