1124/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 sekä sitä täydentävän Euroopan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa siltä osin kuin täytäntöönpano koskee:

1) uuhipalkkio-oikeuksien (palkkio-oikeus) tuottajakohtaisia enimmäismääriä (kiintiö);

2) palkkio-oikeuksien siirtoa ja väliaikaista luovuttamista; ja

3) kansallista varantoa.

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta huolehtivat maa- ja metsätalousministeriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. Tässä asetuksessa työvoima- ja elinkeinokeskuksille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

Edellä 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut asiat käsittelee se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuottajan maatilan talouskeskus sijaitsee tai milloin tuottajalla on useita tuotantoyksiköitä, se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella pääosa toiminnasta tapahtuu.

3 §
Kiintiön hakeminen

Kiintiötä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta vuosittain annettavassa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa asetetussa määräajassa. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella tai atk-tulosteella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

4 §
Kiintiön myöntäminen

Tuottajalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan lampaanlihan tuotantoa, vahvistetaan hakemuksesta kiintiö. Kiintiö vahvistetaan kullekin yksittäiselle tuottajalle ja tuottajaryhmittymän jäsenelle erikseen. Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi kiintiö.

Kiintiön ja lisäkiintiön haussa otetaan kiintiöitä vahvistettaessa huomioon se uuhipalkkioon oikeuttavien eläinten määrä, joka tuottajalla on ollut hallinnassaan kiintiön vahvistamista koskevan hakemuksen jättämisen ajankohtana ja jolle tuottaja hakee kiintiön hakuvuonna myös Euroopan yhteisön uuhipalkkiota.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, palkkio-oikeuksia voidaan myöntää tuottajalle, joka on tehnyt tai suunnitellut tehdä investointeja lampaanlihan tuotannon aloittamiseksi tai olemassa olevan tuotannon laajentamiseksi ja tuottajalle, jonka kiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista lampaanlihan tuotantotilannetta. Tällöin palkkio-oikeuksia myönnettäessä on kuitenkin otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat säännökset kiintiön vuosittaisesta käyttöprosentista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi tai laajentamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.

5 §
Kiintiön käyttäminen

Tuottajan on kalenterivuosittain käytettävä vähintään 70 prosenttia hallinnassaan olevista palkkio-oikeuksista. Jos tuottaja ei kunakin kalenterivuonna käytä edellä mainittua prosenttiosuutta palkkio-oikeuksistaan, käyttämättä jätetty osa leikataan kansalliseen varantoon ellei kyseessä ole asianmukaisesti perustellut poikkeukselliset olosuhteet.

Kiintiön käyttämisellä tarkoitetaan tuottajan kalenterivuosittain hakemien ja maksettavaksi hyväksyttyjen Euroopan yhteisön uuhipalkkioiden lukumäärää. Myös palkkio-oikeuksien väliaikainen luovutus (vuokraus) katsotaan niiden käytöksi. Tuottajalle siirretyt tai väliaikaisesti luovutetut palkkio-oikeudet lisätään tuottajalle vahvistettuun kiintiöön. Siirtäjän tai luovuttajan kiintiötä alennetaan samanaikaisesti määrällä, joka vastaa siirrettyjen tai väliaikaisesti luovutettujen sekä luovutuksen yhteydessä kansalliseen varantoon siirrettyjen palkkio-oikeuksien määrää.

Kiintiön käyttö tarkastetaan kalenterivuosittain. Kiintiön myöntämisvuonna ei kuitenkaan tarkasteta sellaisen tuottajan kiintiön käyttöä, jolla on enintään 20 palkkio-oikeutta. Tällaisen tuottajan on käytettävä vähintään 70 prosenttia palkkio-oikeuksistaan toisena kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta. Jos tuottaja ei kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta kumpanakin käytä vähimmäisprosenttiosuutta oikeuksistaan, jälkimmäisen kalenterivuoden aikana käyttämättä jätetty osa siirretään kansalliseen varantoon ilman korvausta.

6 §
Palkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Jos tuottaja siirtää ilman maatilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta palkkio-oikeuksiaan pysyvästi, yksi prosentti palkkio-oikeuksista siirretään ilman korvausta palkkio-oikeuksien kansalliseen varantoon. Kansalliseen varantoon leikattavien palkkiooikeuksien määrä on vähintään yksi palkkio-oikeus.

Palkkio-oikeuksien tilakohtaisia enimmäismääriä muutettaessa ainoastaan kokonaisluvut otetaan huomioon. Jos laskennallisten toimenpiteiden lopullinen tulos on muu kuin kokonaisluku, lähin kokonaisluku otetaan huomioon. Jos tämä muu luku kuitenkin on täsmälleen kahden kokonaisluvun välissä, otetaan huomioon suurempi kokonaisluku.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä. Väliaikaisesti luovutettavat palkkio-oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan vastaanottajalle. Luovutuksen on käsitettävä vähintään yksi palkkio-oikeus.

Siirto tai väliaikainen luovutus tapahtuu suoraan tuottajalta toiselle. Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä oikeuksien vastaanottajan on yhdessä ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Jollei kiintiö siirry perintönä, 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ja viimeistään silloin, kun kyseisen kalenterivuoden uuhipalkkiohakemusten jättöaika päättyy.

7 §
Kansallinen varanto

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää ja hallinnoi palkkio-oikeuksien kansallista varantoa. Kansalliseen varantoon, joka muodostuu niistä palkkio-oikeuksista, joita ei ole jaettu tuottajille, lisätään leikatut palkkio-oikeudet ja muiden Euroopan yhteisön säännösten mukaan varantoon siirretyt palkkio-oikeudet.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa kansallisesta varannosta palkkio-oikeuksia työvoima- ja elinkeinokeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

8 §
Kiintiörekisteri

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää kiintiöiden seuraamiseksi ja valvomiseksi uuhipalkkiokiintiörekisteriä.

9 §
Vuohenlihan tuotanto

Mitä tässä asetuksessa säädetään lampaanlihan tuotannosta ja kiintiöistä, noudatetaan soveltuvin osin myös vuohenlihan tuotantoon ja vuohenlihan tuottajille maksettavia palkkioita koskeviin kiintiöihin.

10 §
Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

11 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen päätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:ssä.

12 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä 30 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1395/2004).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Kaisa Sainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.