1246/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Ilmailulaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Ilmailulaitoksesta 29 päivänä joulukuuta annetun lain (1245/2005) 9 §:n nojalla:

1 §
Ilmailulaitoksen hallitus

Ilmailulaitoksen hallituksessa on puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla liikenteen tai liikkeenjohdon asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 10 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:

1) päättää tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun perusteista ja näihin liittyvistä yleisistä periaatteista sekä määrätä hinnoittelua koskevan päätösvallan käyttämisestä;

2) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

3) päättää merkittävistä sitoumuksista ja merkittävien osakkuuksien hankinnasta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuksien käytöstä;

4) nimittää ja irtisanoa toimitusjohtajan alaiset johtajat;

5) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

6) päättää henkilöstöä koskevista työehtosopimuksista ja virkaehtosopimuksista;

7) määrätä virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimien muuttamisesta, sekä päättää sellaisen viran lakkauttamisesta, jossa on vakinainen virkamies;

8) päättää liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

9) määrätä kiinteistövarallisuuden vuokrausta, hankintaa ja luovutusta koskevan päätösvallan käyttämisestä; sekä

10) määrätä investointeja koskevan päätösvallan käyttämisestä.

3 §
Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakaantuvat tasan, ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

4 §
Palkkiot

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

5 §
Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi. Toimitusjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa, johtamiskokemusta ja hyvää perehtyneisyyttä liikennealaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Esko Pyykkönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.