1263/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/1978) 8 §:n 2 momentin 3, 9 ja 14 kohta, 11 §:n 2 momentti, 14 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 16 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentin 3, 9 ja 14 kohta asetuksessa 1307/1993, 11 §:n 2 momentti asetuksessa 250/1997 ja 16 §:n 2 momentti asetuksessa 465/1989, sekä

muutetaan 2 ja 6 §, 8 §:n 2 momentin 10, 11, 13 ja 15 kohta, 10 ja 20 §, 21:n § 2 momentti sekä 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 898/1991, 6 §, 8 §:n 2 momentin 10 kohta ja 10 § mainitussa asetuksessa 250/1997, 8 §:n 2 momentin 11 ja 15 kohta, 20 § osaksi sekä 23 § mainitussa asetuksessa 1307/1993 ja 8 §:n 2 momentin 13 kohta asetuksessa 810/2001, seuraavasti:

2 §

Laitos muodostuu osaamiskeskuksista siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Laitoksen alueelliset toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Tarkemmat määräykset osaamiskeskuksista ja muista toimintayksiköistä sekä niiden tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksellä.

6 §

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen edustavat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa ja yksi muu jäsen työministeriön hallinnonalaa. Lisäksi johtokunnassa tulee olla kaksi keskeisen työnantajajärjestön ja kaksi keskeisten työntekijäjärjestöjen edustajaa sekä yksi edustavimman itsenäisesti omaa työtään tekevien järjestön edustaja.

8 §

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) laitoksen pääjohtajan toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä hallintojohtajan ja osaamiskeskuksien johtajien sekä tutkimusprofessorien toimeen ottamista sekä toimesta vapauttamista, jos toimeen ottaminen tai toimesta vapauttaminen kestää yli kuusi kuukautta;

11) alueellisten neuvottelukuntien asettamista;


13) laitoksen pääjohtajan eläkettä, eroamisikää ja sivutoimioikeutta;


15) muita periaatteellisia tai laajakantoisia laitoksen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

10 §

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Laitoksessa on myös hallintojohtaja, osaamiskeskuksien johtajia sekä lisäksi tutkimusprofessoreita ja muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Pääjohtajalla on professorin arvonimi. Osaamiskeskuksen johtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on yliopistossa tai korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

20 §

Kutakin alueellista toimipistettä varten on neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muut jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä johtokunta määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenten tulee edustaa työsuojelu- ja terveydenhuoltoviranomaisia, eri yhteiskuntapiirejä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä sekä kunkin alueellisen toimipisteen toiminta huomioon ottaen muita keskeisiä järjestöjä ja yhteisöjä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja edistää alueellista yhteistoimintaa työterveyslaitoksen ja sen palveluja tarvitsevien viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelun ja työolojen kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen välillä sekä tässä tarkoituksessa antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueella tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi.

21 §

Johtokunta voi valtuuttaa pääjohtajan tai muun toimihenkilön allekirjoittamaan juoksevien asioiden hoidossa tarvittavia asiakirjoja.


23 §

Laitoksen johtokunnan ja alueellisten neuvottelukuntien jäsenten palkkiot vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetetut aluelaitosten neuvottelukunnat jatkavat toimikautensa loppuun alueellisina neuvottelukuntina.

Sen estämättä, mitä 10 §:n 2 momentissa säädetään, professorin arvonimi on myös laitoksen toimihenkilöllä, jolla se oli tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen nojalla.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.