Säädökset alkuperäisinä: 2005

300/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
299/2005
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
298/2005
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
297/2005
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
296/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
295/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
294/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
293/2005
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksesta annetun asetuksen 46 §:n muuttamisesta
292/2005
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
291/2005
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista
290/2005
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
289/2005
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
288/2005
Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta
287/2005
Laki terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
286/2005
Sisäasiainministeriön asetus poliisioppilaitosten opiskelijoiden opintososiaalisista eduista
285/2005
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
284/2005
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
283/2005
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta
282/2005
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
281/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
280/2005
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Parikkalan ja Kesälahden kuntien välillä
279/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
278/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
277/2005
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
276/2005
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista
275/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
274/2005
Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta
273/2005
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
272/2005
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
271/2005
Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
270/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
269/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista vuonna 2005
268/2005
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
267/2005
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
266/2005
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
265/2005
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden maarekisterihankkeen asiantuntijapalveluista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
264/2005
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
263/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
262/2005
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
261/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
260/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Itä-Suomen lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
259/2005
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
258/2005
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
257/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
256/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
255/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
254/2005
Laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta
253/2005
Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
252/2005
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
251/2005
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.