1248/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Ilmailuhallinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä säädetään Ilmailuhallinnosta 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1247/2005) 7 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Ilmailuhallinnosta annetun lain (1247/2005) 3§:ssä säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Ilmailuhallinto hoitaa ilmailulaissa (1242/2005) säädettäviä tehtäviä. Ilmailuhallinto hoitaa lisäksi muut tehtävät, jotka sille säännösten ja määräysten mukaan kuuluvat.

Ilmailuhallinto osallistuu kansainvälisten siviili-ilmailua koskevien sopimusten valmisteluun ja huolehtii sopimusten soveltamisesta. Ilmailuhallinto vastaa myös ilmailun tilastoista ja osallistuu valmiussuunnitteluun sekä valvoo ja kehittää alan teknistä varautumista poikkeusoloihin.

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta ja välittömästi hänen alaiseltaan johtajalta vaaditaan hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja johtamistaitoa sekä ylempi korkeakoulututkinto. Ylijohtajalta vaaditaan lisäksi johtamiskokemusta.

3 §
Ilmailuhallinnon virkamiesjohto

Ylijohtaja vastaa Ilmailuhallinnon toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoo, että Ilmailuhallinnolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viraston johtotehtävissä olevat virkamiehet vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

4 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 §
Sijaisuus

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan liikenne- ja viestintäministeriön määräämä Ilmailuhallinnon virkamies.

6 §
Virkavapaus

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle liikenne- ja viestintäministeriö ja muulle henkilöstölle Ilmailuhallinto siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yli kahdeksi vuodeksi ylijohtajalle valtioneuvosto.

7 §
Viran väliaikainen hoitaminen

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

8 §
Asian ratkaisemista koskevat erikoistapaukset

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

Jos on epätietoisuutta siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu tai jos ratkaisijaksi määrätty katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa kuuluvan asian laatu sitä vaatii, kysymys asian ratkaisemisesta on saatettava ylijohtajan päätettäväksi.

9 §
Puhevallan käyttäminen

Ilmailuhallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Ilmailuhallintoa koskevissa asioissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Leena Luhtanen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.