Säädökset alkuperäisinä: 2005

100/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsä-talousministeriön asetuksen muuttamisesta
99/2005
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 a §:n muuttamisesta
98/2005
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005
97/2005
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2005 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
96/2005
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
95/2005
Tasavallan presidentin asetus monenvälisestä ydinalan ympäristöohjelmasta Venäjän federaatiossa tehdyn puitesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
94/2005
Tasavallan presidentin asetus Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
93/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
92/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja matsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
91/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
90/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvästä eriytetystä menettelystä
89/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajokorttiterveystodistuslomakkeista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
88/2005
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
87/2005
Tasavallan presidentin asetus televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
86/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
85/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus todentajain hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta
84/2005
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
83/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
82/2005
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
81/2005
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
80/2005
Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeesta ja sen liitteistä
79/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä
78/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
77/2005
Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B-kohdan ja 9 §:n kumoamisesta
76/2005
Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta
75/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista
74/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden myyntipäällyksiin tehtävistä merkinnöistä
73/2005
Valtiovarainministeriön asetus 60 rauhan vuotta -juhlarahasta
72/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
71/2005
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
70/2005
Laki poliisilain 7 §:n muuttamisesta
69/2005
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
68/2005
Laki poliisikoulutuksesta
67/2005
Valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
66/2005
Valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
65/2005
Valtioneuvoston asetus yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 157/1987 kumoamisesta
64/2005
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2005 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
63/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
62/2005
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
61/2005
Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta
60/2005
Laki lahjanlupauslain muuttamisesta
59/2005
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
58/2005
Laki avioliittolain muuttamisesta
57/2005
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä
56/2005
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
55/2005
Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
54/2005
Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta
53/2005
Laki Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta
52/2005
Laki Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta
51/2005
Laki Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.