1177/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 3 §, 4 §:n 2 momentti, 10 § ja 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 § laissa 1141/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 9 a, 10 a ja 10 b § sekä 12 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Kehittämiskeskus

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on metsätalouden kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ja koordinoi metsäkeskusten valtakunnallista yhteistoimintaa sekä tuottaa palveluja metsäkeskuksille, maa- ja metsätalousministeriölle ja muille tahoille.

Kehittämiskeskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Kehittämiskeskuksessa on ruotsinkielinen yksikkö.

4 §
Ohjaus ja valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa kehittämiskeskukselle metsäkeskusten ohjaustehtäviä muissa kuin julkisen vallan käyttöä sisältävissä tehtävissä.

9 a §
Metsäkeskuksen johtaja ja muu henkilöstö

Metsäkeskuksessa on johtaja ja tarpeellinen määrä muuta henkilöstöä.

Metsäkeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää metsäkeskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Johtaja huolehtii myös johtokunnan käsiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

10 §
Kehittämiskeskuksen johtokunta

Kehittämiskeskuksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Johtokunnan jäsenten tulee edustaa kehittämiskeskuksen toiminnan kannalta keskeistä asiantuntemusta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa johtokunnan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnassa on neljä metsäkeskusten edustajaa, valtion edustaja, kehittämiskeskuksen henkilöstön edustaja sekä jäsen, joka on perehtynyt organisaatioiden kehittämistoimintaan.

Metsäkeskuksia edustavista jäsenistä vähintään kaksi on metsäkeskuksen toimihenkilöitä. Metsäkeskuksia edustavista jäsenistä yksi edustaa pääasiallisesti ruotsinkielisiä alueita varten olevaa metsäkeskusta. Metsäkeskuksia edustavia jäseniä nimitettäessä otetaan huomioon maan eri osat ja alueellinen tasapuolisuus.

Johtokunnan tehtävistä, asettamisesta, tarkemmasta kokoonpanosta ja muista johtokuntaa koskevista tarpeellisista asioista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 a §
Henkilöstön edustaja johtokunnassa

Johtokunnassa henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muilla jäsenillä. Henkilöstöä edustavalla jäsenellä ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua kehittämiskeskuksen johdon valintaa tai erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön palvelussuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn.

10 b §
Kehittämiskeskuksen johtaja ja muu henkilöstö

Kehittämiskeskuksessa on johtaja ja tarpeellinen määrä muuta henkilöstöä.

Kehittämiskeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kehittämiskeskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Johtaja huolehtii myös johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

12 §
Suoritteista perittävät maksut

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus perivät suoritteistaan maksuja. Suoritteiden maksullisuuden, maksujen suuruuden ja maksujen määräytymisen yleisten perusteiden, maksuista päättämistä koskevan toimivallan sekä maksua koskevan muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.


Tarkemmat säännökset metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Kehittämiskeskuksen johtokunta jatkaa tehtävässään tämän lain voimaan tullessa olevassa kokoonpanossa siihen saakka kunnes maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tämän lain mukaisen johtokunnan. Kehittämiskeskuksen tämän lain mukaisesti ensimmäisen kerran asetetun johtokunnan toimikausi päättyy vuoden 2007 lopussa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 175/2005
MmVM 10/2005
EV 200/2005

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.