978/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005, sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (991/2003) 8 §:n nojalla:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Tiehallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) lupa maanteiden erikoiskäyttöön;

2) kelirikkoajan poikkeuslupa;

3) maantielain 47 §:n mukaiset poikkeusluvat rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle;

4) tienvarsimainonnan poikkeuslupa;

5) erikoiskuljetuslupa; sekä

6) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tiehallinto perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella;

2) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

3) liittymälupa; sekä

4) maksu kielteisistä lupapäätöksistä.

3 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Tiehallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) Tiehallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

2) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) Tiehallinnon henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;

4) ulkopuolisille myytävät Tiehallinnon julkaisut;

5) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

6) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

7) Tiehallinnon hallitsemien tilojen käyttö.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Tiehallinto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Maksut tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä luovutetuista suoritteista ja tietopalveluista

Tiedon luovutusmaksuina suoritteiden ja tietopalvelujen irrottamisesta kaupalliseen tai viranomaiskäyttöön peritään käytetyn työajan mukainen tuntihinta 70 euroa, siirtotiedostojen hinta 20 euroa irrottamiskerralta sekä toimituskuluja 10 euroa irrottamiskerralta.

5 §
Suoritteiden arvonlisävero

Edellä 3 ja 4 §:ien mukaisiin maksuihin lisätään arvonlisävero.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Yli-insinööri
Mikko Ojajärvi

Liite

M A K S U T A U L U K K O
Suorite Maksu euroa
Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella 156,00
Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite
palvelukohteiden viitoitus 176,00
puut liikenteenohjauslaitteet 88,00
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 84,00
Kelirikkoajan poikkeuslupa 84,00
Liittymäluvat
asunto-, loma-asunto- ja maa- ja metsätalousliittymät 100,00
elinkeinonharjoittajan liittymä 200,00
moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 100,00
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeusluvat rakentamisesta
maantien suoja- ja näkemäalueelle 84,00
Tienvarsimainonnan poikkeuslupa 290,00
Erikoiskuljetusluvat
kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b – 30 e §:n massa-arvot
massa enintään 90 tonnia 84,00
massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 186,00
massa yli 200 tonnia 418,00
kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa
korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 84,00
muut luvat 32,00
lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta
lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 312,00
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa
liikenteenohjaajan kortti 84,00
liikenteenohjaajan kortin uusinta 30,00
Kielteinen päätös taulukossa mainituista luvista 20,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.