Säädökset alkuperäisinä: 2005

800/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista
799/2005
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen ja verovirastojen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevia asioita
798/2005
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
797/2005
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
796/2005
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta
795/2005
Laki asuntokauppalain muuttamisesta
794/2005
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
793/2005
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
792/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
791/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
790/2005
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
789/2005
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
788/2005
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
787/2005
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 21 §:n muuttamisesta
786/2005
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta
785/2005
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
784/2005
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
783/2005
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n muuttamisesta
782/2005
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta
781/2005
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä
780/2005
Laki rikoslain muuttamisesta
779/2005
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
778/2005
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
777/2005
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
776/2005
Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n muuttamisesta
775/2005
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
774/2005
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
773/2005
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta
772/2005
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
771/2005
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
770/2005
Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
769/2005
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
768/2005
Tutkintavankeuslaki
767/2005
Vankeuslaki
766/2005
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
765/2005
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
764/2005
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
763/2005
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta
762/2005
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
761/2005
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2006
760/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2005 kasvihuonetuen lopullisen tuen maksatuksesta
759/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006
758/2005
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
757/2005
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
756/2005
Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
755/2005
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
754/2005
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista
753/2005
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 16 §:n muuttamisesta
752/2005
Tasavallan presidentin asetus Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
751/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.