1207/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteistyöstä rikosvahinkojen korvaamisessa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä joulukuuta 2005 annetun rikosvahinkolain (1204/2005) 37 §:n nojalla:

1 §
Neuvonta

Valtiokonttorin on rikosvahinkolain (1204/2005) 33 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa annettava hakijalle olennaiset tiedot oikeudesta hakea korvausta sekä tarpeelliset hakemuslomakkeet.

Valtiokonttorin on hakijan pyynnöstä annettava tälle yleistä neuvontaa ja tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja hakemukseen on mahdollisesti liitettävä.

2 §
Hakemuksen lähettäminen

Valtiokonttorin on vastaanotettuaan rikosvahinkolain 33 §:ssä tarkoitetun hakemuksen lähetettävä se liiteasiakirjoineen viipymättä toimivaltaiselle korvausviranomaiselle siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jonka alueella rikos on tehty.

Valtiokonttorin on lähettäessään hakemuksen käytettävä rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annetun neuvoston direktiivin 2004/80/EY, jäljempänä rikosuhridirektiivi, 14 artiklassa tarkoitettua lomaketta.

3 §
Lisäselvitys

Jos toisen jäsenvaltion korvausviranomainen pyytää hakijalta lisäselvitystä, Valtiokonttorin on tarvittaessa annettava hakijalle yleistä neuvontaa siitä, miten pyyntöön vastataan.

Valtiokonttorin on hakijan pyynnöstä toimitettava 1 momentissa tarkoitettu lisäselvitys viipymättä toisen jäsenvaltion korvausviranomaiselle ja tarvittaessa liitettävä mukaan luettelo toimitetuista asiakirjoista.

4 §
Toisesta jäsenvaltiosta saapunut hakemus

Jos toisen jäsenvaltion viranomainen on toimittanut Valtiokonttorille hakemuksen, joka koskee Suomessa tehdyllä tahallisella väkivaltarikoksella aiheutetun vahingon korvaamista, Valtiokonttorin on viipymättä toimitettava hakijalle ja hakemuksen lähettäneelle viranomaiselle:

1) ilmoitus hakemuksen vastaanottamisesta;

2) tieto asian käsittelystä vastaavasta yhteyshenkilöstä tai yksiköstä; sekä

3) arvio hakemuksen käsittelyajasta.

Valtiokonttorin on lähetettävä 1 momentissa mainitun hakemuksen johdosta annettu päätös rikosuhridirektiivin 14 artiklassa tarkoitettua lomaketta käyttäen hakijalle ja hakemuksen lähettäneelle viranomaiselle viipymättä sen jälkeen, kun päätös on tehty.

5 §
Asiakirjojen kieli

Valtiokonttorin on lähetettävä rikosvahinkolain 6 luvussa ja tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat toisen jäsenvaltion korvausviranomaiselle sellaisella Euroopan yhteisön toimielinten kielellä, joka on kyseisen jäsenvaltion virallinen kieli tai jonka käyttämisen se on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti asiakirjojen lähettämistä sellaiselle toisen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on 4 §:ssä tarkoitetuin tavoin toimittanut hakemuksen Valtiokonttorille.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske Valtiokonttorin päätöstä eikä rikosvahinkolain 34 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kuulemisesta laadittua selvitystä. Valtiokonttori määrää, mitä Euroopan yhteisön toimielinten kieltä mainitussa selvityksessä käytetään.

6 §
Yhteysviranomainen

Rikosuhridirektiivin 16 artiklassa tarkoitettu yhteysviranomainen on Suomessa Valtiokonttori.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan, jos korvausta haetaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen jälkeen tehdyllä rikoksella aiheutetusta vahingosta.

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, (32004L0080); EYVL N:o L 261, 6.8.2004, s. 15

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Antti T. Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.