1065/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sisäasiainministeriön hallinnonalan virastossa toimivan julkisen notaarin suoritteiden maksullisuudesta lukuun ottamatta julkisen notaarin kaupanvahvistuksesta ja tiedoksiannosta perimiä maksuja, joista on säädetty erikseen.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Isyyslain (700/1975) 15 §:n mukaisesta tunnustamislausuman vastaanottamisesta ja isyyslain 18 §:n mukaisesta kuulemisen toimittamisesta sekä hyväksymisen vastaanottamisesta ei peritä maksua.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisen notaarin suoritteista peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) protesti 25 euroa;

2) tallelokeron avaaminen ja sulkeminen 42 euroa ensimmäiseltä lokerolta ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 6 euroa;

3) ansioluettelon todistaminen 35 euroa;

4) täysivaraisuustodistus 15 euroa;

5) allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 6 euroa kultakin allekirjoitukselta;

6) asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 2 euroa sivulta, kuitenkin enintään 70 euroa asiakirjalta; sekä

7) ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/1985) tarkoitettu todistus (apostille) 9 euroa.

Allekirjoituksen oikeaksi todistamisen yhteydessä suoritettavasta tarkistuksesta julkisesta rekisteristä peritään tarkistuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu.

Muista suoritteista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää maistraatti ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen maksuasetuksen mukaan.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.