959/2005

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) lääninhallituksen viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta lääninhallituksille säännösten mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) lääninhallitusasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset lääninhallituksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain 5 ja 6 §:n nojalla maksutonta virkatoimintaa, ja tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennöstä, josta on maksu määrätty erikseen tämän maksupäätöksen liitteessä sekä

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun lääninhallituksen päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottolain nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

3 §
Valituksista perittävät maksu

Valituksista annettavasta päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen kiinteähintainen maksu.

Maksua ei peritä ulosmittausvalituspäätöksestä eikä päätöksestä valituksesta ulosottoviranomaisen muuhun menettelyyn, päätöksestä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 81 §:n 2 momentin mukaisesta valituksesta ja 36 §:n mukaisesta oikaisuvaatimuksesta. Päätöksestä valitukseen peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilasta tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa koskevassa asiassa ei peritä maksua. Maksua ei myöskään peritä asianomaisen oikeutta ja etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos lääninhallitus muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätöstä valittajan eduksi, maksua ei niin ikään peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian lääninhallituksen käsiteltäviksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos lääninhallitus erottaa eri asiat erikseen käsiteltäväksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaisilta maksu erikseen.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos lääninhallituksen yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Lääninhallituksen muita maksullisia suoritteita, joiden maksut lääninhallitus päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kauppakirjan tai muun vastaavan sopimuksen laatiminen;

2) kiinnityksen uusiminen;

3) velkakirjan laatiminen;

4) koulutuspalvelut;

5) postituspalvelut;

6) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

7) takauksen uusiminen;

8) taloushallintopalvelut;

9) tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut;

10) lääninhallituksen hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

11) asuntokauppalain mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen;

12) jäljennökset sekä

13) muut virastopalvelut.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää lääninhallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Ahvenanmaan lääninhallituksen maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan lääninhallituksen suoritteisiin.

Ahvenanmaan lääninhallituksen hoitaessa maakunnan alueella kuljettajantutkintoihin sekä ajoneuvojen katsastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään lääninhallituksen mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä ajoneuvohallinnon maksuista ja maatalouselinkeinopiirien suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty tai määrätty.

Ahvenanmaan lääninhallitus perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin merenkulkulaitoksen alusrekisterisuoritteista perimistä maksuista on erikseen säädetty tai määrätty.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies
Eeva Puttonen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.