1228/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 24 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 1 momentti laissa 1563/1995:

1 §
Sovellettava ulkomaan rahan muuntokurssi

Lähdeveron alainen tulo, joka on sovittu maksettavaksi ulkomaan rahan määräisenä, muunnetaan lähdeveron määrän laskemista varten euroiksi maksuajankohtana voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

2 §
Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus

Lähdeveron perimiseen velvollisen on pidettävä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain mukaisista suorituksista kirjanpitoa tai tehtävä mainituista suorituksista muistiinpanot siten kuin ennakkoperintälaissa (1118/1996) ja sen nojalla säädetään kirjanpidosta, muistiinpanovelvollisuudesta ja näiden aineistojen säilyttämisestä.

Suorituksen maksajan tulee pitää kustakin palkan tai muun lähdeveron alaisen suorituksen saajasta kalenterivuosittain yhtenäistä luetteloa, josta käyvät selville seuraavat tiedot:

1) suorituksen saajan täydellinen nimi, ammatti tai toimi, syntymäaika ja mahdollinen virallinen tunnistetieto kotivaltiossa sekä osoite kotivaltiossa ja Suomessa;

2) lähdeveroprosentti suorituslajeittain;

3) aika, jolta palkka tai muu suoritus on maksettu;

4) rahana maksetun palkan tai muun suorituksen määrä;

5) luontoisedun raha-arvo;

6) palkasta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n tai kansainvälisen sopimuksen määräyksen perusteella lähdeveroa perittäessä tehdyt vähennykset;

7) määrä, josta lähdevero on peritty;

8) lähdeveron määrä;

9) työntekijältä perityn työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksun määrä; sekä

10) päivärahat ja tositteiden perusteella suoritettujen korvausten määrät.

Edellä 2 momentin 3―10 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään maksusuorituksittain. Kalenterivuoden päätyttyä on luetteloon merkittävä 2 momentin 4―10 kohdassa tarkoitettujen suoritusten tai määrien vuosittaiset yhteismäärät kustakin suorituksesta ja määrästä erikseen. Tiedot on merkittävä luetteloon silloinkin kun lähdeveroa ei ole peritty.

3 §
Perityn määrän maksaminen

Peritty lähdevero maksetaan verovirastolle viimeistään perintää seuraavan kalenterikuukauden 10 päivänä.

4 §
Valvontailmoituksen antaminen

Palkkaa ja muita lähdeveronalaisia suorituksia koskeva valvontailmoitus annetaan viimeistään lähdeveron perintää seuraavan kalenterikuukauden 15 päivänä.

5 §
Tulonsaajan tosite

Suorituksen maksaja antaa rajoitetusti verovelvolliselle tositteen maksamastaan suorituksesta ja siitä perimästään lähdeverosta. Tosite annetaan viimeistään maksuvuotta seuraavan tammikuun 15 päivänä. Suomessa tehtävän työn päättyessä tosite annetaan välittömästi.

6 §
Työlupatietojen luovutus

Ulkomaalaisviraston, poliisin, työvoimatoimiston ja Suomen ulkomaanedustuston on annettava myöntämistään työluvista verovirastolle sen pyytämät tiedot.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 31 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1305/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Hallitusneuvos
Irmeli Virtaranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.