1202/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (812/1998) 1 ja 4 §, sekä

muutetaan 2, 3, 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §
Tutkintotoimikuntien asettaminen, kokoonpano ja päätöksenteko

Tutkintotoimikunnan jäsenten enemmistön tulee olla työnantajien, työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien edustajia. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Jos tutkintotoimikunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin tutkintotoimikunnan toimikaudeksi. Tutkintotoimikunnan esityksestä opetushallitus voi nimittää tutkintotoimikunnalle ulkopuolisen sihteerin. Tutkintotoimikuntaan voidaan tarvittaessa nimittää pysyviä asiantuntijoita.

Tutkintotoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Tutkintotoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla.

3 §
Tutkintojärjestelmän kehittäminen

Tutkintotoimikuntien tehtävänä on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) mainittujen tehtävien lisäksi seurata näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tarvittaessa tehdä järjestelmän kehittämistä koskevia aloitteita.

5 §
Näyttötutkintojen järjestämissopimukset

Näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa tulee sopia ainakin:

1) tutkinnoista, joita sopimus koskee;

2) tutkintokielistä;

3) tutkintotilaisuuksien järjestelyistä;

4) tutkintosuoritusten arvioijista;

5) mahdollisuudesta suorittaa näyttötutkinto ilman siihen valmistavaa koulutusta;

6) ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin osallistuvilta perittävistä maksuista;

7) tutkintojen suorittamista ja tutkintotilaisuuksista osallistujalle aiheutuvia kustannuksia koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämisestä;

8) menettelystä sopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi; ja

9) sopimuksen voimassaolosta sekä sen purkamisesta ja irtisanomisesta.

Opetushallituksen tulee avustaa tutkintotoimikuntia selvitettäessä oppilaitosten edellytyksiä tutkintojen järjestämiseen.

6 §
Tutkintotodistukset

Tutkintotoimikunnan antamassa tutkintotodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1) tutkinto sekä mahdollinen tutkintonimike ja osaamisala;

2) yksilöidyt tiedot opetushallituksen päättämästä tutkinnon perusteesta;

3) todistuksen antaneen tutkintotoimikunnan nimi;

4) tutkinnon suorittajan henkilötiedot;

5) tutkinnon osat ja niiden arviointi;

6) todistuksen myöntämispäivä;

7) arviointiasteikko; ja

8) tutkinnon tuottama jatko-opintokelpoisuus.

Tutkinnon osan suorittamisesta annettavassa todistuksessa tulee olla 1 momentin 1―7 kohdassa luetellut tiedot.

Tutkintotodistuksen allekirjoittaa tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustaja.

Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus tutkinnon suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn järjestämissopimukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.