1029/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa;

2) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa);

3) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelulupakorttia;

4) oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;

5) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;

6) muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan voimassaoloajan jatkamista; sekä

7) viisumia.

2 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) Suomen kansalaisuuden saamista tai siitä vapautumista hakemuksen perusteella;

2) Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella;

3) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

4) muuta kuin 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

5) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;

6) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

7) maahantulokiellon peruuttamista hakemuksesta; sekä

8) pyynnöstä annettavaa todistusta.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua oleskelulupahakemuksesta ei peritä:

1) ulkomaalaiselta, joka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä tai joka hakee kansainvälistä suojelua;

2) kansainvälistä suojelua saaneen ulko-maalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä, jolle haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheen-kokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa;

3) ulkomaalaiselta, jolle myönnetään oleskelulupa sillä perusteella, että hän on ihmis-kaupan uhri;

4) mukana hakevalta vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävältä lapselta, joka merkitään vanhempansa oleskelulupaan.

Maksua ei peritä edellä 2 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista kansalaisuutta koskevista hakemuksista tai ilmoituksista lapsesta, joka on mukana vanhempansa hakemuksessa.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimisto-palvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ulkomaalaisvirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös, jos maksua ei peritä.

Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

Maksu palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

6 §
Ulkomaalaisviraston toimivalta

Ulkomaalaisvirastolla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta liitteenä olevassa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Riitta Koponen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.