1193/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (678/1991) 2 §:n 1 momentti ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 13 § osaksi asetuksessa 14/2005,

muutetaan 2 §:n 2 momentin johdantokappale, 3, 7 ja 8 § sekä 10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §, 7 § osaksi, 8 § ja 10 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 14/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a ja 4 a―4 d § sekä 4 a §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Mittatekniikan keskuksen tehtävät
1 a §

Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtävistä huolehtii kansallisena akkreditointielimenä mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointipalvelu).

2 §

Jollei 4 a §:ssä toisin säädetä, mittatekniikan keskuksen johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1149/1990) säädetään:


3 §

Valtioneuvosto nimittää mittatekniikan keskuksen johtokunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla mittatekniikan keskuksen henkilöstön nimeämä.

Kauppa- ja teollisuusminimisteriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Akkreditointiasiain valtuuskunta
4 a §

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa säädetään, erityisesti:

1) asettaa akkreditointijärjestelmään liittyviä tehtäviä koskevat tavoitteet sekä päättää akkreditointiyksikön toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa akkreditointiyksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) valvoa akkreditointiyksikön taloutta.

Valtuuskunta voi käsitellä myös muita merkittäviä akkreditointiyksikköä koskevia asioita, jotka yksikön päällikkö saattaa valtuuskunnan käsiteltäviksi.

Valtuuskunta toimii yhteistyössä mittatekniikan keskuksen johtokunnan kanssa, jos 1 tai 2 momentissa mainittu asia on tarpeen käsitellä osana keskuksen ohjausta ja valvontaa.

4 b §

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää akkreditointiasiain valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kauppa- ja teollisuusminimisteriö vahvistaa valtuuskunnan jäsenten palkkiot.

4 c §

Akkreditointiasiain valtuuskunnan päätösvaltaisuudesta ja asioiden ratkaisemisesta on voimassa, mitä johtokunnan osalta 4 §:ssä säädetään.

4 d §

Akkreditointijärjestelmän sekä vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden edistämiseksi toimii lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta, josta säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (977/2005).

7 §

Mittatekniikan keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, akkreditointiasiain valtuuskunta, ylijohtaja, akkreditointiyksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksen mukaan annettu.

Päätökset tehdään esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

8 §

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen muun kuin akkreditointijärjestelmään liittyvän tai akkreditointeja koskevan asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistavana.

10 §

Ylijohtaja nimittää akkreditointiyksikön päällikön akkreditointiasiain valtuuskuntaa kuultuaan ja muun välittömässä alaisuudessaan toimivan tulosyksikön päällikön johtokuntaa kuultuaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Kauppa- teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.