1214/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksen tahattomien valassaaliiden tarkkailusta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään neuvoston kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 88/1998 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 812/2004 artiklojen 4―7 ja liitteen III toimeenpanosta.

Tätä asetusta ei sovelleta tahattomien valassaaliiden tarkkailuun Ahvenanmaan vesillä.

2 §
Tarkkailija

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 artiklassa 5 tarkoitettuna tarkkailijana toimii maa- ja metsätalousministeriön tehtävään määräämä ministeriön virkamies. Tarkkailijan on täytettävä edellä mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3 §
Tarkkailutehtävä

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 artiklan 5 kohtien 1―3 mukainen tarkkailutyö tulee suorittaa häiritsemättä merkittävästi aluksen normaalia kalastustoimintaa. Tarkkailija kirjoittaa jokaisesta tarkkailumatkasta raportin, joka toimitetaan pyydettäessä myös kalastusaluksen päällikölle.

Tarkkailija voi suorittaa myös muita maa- ja metsätalousministeriön määräämiä tehtäviä, joilla pyritään neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 artiklan 5 kohdan 2 mukaisesti lisäämään tieteellistä ymmärtämystä asianomaisten alusten saaliskoostumuksesta ja kalavarojen biologisesta tilasta.

4 §
Suomen tarkkailijaohjelma Itämerellä

Tarkkailu tehdään neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 artiklan 4 mukaisen maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman vuosittaisen tarkkailijaohjelman mukaisesti.

Ohjelma koskee Suomen lipun alla purjehtivia tai Suomessa rekisteröityjä kokonaispituudeltaan yli 15 metrisiä pelagisia troolareita sekä Suomen lipun alla purjehtivia tai Suomessa rekisteröityjä yli 15 metrisiä aluksia, jotka kalastavat pohjaan ankkuroiduilla yli 80 mm silmäkoon verkoilla. Aluksen valinta ohjelmaan perustuu tilastolliseen otantastrategiaan.

5 §
Aluksen päällikön velvollisuudet

Tarkkailijaohjelmaan kuuluvan kalastusaluksen päällikkö on neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 artiklan 22 d) mukaisesti velvollinen päästämään alukselleen tarkkailijan ja tekemään tarkkailijan kanssa yhteistyötä.

Tarkkailijalla tulee olla mahdollisuus päästä tarkkailun edellyttämiin tiloihin aluksessa, saada nähtäväkseen aluksen kalastusmatkaa koskevat kalastuspäiväkirjat ja tarkastella pyydysten ominaisuuksia ja saalista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2008 saakka.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.