924/2005

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus maanteistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maantielain (503/2005) nojalla:

1 §
Moottori- ja moottoriliikennetiet

Moottoritiellä on kaksi keskikaistan tai kaiteen toisistaan erottamaa ajorataa, joilla ei ole avattavia siltoja. Risteävän liikenteen tulee kulkea eri tasossa kuin moottoritieliikenteen. Moottoritiehen liittyvä ja sieltä poistuva liikenne on johdettava moottoritien alkamis- tai päättymiskohtien taikka tiesuunnitelmassa osoitettujen liittymien kautta. Moottoritien ja siihen rajoittuvan kiinteistön välillä ei saa olla muuta kulkuyhteyttä.

Mitä 1 momentissa säädetään moottoritiestä, koskee myös moottoriliikennetietä kuitenkin siten, että sillä voi olla yksi tai kaksi ajorataa.

2 §
Maanteiden rekisteröinti

Tienpitoviranomaisen on pidettävä rekisteriä maanteistä. Rekisteriin on merkittävä, onko maantie moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie. Lisäksi rekisteriin on merkittävä tien liikenteellistä merkitystä kuvaava maantielain (503/2005) 4 §:ssä tarkoitettu luokitus. Rekisteriin on lisäksi merkittävä tien pituus kunnittain ja tien yleiseen liikenteeseen luovuttamispäivä sekä väyläomaisuuden hallinnan kannalta merkittävimmät tien tekniset ominaisuudet, varusteet ja laitteet.

3 §
Vuorovaikutus

Maantielain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettu mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiassa voidaan varata ilmoittamalla valmistelutyöstä vuorovaikuttamiseen oikeutetuille henkilökohtaisesti, erityisessä tiedotustilaisuudessa, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville taikka muulla tiedoksisaannin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

4 §
Ilmoittaminen

Maantielain 27 ja 104 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan lähettää tavallisina kirjeinä.

5 §
Suunnitelma-asiakirjojen säilyttäminen

Tienpitoviranomainen säilyttää pysyvästi yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymiseen liittyvät asiakirjat.

6 §
Tietyön aikaisten toimenpiteiden jälkihoitovelvoitteet

Kun tiesuunnitelmassa on maantielain 23 §:n 2 momentin nojalla määrätty oikeudesta tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen taikka alueen käyttämiseen varasto- tai muuna sellaisena alueena, tilapäisenä kulkutienä tai yksityisenä tienä, tienpitoviranomaisen on tietyön päätyttyä ja edellä mainittuihin tarkoituksiin varattujen alueiden käytön loputtua siistittävä alueet niin, että kiinteistön omistaja voi ilman kohtuutonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella tavalla. Maa-ainesten läjittämiseen käytetyt alueet on tarvittaessa tasattava.

7 §
Liikenteeseen luovuttaminen

Sen jälkeen kun maantie tai sen yleiseen liikenteeseen tarkoituksenmukaisesti luovutettavissa oleva osa valmistuu, tienpitoviranomaisen on määrättävä, mistä päivästä tie tai sen osa avataan yleiselle liikenteelle.

8 §
Tienpitoviranomaisen kunnossapitovastuu

Maantielain 93 §:n 3 momentin mukainen tienpitoviranomaisen kunnossapitovastuu jatkuu maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1 päivään.

9 §
Tiealueen rajan määrääminen erityistapauksissa

Jos oja ei ole tienpitoviranomaisen antamien, maantien pitoa koskevien teknisten ohjeiden mukainen, katsotaan ojan ulkoreunan olevan maantielain 5 §:n 3 momentin tarkoitetuissa tapauksissa tiealueen rajaa määrättäessä siinä, mihin se sanottujen ohjeiden mukaisesti tehtynä ulottuisi.

10 §
Rakennuksen tai rakennelman etäisyys maantiestä

Rakennuksen tai rakennelman etäisyys maantiestä mitataan ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta vaakasuoraan tietä lähinnä olevan rakenneosan kautta kulkevasta pystyviivasta.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.