1276/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2004 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 15 §:n sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu:

1) henkilökohtaiset pienriistaluvat metsästysalueittain seuraavasti:

Lupatyyppi Maksu € Maksu € Maksu €
Maksukausi 1 10.9.-31.10. Maksukausi 1 10.9.-31.10. Maksukausi 2 1.8.-9.9. ja 1.11.-30.4.
Luvan pituus/vuorokautta Erämetsät € Riista- ja lähimetsät € Erämetsät, riista- ja lähimetsät €
1 22 20 10
2 39 37 19
3 44 42 22
4 49 47 25
5 54 52 28
6 59 57 31
7 64 62 34
2) Ylä-Lapin riekkolupa 15 €/vuorokausi;
3) pienriistan kausiluvat seuraavasti:
- pienriistan kausiluvat 1.8.-30.4. väliselle ajalle sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 120 €
- kausilupa 1.8.-30.4. väliselle ajalle muulle riistalle kuin kanalinnuille 70 €
- osakausilupa (niin sanottu loppukauden lupa) 1.11.-30.4. väliselle ajalle 50 €
- pienpetokausilupa 1.8.-30.4. väliselle ajalle 8 €
- kaiken pienriistan kausilupa Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunkilaisille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 67 €
4) henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella:
- vuorokausi 25 €
- kausi 60 €;
5) karhun metsästyslupa poronhoitoalueen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä 42 €/henkilö/kausi;
6) suden tai ilveksen metsästyslupa yhteisluvan jäsenenä 25 €/henkilö;
7) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa metsästyslain (615/1993) 8 §:ssä tarkoitetulla alueella:
- vuorokausi 12 €
- kausi 42 €;
8) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 25 €/kausi;
9) ulkomaalaisen metsästyslupa yleiselle vesialueelle 1.6.-31.12. väliselle ajalle seuraavasti:
Luvan pituus/vuorokautta Maksu €
1 10
2 19
3 22
4 25
5 28
6 31
7 34
kausi 70
10) alueelliset vieheluvat seuraavasti:
Lapin alueen (pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat) viehelupa, Pohjanmaan-Kainuun alueen viehelupa tai Etelä-Suomen alueen viehelupa
viikko 10 €
vuosi 27 €
koko maan viehelupa (pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat)
viikko 17 €
vuosi 42 €
11) kalapaikkakohtainen viehelupa nimettyyn veteen vähintään 10 hengen seurueelle (seuruelupa)
- henkilö/viikko 3 €;

12) Pyydysyksikkömaksu on 2 €; pyydysluvat kalenterivuodeksi pyydyslupa-alueittain ovat seuraavat:

Pyydys Yksikkö Maksu/kalenterivuosi
Verkko; pituus enintään 31 m 3 6 €
Katiska 1 2 €
Syöttikoukku, 30 kpl 3 6 €
Rysä, korkeus enintään 1,5 m 3 6 €
Pitkäsiima, enintään 100 koukkua 3 6 €
Nuotta alle 6 m tai paunetti 10 20 €
Perhekohtainen lupa kalastaa pyydyslupa-alueella vieheellä ja seisovilla pyydyksillä (mökkiläisen kalastuslupa) 12 24 €
13) ravustusluvat nimettyyn veteen seuraavasti:
- kalenterivuosi 2 €/merta, rapuhaavi tai muu vastaava pyydys;

14) ammattikalastusluvat seuraavasti:

Pyydys Yksiköt Maksu
nuotta 33/avovesi- tai talvikausi tai 50/kalenterivuosi 66 €/avovesi- tai talvikausi taikka 100 €/kalenterivuosi
isorysä 33/avovesi- tai talvikausi 66 €/ avovesi- tai talvikausi
trooli 68/kalenterivuosi 136 €/kalenterivuosi
verkko ja rapumerta 1/kalenterivuosi 2 €/kalenterivuosi

15) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu metsästystä tai kalastusta koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös valittamista varten 50 €; sekä

16) metsästys- tai kalastuslupaa koskeva muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 10 €.

Edellä 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettu ravustuslupa myönnetään kerralla vähintään viidelle ja enintään 50 pyydykselle.

3 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu:

1) henkilökohtaiset pienriistaluvat alle 18-vuotiaalle sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden (nuorisometsästyslupa) 10 €/viikko;
2) Lapin alueen (pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat) viehelupa, Pohjanmaan-Kainuun alueen viehelupa tai Etelä-Suomen alueen viehelupa alle 18-vuotiaalle (nuorisokalastuslupa)
- viikko 5 €
- vuosi 15 €;
3) Lapin alueen (pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat) viehelupa, Pohjanmaan-Kainuun alueen viehelupa tai Etelä-Suomen alueen viehelupa kirjanpito- tai tutkimuslupana
- viikko 5 €
- vuosi 15 €; sekä
4) metsästyslupa maa- ja metsätalousministeriön erikoisluvalla tapahtuvaan vahinkoa aiheuttavan tai turvallisuutta vaarantavan suurpedon metsästykseen seuruelupana 5 €/henkilö.

Kalavesien tutkimusta sekä rapu- ja kalakantojen seurantaa varten voidaan myöntää muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kalastuslupa kirjanpito- tai tutkimuskalastuslupana, josta perittävä maksu on puolet vastaavan tavanomaisen luvan maksusta.

Riistakantojen tutkimusta ja seurantaa varten voidaan myöntää muu kuin 1 momentissa tarkoitettu metsästyslupa kirjanpito- tai tutkimusmetsästyslupana, josta perittävä maksu on puolet vastaavan tavanomaisen luvan maksusta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat julkisoikeudelliset suoritteet ovat maksuttomia:

1) Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan, joka harjoittaa ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, lupa kalastuksen harjoittamiseen mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla;

2) Metsähallituksen myöntämä valvontaa tai kalavedenhoitoa taikka riistanhoitotöitä vastaan annettu lupa kalastukseen tai metsästykseen;

3) Metsähallituksen myöntämä sidosryhmälupa;

4) kolttalain (253/1995) 9 §:ssä sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 62 §:ssä maksuttomaksi säädetyt suoritteet mainituissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin;

5) puunotto-oikeutta koskevat päätökset; sekä

6) vesilaissa (264/1961) säädetyt ja muut uittoon liittyvät suoritteet.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) Pohjois-Suomen metsäpuiden varmuusvarastosiemenen myynti;

2) metsästysoikeuden vuokraaminen;

3) metsäkauriin metsästyslupa;

4) kalastusoikeuden vuokraaminen;

5) kalastuslupa virkistyskalastuspaikkana hoidettuun kohteeseen;

6) kilpailukalastusluvat;

7) kalastuslupa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kiinteistönomistajien kanssa tekemään sopimukseen;

8) metsästys- ja kalastuslupa, jota ei ole mainittu tässä asetuksessa;

9) varaustuvan yöpymismaksu sekä vuokratuvan ja -kodan käyttömaksu; sekä

10) jäljenteet.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Metsähallitus ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.