1044/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1137/1996) 7 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 946/2005:

1 §

Sen lisäksi, mitä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetussa laissa säädetään, julkisesti tuettujen luottojen korontasauksessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §

Julkisesti tuetun luoton luottovaluutta on euro, Yhdysvaltain dollari tai ostajamaan valuutta, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

3 §

Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausta haetaan ennen sitovan kauppasopimuksen tekemistä kirjallisesti Suomen Vientiluotto Oy:ltä.

4 §

Korontasausluoton kohteena olevan vientikaupan kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Milloin suomalaisen intressin voidaan arvioida toteutuvan muutoin riittävällä tavalla, kauppa- ja teollisuusministeriö voi tapauskohtaisesti hyväksyä alemman kotimaisuusasteen.

5 §

Korontasaussopimuksen perustana oleva OECD-ehtoisen vienti- tai alusluoton kiinteä kaupallinen viitekorko (CIRR-korko) lukitaan kauppasopimuksen tekopäivänä. Kauppasopimuksen tekemisen yhteydessä lukittua CIRR-korkoa tarkistetaan kuuden kuukauden välein. Tarkistettu korko on tarkistushetkellä voimassa oleva CIRR-korko, kuitenkin vähintään alkuperäinen lukituskorko.

Jos ostajaluottoon liittyvää rahoitussopimusta ei 1 momentissa säädetyn kuuden kuukauden aikana ole tehty, kauppasopimuksen tekemisen yhteydessä lukittu korko voidaan kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamista erityisistä syistä pitää voimassa enintään kaksitoista kuukautta.

6 §

Suomen Vientiluotto Oy:n tehtävänä on valvoa julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 6 b §:ssä tarkoitetun korkotuen takaisin maksamista sekä korkotuen ja koron perimistä.

Suomen Vientiluotto Oy:n on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle ja valtiokonttorille kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymää vienti- tai alusluottoa koskevan korontasaussopimuksen oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisestä korontasaussopimuksen osapuolena olevalta luotto- tai rahoituslaitokselta toiselle luotto- tai rahoituslaitokselle.

7 §

Luotto- ja rahoituslaitoksen tulee välittömästi ilmoittaa 6 §:ssä mainituista muutoksista Suomen Vientiluotto Oy:lle, jonka velvollisuutena on kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymisen hankkiminen.

8 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymän korontasaussopimuksen olennaiset muutokset edellyttävät kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymisen.

9 §

Jos korontasausluoton tai sen osan takaisinmaksua vapaaehtoisesti aikaistetaan, korontasaussopimus tai sen osa puretaan aikaistettua takaisinmaksua vastaavasti kansainvälisesti yleisesti käytössä olevien periaatteiden mukaisesti määritetyn markkinahinnan maksua vastaan. Valtiokonttori määrittää markkinahinnan.

Jos korontasaussopimuksen purkaminen edellyttää, että valtio maksaa luotto- tai rahoituslaitokselle markkinahinnan tai sen osan tai, että valtio luopuisi osittainkin markkinahinnan perimisestä, Suomen Vientiluotto Oy:n on saatava purkamiselle etukäteen kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksyminen.

Suomen Vientiluotto Oy maksaa korontasaussopimuksen purkautumisen johdosta perimänsä markkinahinnan valtiokonttorille. Jos valtio on maksavana osapuolena, valtiokonttori maksaa luotto- tai rahoituslaitokselle purkamisen markkinahinnan.

10 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi yksittäistapauksissa myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle oikeuden poiketa tässä asetuksessa säädetyistä korontasaussopimusten ehdoista, jos poikkeaminen liittyy OECD:n vientiluottoehtojen mukaisiin tarjouskilpailutilanteisiin.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Asetusta sovelletaan sellaisiin julkisesti tuettuihin vienti- ja alusluottoihin, joita koskeva korontasaustarjous on annettu 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Apulaisosastopäällikkö
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.