Säädökset alkuperäisinä: 2005

1050/2005
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista
1049/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1048/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1047/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1046/2005
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1045/2005
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2006
1044/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta
1043/2005
Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
1042/2005
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1041/2005
Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1040/2005
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2006
1039/2005
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 13 §:n muuttamisesta
1038/2005
Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1037/2005
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1036/2005
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
1035/2005
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta
1034/2005
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2006
1033/2005
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista
1032/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1031/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1030/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1029/2005
Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta
1028/2005
Valtioneuvoston asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1027/2005
Laki rataverolain 5 §:n muuttamisesta
1026/2005
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1025/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 momentin mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1024/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1023/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1022/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1021/2005
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1020/2005
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1019/2005
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
1018/2005
Laki merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta
1017/2005
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta
1016/2005
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1015/2005
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
1014/2005
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1013/2005
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1012/2005
Tiedonanto presidenttiehdokkaista
1011/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä
1010/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1009/2005
Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
1008/2005
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
1007/2005
Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta
1006/2005
Verohallituksen päätös vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1005/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista
1004/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1003/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annettujen kauppa- ja teollisuusministeriön asetusten kumoamisesta
1002/2005
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 17 a §:n muuttamisesta
1001/2005
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.