1274/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (93/1996) 9 § ja 19 §:n 1 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 2 §:n 5 kohta, 13 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 15, 17 ja 26 a §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 5 kohta asetuksessa 1019/2000 ja 26 a § asetuksessa 1381/2004, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1019/2000, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Metsäkeskuksen tehtävät

Metsäkeskuksen tehtävänä on:


4) tuottaa ja ylläpitää metsävaratietoa ja siihen perustuvia palveluja;


6) laatia toimialuettaan koskeva metsätalouden alueellinen tavoiteohjelma (alueellinen metsäohjelma);


2 §
Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävät

Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävänä on:


5) huolehtia siitä, että metsäkeskuksen varainhoidon ja kirjanpidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;


Käsiteltäessä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tulosneuvotteluja koskevia neuvottelutavoitteita sekä momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja asioita viranomaistoimihenkilöllä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa.

13 §
Metsätalouden kehittämiskeskuksen tehtävät

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) tehtävänä on:


4) kehittää metsävaratiedon tuottamista ja ylläpitoa sekä metsävaratietoon liittyviä palveluja;


6) kehittää ja ylläpitää metsäkeskusten tietohallintoa ja tietojärjestelmiä;


15 §
Metsäkeskuksia edustavat jäsenet kehittämiskeskuksen johtokunnassa

Jäsenehdotuksen metsäkeskuksia edustaviksi jäseniksi kehittämiskeskuksen johtokuntaan tekee metsäkeskuksen johtokunta.

17 §
Kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoontumiseen ja päätöksentekoon sovelletaan, mitä 6 §:n 2 ja 3 momentissa metsäkeskuksen johtokunnasta säädetään.

26 a §
Toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat tiedot

Kehittämiskeskuksen on laadittava kuvaus metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettyjen siirtomenojen vaikuttavuudesta ja niillä rahoitetun toiminnan toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä niille myönnettyjen sijoitusmenojen vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta ja kannattavuudesta. Tuloksellisuutta koskevien tietojen tulee sisältää myös vertailut vahvistettuihin tulostavoitteisiin. Kuvaus ja vertailut on toimitettava tilikautta seuraavan maaliskuun 15 päivään mennessä maa- ja metsätalousministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.