992/2005

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (443/1998) 6 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1239/2004, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, yhtiö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta ja vastaa valtion velvoitteista valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takuita ja takauksia sekä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (445/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takauksia koskevissa asioissa.

6 §
Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta

Yhtiön on annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle ja työvoima- ja elinkeinokeskukselle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000) tarkoitettuja avustushakemuksia. Yhtiön ja yhtiön tilintarkastajan on annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle sen pyynnöstä myös muita yhtiön toimialaan kuuluvia tai yhtiön valvomiseksi tarpeellisia tietoja.


8 a §
Yhtiön ottamien lainojen takaaminen

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta, mutta muutoin määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoituksessa lainoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta pääomaltaan yhteensä enintään 1,2 miljardia euroa. Muun kuin euromääräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Euroopan keskuspankin julkaiseman euron kurssin mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

HE 177/2005
TaVM 19/2005
EV 152/2005

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.