Säädökset alkuperäisinä: 2005

1150/2005
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1149/2005
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1148/2005
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1147/2005
Laki tonnistoverolain 37 §:n muuttamisesta
1146/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 c ja 52 c §:n muuttamisesta
1145/2005
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1144/2005
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1143/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1142/2005
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
1141/2005
Laki varallisuusverolain kumoamisesta
1140/2005
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1139/2005
Valtioneuvoston asetus hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1138/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1137/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1136/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1135/2005
Laki maatilatalouden tuloverolain 7 §:n muuttamisesta
1134/2005
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1133/2005
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta
1132/2005
Laki kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta
1131/2005
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1130/2005
Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1129/2005
Laki verontilityslain muuttamisesta
1128/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1127/2005
Vuoden 2006 tuloveroasteikkolaki
1126/2005
Laki autoverolain muuttamisesta
1125/2005
Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1124/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä
1123/2005
Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1122/2005
Väylämaksulaki
1121/2005
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
1120/2005
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1119/2005
Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
1118/2005
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 66 §:n muuttamisesta
1117/2005
Laki työterveyshuoltolain 14 §:n muuttamisesta
1116/2005
Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta
1115/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1114/2005
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1113/2005
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1112/2005
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2005 annetun lain muuttamisesta
1111/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1110/2005
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1109/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta
1108/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia
1107/2005
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia
1106/2005
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
1105/2005
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen maksuttomien lomamatkojen lukumääristä ja matkakorvauksista
1104/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1103/2005
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1102/2005
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2005
1101/2005
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.