1066/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, vakuutusyhtiön toimilupamaksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1421/1993) 1 ja 3 §:n, raha-automaattiavustuksista 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1056/2001) 45 §:n sekä 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 16 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sosiaali- ja terveysministeriön sekä työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 200 euroa;

2) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:

a) uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 4 500 euroa;

b) voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 3 400 euroa;

3) henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös 2 600 euroa;

4) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 850 euroa;

5) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 850 euroa;

6) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b §:n 6 momentissa ja 58 §:ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 650 euroa;

7) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 850 euroa;

8) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 220 euroa;

9) muut Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 850 euroa;

10) päätökset tutkimuslupaasioissa 170 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 55 euroa;

11) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa koskevat päätökset 600 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 70 euroa;

12) kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 750 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 70 euroa;

13) ulkomaisen lapseksiottamispalvelun antajaa koskevat päätökset 70 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luovan uusimisesta, 42 euroa; ja

14) työsuojelun valvonnasta peritään kiinteät maksut liitteessä 1 mainituista suoritteista; ja

15) vakuutusmeklaritutkintoon kuuluva tutkinto-osa 100 euroa.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut, ovat:

1) alusten ennakkotarkastukset;

2) pätevyyttä ja hyväksyntää koskevat luvat.

Ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan sekä eettisen toimikunnan ja lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Rahapeliyhteisön ohjauksesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan rahapeliyhteisöltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

Peliriippuvuuden seurannasta ja tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset peritään rahapeliyhteisöiltä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö ja työsuojelun piirihallinto hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon julkaisuissa,

9) palvelupuhelimen palvelumaksut; sekä

10) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (2/2004).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Laskentapäällikkö
Arto Mynttinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
TYÖSUOJELUHALLINNON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Kiinteät maksut
Maksu/euroa
Säädöksissä mainittu lupa tai muu suorite
1. Asbestipurkutyön valtuutus 410
2. Asbestin purkutyön koulutusohjelman hyväksyminen 170
3. Laserlaitteen tyypin hyväksyminen 110
4. Maataloustraktori, kansallinen turvahytin hyväksyminen 370
5. Maataloustraktorin ETY- tai osatarkastuksen hyväksyntä 510
6. Maataloustraktorin hyväksynnän muutos tai lisäys 400
7. Nostolaitetarkastajan pätevyysvaatimusten vahvistaminen 170
8. Panostajan hylkäyspäätös tai lupakirjan peruuttaminen 80
9. Panostajan tutkinnon kuulustelijan hyväksyminen 60
10. Panostajan pätevyyskirja 110
11. Panostajan uusi kortti 40
12. Rakennushissin tyypin hyväksyminen 690
13. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaitteen tyypin hyväksyminen 190
14. Räjäytystyössä käytettävän muun laitteen tyypin hyväksyminen 290
15. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 20
Poikkeuslupa
16. Asbestin merkintä 470
17. Nosturin kuljettajan pätevyys, ulkomaiset tutkinnot 150
18. Nosturin tarkastajan pätevyys1 70
19. Poikkeukset rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen säännöksistä 340
20. Rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuus 340
21. Muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 290
Tapauskohtaiset maksut
Alusten ennakkotarkastukset
Asiantuntijayhteisön tai asiantuntijan pätevyyden toteaminen
Sukeltajan pätevyyden hyväksyminen erityisestä syystä

Tapauskohtaisesti määritellyt maksut perustuvat työhön käytettyyn aikaan.

Työtunnin hintana on työsuojeluosaston tuottamien suoritusten osalta 34,40 euroa ja piirihallinnon tuottamien suoritteiden osalta 30 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista(5 euroa työtuntia kohden).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.