1213/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ministeriön suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ne ministeriön päätökset, joista ministeriö perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

2) ministeriön hallinnassa olevien kokoustilojen käyttö.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää liikenne- ja viestintäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Talousjohtaja
Marja Heikkinen-Jarnola

Liite

Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat
1. Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupa 200 euroa
2. Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen luvan muutos tai peruutus 90 euroa
3. Interbus-sopimuksen 15 artiklassa tarkoitettu lupa 30 euroa
4. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 684/92 13 artiklassa tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen todistus 30 euroa
5. Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi 90 euroa
6. Poikkeuslupa ajoneuvon suurimmista sallituista massoista ja mitoista 170 euroa
7. Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä 90 euroa
8. Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista 60 euroa
9. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymisestä 200 euroa
10. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymispäätöksen muuttamisesta 100 euroa
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat luvat
1. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamiset 200 euroa
2. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamisten muutokset 100 euroa
3. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat 250 euroa
4. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä poikkeusluvissa tapahtuva muutos luvanhaltijan nimessä tai muu vähäinen muutos 100 euroa
5. Vaarallisten aineiden reittirajoituspäätös 250 euroa
6. Vaarallisten aineiden laaja reittirajoituspäätös 500 euroa
Vesiliikennettä koskevat luvat
1. Merenkulun kabotaasilupa 90 euroa
2. Merilain (674/94) 1 § 2 momentin mukainen lupa 170 euroa
3. Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta 90 euroa
4. Poikkeuslupa merikatselmuslain (1005/86) tarkoittaman katselmuksen toimittamisesta 90 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.