1268/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 9 päivänä elokuuta 1996 annetun lain (603/1996) 5 §:n 7 momentin ja 6 §:n 5 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Lupahakemuksen ja ilmoituksen liitteet

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) 5 §:ssä tarkoitettuun lupahakemukseen ja 6 §:ssä tarkoitettuun, toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai yhteisön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;

2) toiminimeä koskeva kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

3) toimintasuunnitelma;

4) toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;

5) pelastussuunnitelma, jonka liitteenä on turvallisuusselvitys;

6) pelastusviranomaisen lausunto;

7) terveydensuojeluviranomaisen lausunto;

8) sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;

9) jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä

10) jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta.

Yksityisen palvelujen tuottajan toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan muuttamista koskevan ilmoituksen liitteiden osalta noudatetaan 1 momenttia soveltuvin osin.

2 §
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

Lääninhallituksen tulee ennen luvan myöntämistä pyytää nähtäväksi muiden kuin työsopimussuhteiseen henkilöstöön kuuluvien, lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikosrekisteriotteet. Samoin kunnan, joka vastaanottaa yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 6 §:n tai lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 28 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen, tulee pyytää edellä mainittujen henkilöiden rikosrekisteriotteet viipymättä nähtäväkseen.

Rekisteriotteen esittämisestä ja palauttamisesta sekä otteen tietoja koskevasta vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä on säädetty lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002).

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.