1277/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n ja Museovirastosta 23 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain (282/2004) 5 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä on valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Museoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lupa- ja lunastuspäätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientiluvista peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 54 euroa. Lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuista luvista maksu voidaan kuitenkin Museoviraston harkinnan mukaan jättää perimättä.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkis-oikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muinaismuistolain 15 §:ssä tarkoitetut työt ja niistä aiheutuvat tutkimukset tai muut erityiset toimenpiteet.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista Museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut, paitsi milloin ne tukevat muuta viraston toimintaa;

3) valokopiot ja muut jäljennökset;

4) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen ja mittapiirustusten tekeminen;

5) todistukset kohteen muinaisjäännösarvosta tai rakennussuojelulain (60/1985) mukaisesta suojelusta sekä muut vastaavat todistukset;

6) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön;

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Museovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet

Museoviraston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista annettua opetusministeriön päätöstä (82/1993).

6 §
Museoiden pääsymaksut

Museoviraston ylläpitämissä museoissa peritään pääsymaksu seuraavasti:

Museo euroa
Alikartano 3,00
Anjalan kartanomuseo 3,00
Cygnaeuksen galleria 4,00
Hvitträsk 5,00
Hämeen linna 5,00
Kotkaniemi 3,00
Kulttuurien museo 5,00
Kuusiston kartano 2,50
Louhisaari 4,00
Olavinlinna 5,00
Paikkarin torppa 2,00
Pukkilan kartanomuseo 3,00
Seurasaaren ulkomuseo 5,00
Suomen kansallismuseo 6,00
Suomenlinna-museo 5,00
Untamalan arkeologinen opastuskeskus 3,00
Urajärven kartanomuseo 3,00
Urho Kekkosen museo 5,00
Yli-Lauroselan talomuseo 3,00

Museoviraston järjestämistä erikoisnäyttelyistä pääsymaksu on kuitenkin 2,50―10 euroa.

Museovirasto voi muissa museoissa noudatettavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä tai alentaa sitä taikka osallistua erillisiin yhteislippuihin.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Sari Korpimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.