Säädökset alkuperäisinä: 2005

1200/2005
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1199/2005
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
1198/2005
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
1197/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1196/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1195/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2006 liikenneturvallisuusmaksusta
1194/2005
Valtioneuvoston asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1193/2005
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1192/2005
Valtioneuvoston asetus museoista
1191/2005
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1190/2005
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1189/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1188/2005
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1187/2005
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1186/2005
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille
1185/2005
Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta
1184/2005
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista
1183/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion liikelaitoksen ja yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 2006
1182/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin kumoamisesta
1181/2005
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1180/2005
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1179/2005
Laki säteilylain muuttamisesta
1178/2005
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1177/2005
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1176/2005
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tietyistä Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
1175/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
1174/2005
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
1173/2005
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1172/2005
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1171/2005
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä
1170/2005
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1169/2005
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa
1168/2005
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja siihen liittyvään ohjeeseen teknisistä määräyksistä tarkastuksiin pääsykeinoista tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1167/2005
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen VI voimaansaattamisesta
1166/2005
Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta
1165/2005
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1164/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1163/2005
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1162/2005
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain 6 §:n 4 momentin kumoamisesta
1161/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
1160/2005
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
1159/2005
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1158/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 §:n muuttamisesta
1157/2005
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta
1156/2005
Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta
1155/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
1154/2005
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1153/2005
Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1152/2005
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1151/2005
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.