1033/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään työhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

Työhallinnolla tarkoitetaan tässä asetuksessa työministeriötä, valtakunnansovittelijain toimistoa, vähemmistövaltuutetun toimistoa, syrjintälautakuntaa, työvoima-asiain alue- ja paikallishallintoa, työvoimaopistoa, valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia sekä työneuvostoa.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista työhallinto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) henkilöstörahaston rekisteröinti 300 euroa;

2) henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 200 euroa;

3) muu kuin 1 ja 2 kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin 50 euroa;

4) ote henkilöstörahastoluettelosta tai säännöistä 15 euroa;

5) ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä 30 euroa; sekä

6) päätös työnteon hyväksymisestä 20 euroa

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) annetun lain 4 luvun 3 §:ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

2) henkilöstövuokraus;

3) työhallinnon valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa viestintävälineissä julkaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;

4) työhallinnon hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön;

5) kuntoutus-, koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;

6) psykologisten testien ja muiden menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien käyttöoikeuden luovuttaminen;

7) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

8) muiden viranomaisten ja yhteisöjen suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka palvelevat ensi sijassa niiden toimintaa;

9) työvoimaopiston tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

10) julkaisut;

11) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;

12) toimisto- ja virastopalvelut;

13) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset;

14) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;

15) työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa toimitettavien ennakonpidätysten, työnantajan sosiaaliturvamaksujen ja muiden työnantajan työsuhteen perusteella suoritettavien maksujen maksuliikenteen hoitaminen;

16) työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa toimitettava palkanlaskenta ja palkanmaksu yrityksille;

17) työnantajien neuvonta maksuliikenteen hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -maksussa; sekä

18) työministeriön hallinnassa olevien palvelussuhdeasuntojen vuokraus.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työhallinto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Heidi Nummela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.