Säädökset alkuperäisinä: 2005

550/2005
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
549/2005
Tasavallan presidentin asetus sosiaali- ja terveysalan ammattikoulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa
548/2005
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnassa suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista
547/2005
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
546/2005
Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
545/2005
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kansantasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
544/2005
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta
543/2005
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
542/2005
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
541/2005
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
540/2005
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
539/2005
Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta
538/2005
Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä tarkoitetuista esitteistä
537/2005
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
536/2005
Laki tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
535/2005
Laki liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
534/2005
Laki tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
533/2005
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
532/2005
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
531/2005
Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
530/2005
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
529/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
528/2005
Laki tuloverolain muuttamisesta
527/2005
Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta
526/2005
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta
525/2005
Laki poliisilain muuttamisesta
524/2005
Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
523/2005
Laki poliisilain 27 §:n muuttamisesta
522/2005
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta
521/2005
Verohallituksen päätös If IT Services A/S, Suomen sivuliikkeen verottamisesta Konserniverokeskuksessa
520/2005
Verohallituksen päätös Almanova Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
519/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
518/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
517/2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
516/2005
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä
515/2005
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä
514/2005
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä
513/2005
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
512/2005
Valtioneuvoston asetus koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen yhteydessä
511/2005
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta
510/2005
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta
509/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta
508/2005
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
507/2005
Tasavallan presidentin asetus Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
506/2005
Laki luonnonsuojelulain 36 §:n muuttamisesta
505/2005
Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta
504/2005
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
503/2005
Maantielaki
502/2005
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
501/2005
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.