964/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Viestintäviraston radiohallintoon liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 luku

Taajuusmaksut

2 §
Taajuusmaksun yleiset määräytymisperusteet

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvosta poikkeavan maksun myöntäessään radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001) tarkoitetun oikeuden radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön (radiolupa).

Viestintäviraston on jäljempänä tarkemmin säännellyllä tavalla otettava taajuusmaksua määrätessään huomioon:

1) käytettäväksi osoitettu taajuusmäärä;

2) käytettäviksi osoitettujen taajuuksien tekninen ja taloudellinen käytettävyys;

3) taajuuksien käyttöoikeuden laatu ja käyttötapa;

4) käytettäväksi osoitettu taajuusalue;

5) vertailukaistan leveys;

6) radiojärjestelmän käyttöoikeusalueen suuruus ja ruuhkaisuus;

7) alueella asuvan väestön määrä;

8) radiolähettimen teho;

9) radiolähettimien määrä;

10) se, mihin radiolaiteryhmään radiolähetin kuuluu;

11) taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajankohta.

3 §
Kertoimet ja laskennalliset suureet

Yksittäinen taajuusmaksu lasketaan käyttäen apuna seuraavia kertoimia, laskennallisia suureita ja käsitteitä:

1) Taajuusmäärä (B) on käytettäväksi osoitetun taajuusmäärän suuruus. Jäljempänä 5 kohdassa tarkoitetuissa radiolaiteryhmissä otetaan taajuusmäärää määriteltäessä huomioon lisäksi taajuuksien käyttöoikeuden laatu.

2) Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on käytettäväksi osoitetun taajuusmäärän suhde vertailukaistan leveyteen taikka kuutio- tai kahdeksasjuuri käytettävän taajuusmäärän suhteesta vertailukaistan leveyteen.

3) Vertailukaistan leveys on 25 kHz, lukuun ottamatta yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimiä, joiden vertailukaistan leveys on 14 MHz.

4) Perusmaksu on vertailukaistan suuruisen taajuusmäärän käyttöoikeudelle määrätty laskennallinen suure, jota käytetään radiolähettimen taajuusmaksua määrättäessä. Perusmaksun suuruus on 1295,50 euroa.

5) Käyttöoikeuskerroin (Kj) on kerroin, jonka perusteella otetaan huomioon käyttöoikeuden laatu määriteltäessä käytettävä taajuusmäärä. Tässä kohdassa tarkoitettujen radiolaiteryhmien taajuusmäärä määrätään siten, että käyttöön osoitettu taajuusmäärä kerrotaan käyttöoikeuden laadun perusteella määrätyllä käyttöoikeuskertoimella. Jos taajuuksia on osoitettu käyttöön erilaisilla käyttöoikeuksilla, niin taajuusmäärä on näin laskettujen taajuusmäärien summa.

Käyttöoikeuskertoimet ovat:

Radiolaiteryhmä Käyttöoikeus Kj
1) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät ja muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat. Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 53
Paikallinen yksinoikeuskanava 23
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
2) radio-ohjauslähettimet Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 58
Paikallinen yksinoikeuskanava 28
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
3) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 53
Paikallinen yksinoikeuskanava 23
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,01

6) Käyttötapakerroin (Ktapa) määräytyy luvanhaltijan käyttöön osoitettujen radio-taajuuksien käyttötavan perusteella.

Käyttötapakertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Käyttötapa Ktapa
aluksen radioasemat, ilma-aluksen radioasemat ja ilmailun kannettavat radiolähettimet Satelliittitaajuudet 20
Merenkulun MF- ja HF-taajuudet 15
Merenkulun VHF-, hätä- ja navigointitaajuudet sekä muut kuin merenkulun ja ilmailun VHF-taajuudet 15
Ilmailun MF- ja HF-taajuudet 15
Ilmailun VHF- ja hätätaajuudet 15
Merenkulun ja muut UHF-taajuudet 7
Ilmailun navigointitaajuudet 3

7) Taajuusaluekertoimen (K1) suuruus määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien käyttöön osoitetun taajuusalueen perusteella. Jos käyttöön on osoitettu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Taajuusalue K1
matkaviestinverkot, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät, viranomaisverkko (VIRVE), rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, joukkoviestintäverkkojen radiolähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radio-ohjauslähettimet, radiomikrofonilähettimet, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät, satelliittimaa-asemat, alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasema, ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät, kiinteät HF-lähettimet, muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asemat, radiosondijärjestelmät ja 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut radiolähettimet. 0 - 28 MHz 0,2
28,001 - 87,5 MHz 0,6
87,501 - 108 MHz 0,9
108,001 - 146 MHz 1,0
146,001 - 174 MHz 1,0
174,001 - 380 MHz 1,0
380,001 - 470 MHz 1,0
470,001 - 862 MHz 0,8
862,001 - 960 MHz 0,8
960,001 - 3100 MHz 0,6
3100,001 - 10700 MHz 0,45
10700,001 - 19700 MHz 0,4
19700,001 - 39500 MHz 0,35
Yli 39500 MHz 0,2

8) Peittoaluekerroin (K2) määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoikeusalueen peittoaluekerroin on käyttöoikeusalueen ja radiojärjestelmän suoja-alueen pinta-alojen summa jaettuna Suomen pinta-alalla.

9) Suoja-alue on 20 kilometrin levyinen vyöhyke radiojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalueen ympärillä. Suoja-aluetta ei kuitenkaan ole merialue, eikä valtakunnan rajan ylittävä alue. Suoja-aluetta ei myöskään ole alue, joka ulottuu toisen vastaavanlaisen radiojärjestelmän luvanhaltijalle osoitetulle käyttöoikeusalueelle, jos taajuuksien käyttö koordinoidaan luvanhaltijoiden kesken. Suoja-aluetta ei sovelleta määrättäessä kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän peittoaluekerrointa.

10) Ruuhka-aluekerroin (K4) määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmän käyttöoikeusalueen ja suoja-alueen tai radiolähettimen käyttöpaikan sijainnin perusteella. Jos radiojärjestelmän käyttöoikeusalue tai suoja-alue ulottuu alueille, joiden ruuhka-aluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Ruuhka-aluekertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Alue K4
yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radio-ohjauslähettimet, radiomikrofonilähettimet, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät, alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, muu meriradiojärjestelmä kuin aluksen radioasema, ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät, korotetun lähetystehon radioamatööriasemat, muut erikoisluvan edellyttävät radioamatöörilähettimet ja muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asemat. 1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen 1,2
2) Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Vaasa, Kotka, Joensuu, Hämeenlinna, Mikkeli, Porvoo, Hyvinkää, Järvenpää, Rauma, Lohja, Nurmijärvi, Kokkola, Kajaani, Rovaniemi, Tuusula, Jyväskylän mlk, Seinäjoki, Kirkkonummi, Kouvola, Kerava 1,1
3) Muu kunta tai koko Suomi 1,0

11) Väestöpeittokerroin (Kasuk) määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asukkaita on radiolähettimen peittoalueella Suomessa suhteessa Suomen väkilukuun. Väestöpeittokertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Asukasmäärä väestöstä enintään % Kasuk
Joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,1 0,2
1 0,4
10 0,6
20 0,8
100 1,0

12) Tehokerroin (K5) määräytyy joukkoviestintäverkon radiolähettimen säteilytehon perusteella ja kiinteän HF-lähettimen sekä muun tutka-aseman kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-aseman keskimääräisen lähe-tystehon perusteella. Jos radiolähettimelle tai -asemalle on osoitettu useita keskimääräisiä lähetys- tai säteilytehoja, sovelletaan korkeinta tehokerrointa. Tehokertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Teho K5
joukkoviestintäverkon radiolähettimet, kiinteät HF-lähettimet ja muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asemat 0 - 0,001 kW 0,1
0,00101 - 0,01 kW 0,2
0,0101 - 0,1 kW 0,4
0,101 - 0,3 kW 0,5
0,301 - 1,0 kW 0,7
1,001 - 10,0 kW 0,9
Yli 10 kW 1,1

13) Järjestelmäkerroin A (K6) määräytyy käytettävän radiolaiteryhmän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Radiolaiteryhmä K6
1) matkaviestinverkot 1,0
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 0,5
3) viranomaisverkko (VIRVE) 1,0
4) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 1,0
5) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,4
6) koordinoimattomat satelliittimaa-asemat 1,0
7) koordinoidut satelliittimaa-asemat 3,0
8) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 1,3

14) Järjestelmäkerroin B (K6) määräytyy järjestelmään kuuluvien liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän mukaisesti siten, että liikkuvien radiolähettimien painokerroin on 0,25. Liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän perusteella määräytyvät järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Liikkuvien laitteiden lkm Porrastettu lkm (lkmp) K6 (0,25 · lkmp)
yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radiomikrofonilähettimet, muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat ja ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 1 1 0,25
2 - 4 2 0,5
5 - 8 5 1,25
9 - 14 9 2,25
15 - 24 15 3,75
25 - 34 25 6,25
35 - 44 35 8,75
45 - 59 45 11,25
60 - 79 60 15
80 - 99 80 20
100 - 124 100 25
125 - 149 125 31,25
150 tai enemmän 150 37,5

15) Radio-ohjauslähettimen järjestelmäkerroin C (K6) määräytyy liikkuvien laitteiden lukumäärän ja painokertoimen 0,25 perusteella kaavan K6 = lkm · 0,25 mukaisesti. Sen enimmäisarvo on kuitenkin 25.

16) Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan tämän pykälän 4 kohdassa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuusmaksun suuruuteen. Perusmaksun kertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä S
1) matkaviestinverkot 0,715
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 1
3) viranomaisverkko (VIRVE) 0,715
4) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 1
5) joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,36
6) yksityiset radioverkot (PMR), 0,043
7) henkilöhakuverkot 0,046
8) radio-ohjauslähettimet 0,043
9) radiomikrofonilähettimet 0,035
10) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,045
11) satelliittimaa-asemat 0,15
12) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 0,046
13) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 0,156
14) radioamatöörilähettimet 0,014
15) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat 0,004
16) muut erikoisluvan edellyttävät radioamatöörilähettimet 0,008
17) alusten ja ilma-alusten radioasemat 0,001
18) ilmailun kannettavat radiolähettimet 0,001
19) muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat 0,046
20) ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 0,062
21) kiinteät HF-lähettimet 0,037
22) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema 0,31
23) radiosondijärjestelmät 0,1

17) Käynnistyskerroin (K3) määräytyy luvanhaltijan GSM-matkaviestinverkolle, UMTS-matkaviestinverkolle, laajakaistaiselle digitaaliselle 450 MHz:n matkaviestinver-kolle, viranomaisverkolle (VIRVE) ja rautateiden GSM-R -radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Laskutusvuosi K3
Ensimmäinen 0,1 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 muut
Toinen 0,1 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 muut
Kolmas 0,2 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,4 muut
Neljäs 0,2 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,4 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,6 muut
Viides 0,4 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,6 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,8 muut
Kuudes 0,4 UMTS-matkaviestinverkko
0,6 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
0,8 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut
Seitsemäs 0,6 UMTS-matkaviestinverkko
0,8 laajakaistainen digitaalinen 450 MHz:n matkaviestinverkko
1 muut
Kahdeksas 0,8 UMTS-matkaviestinverkko
1 muut
Yhdeksäs tai sitä myöhempi 1

Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuusmäärän ja käyttöoikeusalueen muutoksiin sovelletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo käytössä olevaan taajuusmäärään ja käyttöoikeusalueeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävän verkon tai järjestelmän, jolle on myönnetty radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 19 §:n 5 momentissa tarkoitettu radiolupa, käynnistyskerroin on 0,2.

4 §
Matkaviestinverkon ja eräiden muiden radioverkkojen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matkaviestinverkon, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän, viranomaisverkon (VIRVE) tai rautateiden GSM-R -radiojärjestelmän tukiaseman luvanvaraisia radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

1) matkaviestinverkko K1· K2· K3·K6· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radio-järjestelmä K1· K2·K6· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €
3) viranomaisverkko (VIRVE) K1· K2· K3·K6· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €
4) rautateiden GSM-R -radio-järjestelmä K1·K2· K3·K6· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €
5 §
Joukkoviestintäverkon radiolähettimen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista joukkoviestintäverkon radiolähetintä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

K1·K5·Kasuk·S·1295,50 €.

6 §
Yksityisen radiojärjestelmän taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraisia yksityisen radiojärjestelmän radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon tukiaseman taajuusmaksu lasketaan verkkokohtaisesti ja antennipaikkakohtaisesti.

Eri taajuusalueilla ja eri kunnissa toimiville radio-ohjauslähettimille lasketaan taajuusmaksu erikseen.

Eri taajuusalueilla toimiville radiomikrofonilähettimille lasketaan taajuusmaksu verkkokohtaisesti erikseen. Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 kohdassa säädetään, radiomikrofonilähettimen taajuusmääränä pidetään maksua määrättäessä radioluvassa määrättyä radiomikrofonilähettimen kanavan leveyttä.

Sen estämättä, mitä 3 §:n 2 ja 5 kohdassa säädetään, edellä 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettujen radiojärjestelmien käytettäväksi osoitettu radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys lasketaan erikseen valtakunnallisten yksinoikeuskanavien taajuusmäärästä, paikallisten yksinoikeuskanavien taajuusmäärästä sekä rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallisten kanavien ja valtakunnallisten ja paikallisten yhteiskanavien yhteenlasketusta taajuusmäärästä, jos radiojärjestelmän käytettäväksi on osoitettu eri käyttöoikeuden mukaisia radiokanavia.

7 §
Radioamatöörilähettimen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hal-lussa ja käyttää luvanvaraista radioamatöörilähetintä tai radioamatööriaseman radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

1) radioamatöörilähetin S·1295,50 €
2) korotetun lähetystehon radio-amatööriasema K4· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €
3) muu erikoisluvan edellyttävä radio-amatöörilähetin K4· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €

Viestintävirasto saa periä vain yhden vuosittaisen taajuusmaksun, vaikka radiolupa oikeuttaisi pitämään hallussa ja käyttämään useampaa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua radioamatöörilähetintä.

Erikoisluvan edellyttävän radioamatöörilähettimen taajuusmaksu lasketaan käyttöön osoitettujen lähetystaajuuksien perusteella.

8 §
Radiolinkkilähettimen ja satelliittimaa-aseman taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraisia satelliittimaa-aseman radiolähettimiä, luvanvaraista radiolinkkilähetintä tai luvanvaraista ääniohjelmansiirtolinkkilähetintä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

9 §
Merenkulun ja ilmailun radiolähettimen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista merenkulun tai ilmailun radioasemaa taikka merenkulun tai ilmailun radiojärjestelmän radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Aluksen ja ilma-aluksen radioaseman ja ilmailun kannettavien radiolähettimien taajuusmaksu määrätään käyttötapakohtaisesti.

Muiden meriradiojärjestelmien kuin aluksen radioaseman sekä ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän tukiaseman taajuusmaksu lasketaan järjestelmäkohtaisesti ja antennipaikkakohtaisesti.

10 §
Muiden radiolähettimien taajuusmaksut

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta luvanvaraista radiolähetintä tai radiojärjestelmän tai -aseman radiolähettimiä kuin 4-9 §:ssä tarkoitettuja radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

1) kiinteä HF-lähetin K1· K5· (taajuusmäärä/25 kHz)·S·1295,50 €
2) muu tutka-asema kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema K1·K4·K5· S·1295,50 €
3) radiosondijärjestelmä K1· (taajuusmäärä/25 kHz) ·S·1295,50 €
4) muu kuin edellä tässä pykälässä tai 4-9 §:ssä tarkoitettu luvanvarainen radiolähetin K1·0,015·1295,50 €

Kiinteän HF-lähettimen taajuusmaksu määrätään antennipaikkakohtaisesti.

11 §
Lyhytaikainen taajuusmaksu, käyttöoikeuden muutos ja vähimmäismaksu

Viestintävirasto perii lyhytaikaisen taajuusmaksun myöntämästään alle vuoden pituisesta oikeudesta pitää hallussa ja käyttää 4-10 §:ssä tarkoitettua radiolähetintä. Taajuusmaksun suuruus on 4-10 §:ssä säädetty vuosittainen taajuusmaksu kerrottuna käyttövuorokausien lukumäärän ja 365:n suhdeluvulla, kuitenkin vähintään neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä ja aina vähintään 16 euroa.

Jos Viestintävirasto muuttaa 4-10 §:ssä tai 1 momentissa tarkoitettua oikeutta pitää hallussa ja käyttää radiolähetintä radioluvan voimassaoloaikana siten, että se vaikuttaa taajuusmaksun määräytymisperusteisiin maksua suurentavasti, niin taajuusmaksu peritään myös muutetun oikeuden osalta.Kuluvalta taajuusmaksun maksukaudelta lisämäärä peritään kuitenkin vain maksukauden jäljellä olevalta osalta vuorokausikohtaisesti.

Sen estämättä mitä edellä 4-10 §:ssä on säädetty, taajuusmaksun vähimmäismäärä on 16 euroa.

12 §
Taajuusvarausmaksu

Viestintävirasto perii radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 9 §:ssä tarkoite-tusta radiotaajuuksien varauksesta samansuuruisen maksun kuin tämän asetuksen 4-11 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta hallussapitää ja käyttää radiolähetintä siten, että taajuusmaksua peritään myös alle 16 euroa tai alle neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä.

Jos varaus raukeaa sen vuoksi, että radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetään radiolupa, niin radiolähettimen 4-10 §:n perusteella määrättävästä ensimmäisen vuoden vuosittaisesta taajuusmaksusta tai 11 §:n 1 momentin perusteella määrättävästä lyhytaikaisesta taajuusmaksusta tehdään tämän momentin mukainen vähennys. Vähennyksen suuruus on 4-10 §:ssä säädetty taajuusmaksu kerrottuna taajuusvarauksen voimassaolon ja raukeamisesta johtuneen tosiasiallisen voimassaolon välisen vuorokausimäärän erotuksen ja 365:n suhdeluvulla.

Taajuusvarauksen taajuusmaksuun ei kuitenkaan lasketa yksityisen radioverkon (PMR), henkilöhakuverkon, muun meriradiojärjestelmän kuin aluksen radioaseman tai ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän liikkuvia asemia. Jos verkkoon tai järjestelmään ei kuulu kuin liikkuvia asemia, lasketaan taajuusvarauksen taajuusmaksu yhden liikkuvan aseman perusteella.

3 luku

Muut radiohallinnolliset maksut

13 §
Tutkintomaksu

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän tutkintomaksun radioviestinnän tutkintoon osallistumisesta. Maksut ovat seuraavat:

1) merenkulun yleinen radioasemanhoitajan pätevyystutkinto tai yleinen radiopuhelimenhoitajan tutkinto 75,70 euroa;

2) merenkulun rajoitettu radioasemanhoitajan pätevyystutkinto tai avomerilaivurin radiotutkinto tai rajoitettu radiopuhelimenhoitajan tutkinto 67,30 euroa;

3) rannikkolaivurin radiotutkinto 45,40 euroa;

4) merenkulun yleinen tai rajoitettu radioasemanhoitajan kelpoisuustutkinto 37,85 euroa.

Muista radioviestinnän tutkinnoista kuin 1 momentissa tarkoitetuista peritään tutkintomaksu, jonka määrä on sitä lähinnä vastaavasta 1 momentissa tarkoitetusta tutkinnosta perittävä maksu.

Osatutkintoon osallistumisesta peritään puolet 1-2 momentissa tarkoitetusta maksusta pyöristettynä lähimpään viiteen tai kymmeneen senttiin.

Viestintävirasto perii edellä tarkoitetun tutkintomaksun, vaikka tutkinto on hylätty.

14 §
Todistusmaksu

Viestintävirasto perii radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustodistuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän todistusmaksun. Todistusmaksu 13 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta on 43,75 euroa ja 13 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta 28,60 euroa.

Todistusmaksu radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetusta radioamatööriviestinnän pätevyystodistuksesta on 43,75 euroa.

15 §
Radiolaitteen hyväksyntämaksu

Viestintävirasto perii radiolaitteen tyyppihyväksynnästä tai yksittäisen laitteen hyväksynnästä valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän hyväksyntämaksun. Hyväksyntämaksut ovat seuraavat:

1) yksittäisen radiolaitteen hyväksyntä 84,10 euroa;

2) radiolaitteen kansallinen tyyppihyväksyntä 285,90 euroa;

3) radiolaitteen vaativa ja aikaa vievä kansallinen tyyppihyväksyntä 571,85 euroa;

4) radiolaitetuoteperheen tyyppihyväksyntä 571,85 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kiinteä maksu on Viestintävirastolle aiheutuneisiin kustannuksiin verrattuna yksittäistapauksessa kohtuuttoman suuri tai pieni, kiinteän maksun sijasta on perittävä yksittäisen suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu.

Viestintävirasto perii 1-2 momentissa tarkoitetun hyväksyntämaksun, vaikka radiolaitteelle ei myönnetä tyyppihyväksyntää tai yksittäisen laitteen hyväksyntää.

16 §
Radiolaitteen tai radioaseman tarkastusmaksu

Viestintävirasto perii radiolaitteen tai radioaseman tarkastuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän maksun. Radiolaitteen tai radioaseman käyttöönotto- tai muutostarkastuksesta perittävä tarkastusmaksu on 840,95 euroa.

Sellaisesta radiolaitteen tarkastamisesta, jota tarkoitetaan poliisilain (493/1995) 36 §:n 2 momentissa ja sellaisesta radiolaitteen hyväksynnästä, jota tarkoitetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 18 § 2 momentissa, peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu suoritteen omakustannusarvon mukainen tarkastusmaksu.

Viestintävirasto perii edellä tarkoitetun tarkastusmaksun, vaikka laite tai asema on hylätty.

17 §
Taajuussuunnittelumaksu

Viestintävirasto perii sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvästä taajuussuunnittelusta valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun omakustannusarvon mukaisen vuosittaisen maksun, jonka suuruus määräytyy taajuussuunnitteluun käytettyjen keskimääräisten työtuntikustannusten ja suoritteen tuottamiseen käytetyn vuosittaisen työtuntimäärän perusteella.

Keskimääräinen työtuntikustannus on 98,45 euroa.

18 §
Maksu häiriösuojauksesta ja satelliittijärjestelmän koordinoinnista

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun:

1) radiovastaanottoaseman suojaamisesta häiriöiltä;

2) Kansainvälisen televiestintäliiton tai muun kansainvälisen järjestön tekemästä satelliittijärjestelmän koordinoinnista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleesta suoritteesta peritään asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen mukainen maksu.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Viestintäneuvos
Antti Kohtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.